Zákon č. 148/1975 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1976

Čiastka 35/1975
Platnosť od 22.12.1975 do31.12.1976
Účinnosť od 01.01.1976 do31.12.1976

148

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 19. decembra 1975

o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1976

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Určenie výšky štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet republiky“) sa určujú sumou 61 785 439 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu republiky sa určujú sumou 61 785 439 000 Kčs

(príloha č. 1)

(2) V štátnom rozpočte republiky je obsiahnutý

súhrnný finančný vzťah rozpočtov národných výborov k štátnemu rozpočtu republiky (dotácie zo štátneho rozpočtu republiky) vo výške 7 774 000 000 Kčs

a účelové subvencie poskytované zo štátneho rozpočtu republiky do rozpočtov národných výborov vo výške 9 503 500 000 Kčs

(príloha č. 2).

§ 2

Splnomocnenie

Vláda Slovenskej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže premietnuť do štátneho rozpočtu republiky, ak sa tým nenaruší jeho vyrovnanosť, najmä zmeny štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky a organizačné zmeny, upraviť súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie národným výborom, ak sa zmenia predpoklady, za ktorých boli tieto vzťahy k štátnemu rozpočtu republiky určené.


§ 3

Zákon SNR č. 122/1971 Zb. o rozpočtovom určení výnosu odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie a o ich správe sa mení takto:

§ 1 písm. c) znie:

c) výnos príspevku na sociálne zabezpečenie je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky, s výnimkou príspevku na sociálne zabezpečenie od organizácií riadených národnými výbormi, ktorý sa odvádza do rozpočtov národných výborov.“.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1976.


Šalgovič v. r.

Dr. Colotka v. r.


Príloha č. 1 zákona SNR č. 148/1975 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1976

Príjmyv tis. Kčs
Príjmy zo socialistického hospodárstva15 857 247
Dane od obyvateľstva a poplatky 8 943 000
Ostatné príjmy 545 192
Dotácie a subvencie zo štátneho rozpočtu federácie36 440 000
Spolu61 785 439
Výdavkyv tis. Kčs
Hospodárstvo22 736 378
Kultúrne a sociálne opatrenia19 887 987
Obrana a bezpečnosť 1 265 647
Správa 446 864
Súdy, prokuratúry a arbitráž 171 063
Súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie národným výborom17 277 500
Spolu61 785 439

Príloha č. 2 zákona SNR č. 14/1975 Zb.

Súhrnný finančný vzťah (dotácie) a účelové subvencie národným výborom zo štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1976

KrajDotácie
(v tis. Kčs)
Účelové subvencie
(v tis. Kčs)
Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy 630 5001 666 900
Západoslovenský krajský národný výbor1 714 5002 598 200
Stredoslovenský krajský národný výbor2 675 3002 732 300
Východoslovenský krajský národný výbor2 753 7002 506 100
Spolu7 774 0009 503 500