Zákon č. 147/1975 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1976

Čiastka 35/1975
Platnosť od 22.12.1975 do31.12.1976
Účinnosť od 22.12.1975 do31.12.1976

OBSAH

147

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 19. decembra 1975

o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1976

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Cieľom štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1976 (ďalej len „štátny plán na rok 1976“) je vytvoriť nevyhnutné podmienky pre pokračovanie hospodárskej politiky smerujúcej k zabezpečeniu ďalšieho rastu hmotnej a kultúrnej úrovne obyvateľstva a upevňovaniu jeho životných istôt. Rozhodujúcim predpokladom na dosiahnutie tohto cieľa je ďalší rast tvorby zdrojov, založený na sústavnom zvyšovaní efektívnosti národného hospodárstva, intenzívnom využívaní jestvujúcich výrobných činiteľov, zlepšovaní riadiacej a organizátorskej práce a využívaní pokrokových poznatkov vedy a techniky. Pri náročnejších vonkajších i niektorých vnútorných podmienkach rozvoja ekonomiky sústreďuje štátny plán na rok 1976 prvoradú pozornosť na štruktúru tvorby hmotných zdrojov v súlade s potrebami ich konečného použitia.

(2) Plnším využívaním materiálno-výrobnej základne a rýchlejšou dynamikou rozvoja hospodárstva zabezpečovať ďalšie zvyšovanie podielu Slovenskej socialistickej republiky na rozvoji národného hospodárstva Československej socialistickej republiky a tým vytvárať podmienky pre ďalšie zbližovanie hospodárskej a sociálnej úrovne oboch republík.

§ 2

Hlavné úlohy štátneho plánu na rok 1976 sú:

a) dosiahnuť v Slovenskej socialistickej republike rast priemyselnej výroby o viac ako 7 % (z toho v organizáciách v pôsobnosti vlády Slovenskej socialistickej republiky o zhruba 6,5 %), stavebnej výroby o 11 %, poľnohospodárskej výroby o zhruba 6,5 % a proporcionálne rozvíjať ďalšie odvetvia materiálovej výroby a nevýrobnej sféry;

b) vytvárať podmienky pre uskutočňovanie ďalších štrukturálnych premien, v priemysle predovšetkým realizáciou rozvojových výrobných programov a rýchlejším rozvojom strojárstva, v stavebníctve orientáciou prírastku kapacít najmä na výstavbu produktovodov, priemyselnú výstavbu, občiansku a technickú vybavenosť bytovej výstavby;

c) uskutočniť investície v objeme 45,7 mld. Kčs (z toho v organizáciách v pôsobnosti vlády Slovenskej socialistickej republiky v objeme 30,9 mld. Kčs); pritom osobitnú starostlivosť venovať dokončovaniu stavieb a uvádzaniu kapacít do užívania v súlade s plánovanými termínmi;

d) urýchliť rozvoj efektívneho vývozu a zabezpečiť maximálnu úspornosť pri dovoze; v rámci prehlbovania socialistickej ekonomickej integrácie s členskými štátmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci sa usilovať o intenzívnejšie zapájanie hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky do tohoto procesu;

e) ďalej posilňovať úlohu vedy a výskumu v rozvoji ekonomiky a vytvárať predpoklady pre urýchlené uplatňovanie a využívanie výsledkov vedy a výskumu v praxi;

f) zabezpečovať maximálnu hospodárnosť v spotrebe surovín, palív, energie, materiálov a pohonných hmôt, ich maximálne zhodnocovanie vo výrobe a utvárať všestranné podmienky na zníženie energetickej a materiálovej náročnosti výroby;

g) zvýšiť počet pracujúcich v socialistickom sektore národného hospodárstva (bez jednotných roľníckych družstiev) o 34,4 tisíca osôb (z toho o 22,7 tisíca osôb v organizáciách v pôsobnosti vlády Slovenskej socialistickej republiky) pri racionálnom hospodárení s pracovnými silami vo výrobných i nevýrobných odvetviach;

h) pokračovať v zabezpečovaní ďalšieho rastu životnej úrovne obyvateľstva a pri dôslednom odmieňaní podľa výsledkov práce dosiahnuť rast reálnych príjmov obyvateľstva zhruba o 5,8 %, rast osobnej hmotnej spotreby obyvateľstva o vyše 5 % a rast spoločenskej spotreby obyvateľstva o 8 %; odovzdať vo všetkých formách bytovej výstavby 45 tisíc bytových jednotiek do užívania a vytvárať predpoklady pre ďalšie rozširovanie materiálno-technickej základne nevýrobných odvetví, najmä školstva a zdravotníctva.

§ 3

Ustanovenia § 8 písm. j), § 10 ods. 1 písm. c), § 10 ods. 2 a § 11 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 120/1971 Zb. o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1971-1975 platia obdobne i pre štátny plán na rok 1976.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Šalgovič v. r.

Dr. Colotka v. r.