Ústavný zákon č. 143/1975 Zb.Ústavný zákon o zmenách štátnych hraníc s Poľskou ľudovou republikou

Čiastka 35/1975
Platnosť od 22.12.1975
Účinnosť od 22.12.1975

OBSAH

143

ÚSTAVNÝ ZÁKON

zo 17.decembra 1975

o zmenách štátnych hraníc s Poľskou ľudovou republikou

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa znieslo na tomto ústavnom zákone:


§ 1

Federálne zhromaždenie súhlasí so Zmluvou medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o zmene priebehu štátnych hraníc a o niektorých otázkach súvisiacich s výstavbou a prevádzkou poľskej priehrady na Dunajci, podpísanou vo Varšave 21. marca 1975.

§ 2

Zmeny hraníc Československej socialistickej republiky a hraníc Slovenskej socialistickej republiky podľa Zmluvy uvedenej v § 1 nadobúdajú platnosť dňom, keď nadobudne platnosť táto Zmluva.


§ 3

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.