Zákon č. 142/1975 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1976

Čiastka 35/1975
Platnosť od 22.12.1975 do31.12.1976
Účinnosť od 01.01.1976 do31.12.1976

142

ZÁKON

zo 16. decembra 1975

o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1976

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 156 051 976 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 155 857 676 000 Kčs

rozpočtový prebytok je 194 300 000 Kčs.

(príloha)

(2) Z celkových výdavkov štátneho rozpočtu federácie tvoria:

A. Účelové dotácie do štátnych rozpočtov republík

- Českej socialistickej republike 18 135 359 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 8 670 928 000 Kčs

z toho:

a) dotácie na vybrané investičné akcie s dosahom pre celú federáciu a ďalší rozvoj republík

- Českej socialistickej republike 146 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 710 000 000 Kčs

b) dotácie na investície na realizáciu úloh oblastného rozvoja pre organizácie riadené federálnymi orgánmi

- Českej socialistickej republike 17 900 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 175 000 000 Kčs

c) neinvestičné dotácie na štátne programy technického rozvoja

- Českej socialistickej republike 669 899 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 320 406 000 Kčs

d) vybrané druhy cenových dotácií a intervencií

- Českej socialistickej republike 12 053 900 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 6 162 800 000 Kčs

e) dotácie na cenové prirážky a zrážky v zahraničnom obchode

- Českej socialistickej republike 4 319 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 873 000 000 Kčs

f) dotácie na potreby brannej povahy, včítane výskumných a vývojových úloh

- Českej socialistickej republike 928 660 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 429 722 000 Kčs.

B. Globálne dotácie

- Českej socialistickej republike 32 164 641 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 27 769 072 000 Kčs.

§ 2

Vláda Československej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže upraviť záväzné úlohy a limity štátneho rozpočtu federácie, najmä v súlade so zmenami štátneho plánu, organizačnými zmenami, úpravami ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode a pri uvoľňovaní prostriedkov z vládnej rozpočtovej rezervy, pokiaľ tým nebude dotknutá vyrovnanosť štátneho rozpočtu federácie.


§ 3

Zákon č. 113/1971 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie sa mení takto:

V § 10 ods. 1 sa vypúšťajú slová „do štátneho rozpočtu“.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1976.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.


Príloha zákona č. 142/1975 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu československej federácie

Príjmy(v tisícoch Kčs)
Príjmy zo socialistického hospodárstva154 997 525
Ostatné príjmy 1 054 451
Úhrn156 051 976
Výdavky
Výdavky federálnych organizácií na:
hospodárstvo 49 935 453
kultúrne a sociálne opatrenia 1 632 476
obranu a bezpečnosť 15 930 195
správu 1 602 963
súdy, prokuratúry a arbitráž 16 589
Spolu 69 117 676
Dotácie zo štátneho rozpočtu federácie do štátnych rozpočtov republík spolu 86 740 000
Úhrn155 857 676
Prebytok 194 300