Zákon č. 141/1975 Zb.Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na rok 1976

Čiastka 35/1975
Platnosť od 22.12.1975 do31.12.1976
Účinnosť od 22.12.1975 do31.12.1976

OBSAH

141

ZÁKON

zo 16. decembra 1975

o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na rok 1976

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Cieľom štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na rok 1976 (ďalej len „štátny plán“) je utvoriť nevyhnutné podmienky pre pokračovanie hospodárskej politiky smerujúcej k zabezpečeniu ďalšieho rastu hmotnej a kultúrnej úrovne obyvateľstva a k upevňovaniu jeho životných istôt. Na dosiahnutie tohto cieľa štátny plán na rok 1976 sa usiluje o ďalší rast tvorby zdrojov ako rozhodujúceho predpokladu uspokojovania rastúcich potrieb socialistickej spoločnosti. Pri náročnejších vonkajších i niektorých vnútorných podmienkach rozvoja ekonomiky sústreďuje pozornosť v prvom rade na zabezpečenie štruktúry tvorby hmotných zdrojov v súlade s potrebami ich konečného použitia a na dôsledné zabezpečovanie efektívnosti rozvoja národného hospodárstva.

§ 2

Hlavné úlohy štátneho plánu sú:

a) dosiahnuť rast národného dôchodku o cca 5 % a prevažnú časť jeho prírastku (zhruba 90 %) kryť rastom spoločenskej produktivity práce;

b) na zabezpečenie plánovaného rastu národného dôchodku zvýšiť tvorbu spoločenského produktu o viac ako 5 % a spolu s rozvojom priemyslu zabezpečiť zodpovedajúci rast ostatných odvetví národného hospodárstva; osobitnú pozornosť venovať zabezpečeniu rozvoja poľnohospodárstva;

c) utvárať podmienky pre rýchly rozvoj efektívneho vývozu a zabezpečovať maximálnu úspornosť pri dovoze; pokračovať v prehlbovaní socialistickej ekonomickej integrácie s členskými štátmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci;

d) zabezpečiť maximálnu hospodárnosť v spotrebe surovín, palív, energie, materiálov a pohonných hmôt, čo najvyššie ich zhodnocovanie vo výrobe a všestranné podmienky pre zníženie energetickej a materiálovej náročnosti výroby;

e) dôsledne zamerať zdroje investícií v rozsahu zhruba 149 mld Kčs na akcie ustanovené štátnym plánom, na dokončovanie stavieb a na uvádzanie kapacít do prevádzky;

f) utvárať potrebné podmienky pre dôslednejšie zvyšovanie kvality, technickej úrovne a prevádzkovej spoľahlivosti vyrábanej produkcie ako rozhodujúci predpoklad zvyšovania efektívnosti národného hospodárstva;

g) zabezpečiť ďalšie posilňovanie úlohy vedy a výskumu a utvárať podmienky pre urýchlené uvádzanie výsledkov vedy a výskumu do praxe;

h) pokračovať v postupnom zlepšovaní pracovných podmienok a v zabezpečovaní ďalšieho rastu životnej úrovne pri dôslednom odmeňovaní podľa výsledkov práce; pritom dosiahnuť rast reálnych príjmov obyvateľstva zhruba o 5 % a utvoriť podmienky pre výstavbu zhruba 129 tisíc bytov.

§ 3

Ustanovenia § 10 a 11 ods. 2 zákona č. 101/1971 Zb. o piatom päťročnom pláne platia obdobne aj pre štátny plán na rok 1976.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.