Vyhláška č. 131/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o stiahnutí mincí po 3 halieroch

Čiastka 31/1975
Platnosť od 28.11.1975
Účinnosť od 28.11.1975

OBSAH

131

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

zo 7. novembra 1975

o stiahnutí mincí po 3 halieroch

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme:


§ 1

(1) Mince po 3 halieroch vzoru 1953 so starým štátnym znakom a názvom štátu „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“1) aj vzoru 1962 s novým štátnym znakom a názvom štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“2) sa sťahujú z obehu uplynutím 31. januára 1976.

(2) Mince uvedené v odseku 1 vymieňajú v čase od 1. februára 1976 do 30. júna 1976 včítane všetky pošty, pobočky štátnych sporiteľní a pobočky Štátnej banky československej, v čase od 1. júla 1976 do 30. novembra 1976 včítane len pobočky Štátnej banky československej.

(3) Mince uvedené v odseku 1 sa prijímajú na výmenu len v sumách deliteľných piatimi.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška ministra financií č. 45/1953 Zb. o vydaní peňazí vzoru 1953.

2) Vyhláška ministra financií č. 110/1962 Zb. o vydaní bankoviek po 100 Kčs a mincí po 25 halieroch, 5 halieroch a 30 halieroch nového vzoru a o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1953.