Vyhláška č. 127/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisie a Federálneho ministerstva financií o nadštandardnom vybavení bytov

Čiastka 29/1975
Platnosť od 19.11.1975 do31.01.1983
Účinnosť od 01.01.1977 do31.01.1983
Zrušený 7/1983 Zb.

127

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisie a Federálneho ministerstva financií

z 13. novembra 1975

o nadštandardnom vybavení bytov

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj, Štátna plánovacia komisia a Federálne ministerstvo financií ustanovujú podľa § 53 písm. a) až c) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev, § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní, § 391 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a § 11 ods. 2 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora:


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Účel vyhlášky

Účelom vyhlášky je upraviť spôsob vybavovania bytov materiálmi, výrobkami a konštrukciami (ďalej len „výrobky“) v kvalite a množstve nad úroveň určenú osobitnými predpismi1) a vymedziť druhy týchto výrobkov, ako aj upraviť niektoré ďalšie súvisiace otázky.

§ 2

Vyhláška sa vzťahuje na výstavbu bytov v družstevnej, podnikovej a komunálnej bytovej výstavbe uskutočňovanej dodávateľským spôsobom a primerane aj na rekonštrukcie a modernizácie bytov (ďalej len „byty“).

§ 3

Pojem nadštandardného vybavenia bytov

(1) Za nadštandardné vybavenie bytov (ďalej len „nadštandardné vybavenie“) sa považuje vybavenie bytov výrobkami uvedenými v zozname, ktorý je prílohou tejto vyhlášky.

(2) Iné výrobky, než ktoré sú uvedené v zozname, nemožno považovať za nadštandardné vybavenie podľa ustanovení tejto vyhlášky.

(3) V zozname sa tiež ustanovuje, ktoré výrobky sa stávajú súčasťou základného prostriedku a ktoré sa prevádzajú do osobného vlastníctva užívateľa bytu.

DRUHÁ ČASŤ

POSTUP PRI NADŠTANDARDNOM VYBAVOVANÍ BYTOV

§ 4

Uplatnenie požiadavky na nadštandardné vybavenie

(1) Požiadavku na vybavenie bytov výrobkami, ktoré tvoria nadštandardné vybavenie, uplatní investor u dodávateľa stavebných prác (stavebnej časti stavby) pri prerokúvaní prípravnej alebo projektovej dokumentácie, ale najneskoršie pri uzavieraní hospodárskej zmluvy o dodávke. Ak investor uplatní požiadavku na nadštandardné vybavenie neskoršie, uzavrie sa dodatok k hospodárskej zmluve.

(2) Nadštandardné vybavenie možno uplatniť najmenej pre jednu sekciu bytového objektu; pre jednotlivý byt, len pokiaľ to nevyžaduje základné konštrukčné úpravy a dôjde o tom k dohode medzi investorom a dodávateľom.

(3) Použitie náhradných hmôt a výrobkov oproti schválenej dokumentácii2) z podnetu dodávateľa nemožno považovať za nadštandardné vybavenie.

(4) Objem prác a dodávok vyplývajúci z nadštandardného vybavenia sa zahŕňa do plnenia plánu dodávateľa.

(5) Lehoty výstavby určené podľa osobitných predpisov,3) sa z dôvodov zvýšenia nákladov na nadštandardné vybavenie nepredlžujú.

§ 5

Dokumentácia nadštandardného vybavenia

(1) O dokumentácii bytových stavieb s nadštandardným vybavením platia ustanovenia vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb s odchýlkami uvedenými v ďalších odsekoch.

(2) V rozpočtoch a v odbytových rozpočtoch bytových objektov sa uvádzajú v príslušných hlavách rozpočtové náklady zodpovedajúce štandardnému vybaveniu.

(3) K rozpočtom uvedeným v predchádzajúcom odseku sa spracúvajú formou prílohy samostatné rozpočty, v ktorých sa uvedú

a) rozpočtové náklady nadštandardného vybavenia,

b) rozpočtové náklady štandardného vybavenia nahrádzaného nadštandardným vybavením,

c) rozdiel rozpočtových nákladov uvedených pod písmenom a) a b).

(4) Rozpočtové náklady podľa predchádzajúceho odseku písm. a) sa uvedú v členení na náklady výrobkov,

a) ktoré sa stanú súčasťou nákladov základných prostriedkov (bytových objektov),

b) ktoré prejdú do osobného vlastníctva užívateľov bytov.

(5) Rozdiel rozpočtových nákladov podľa odseku 3 písm. c) sa v rozpočtoch a odbytových rozpočtoch (odsek 2) pripočíta k nákladom bytového objektu zodpovedajúcim štandardnému vybaveniu.

(6) Do súhrnného rozpočtu stavby sa zahŕňajú rozpočtové náklady bytových objektov (odsek 2) upravené podľa predchádzajúceho odseku.

(7) Základňou na porovnanie s technicko-hospodárskymi ukazateľmi sú rozpočtové náklady bytových objektov so štandardným vybavením.

(8) Ak dôjde k dohode medzi investorom a dodávateľom o uplatnení nadštandardného vybavenia po odovzdaní príslušného stupňa projektu a rozpočtu, zabezpečí ich prepracovanie spracovateľ pôvodnej dokumentácie za úhradu, ktorú mu poskytne investor.

(9) Ak dôjde k zvýšeniu rozpočtových nákladov stavby po schválení súhrnného rozpočtu v dôsledku dodatočného uplatnenia nadštandardného vybavenia, nepovažuje sa to za zvýšenie rozpočtových nákladov podľa osobitných predpisov.4)

(10) Dohody o odbytových nákladoch sa uzavierajú na základe odbytových rozpočtov upravených podľa odseku 5.

§ 6

Financovanie a fakturácia nadštandardného vybavenia

(1) O financovaní nákladov na nadštandardné vybavenie platia všeobecné právne predpisy. Náklady na nadštandardné vybavenie uhrádza investor dodávateľovi z investičných prostriedkov; pri komunálnej výstavbe z fondu rezerv a rozvoja. Náklady na nadštandardné vybavenie pri podnikovej bytovej výstavbe netvoria odpočítateľnú položku podľa zákona č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie a zákona č. 113/1971 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie; pri stavbách, ktorých investormi sú poľnohospodárske a lesné organizácie, sa nesmie nadštandardné vybavenie financovať z prostriedkov štátneho rozpočtu.

(2) Splátky a faktúry sa vyhotovujú k objemom rozpočtových nákladov uvedeným v odbytových rozpočtoch upravených podľa § 5 ods. 5.

TRETIA ČASŤ

POVINNOSTI ORGANIZÁCIÍ SÚVISIACE S UŽÍVANÍM BYTOV S NADŠTANDARDNÝM VYBAVENÍM A POVINNOSTI ČLENOV DRUŽSTEVNÝCH ORGANIZÁCIÍ

§ 7

Povinnosti investorov

Investor je povinný odovzdať organizácii, ktorá bude spravovať obytný dom (ak nie je ňou sám), rozpočet nadštandardného vybavenia upravený podľa skutočne vynaložených nákladov, a to najneskoršie pri odovzdaní bytového objektu do jej správy.

§ 8

Povinnosti členov družstevných organizácií a povinnosti ostatných organizácií spravujúcich obytné domy

(1) V družstevnej bytovej výstavbe uhrádzajú členovia družstva náklady za nadštandardné vybavenie, ktoré sa stáva súčasťou základného prostriedku, zvýšením členských podielov.5) Nadštandardné vybavenie, ktoré sa prevádza do osobného vlastníctva, uhrádzajú členovia družstva priamo (§ 10).

(2) V komunálnej bytovej výstavbe je organizácia spravujúca obytný dom povinná odviesť úhradu za nadštandardné vybavenie bytov, ktoré bolo prevedené do osobného vlastníctva, do rozpočtu príslušného národného výboru, ktorý výstavbu financoval, v prospech jeho fondu rezerv a rozvoja. Pri podnikovej bytovej výstavbe sa odvedie táto úhrada do fondu výstavby.

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 9

Poskytovanie pôžičiek

Na zvýšenie členských podielov na úhradu nadštandardného vybavenia, ktoré sa neprevádza do osobného vlastníctva, poskytuje Štátna sporiteľňa pôžičky členom družstva za rovnakých podmienok ako pôžičky na členský podiel.6)

§ 10

Splatnosť úhrady

Úhrada za nadštandardné vybavenie, ktoré sa stáva osobným vlastníctvom užívateľa bytu, je splatná do 14 dní po uzavretí dohody o odovzdaní a prevzatí bytu.7) Nadštandardné vybavenie sa stáva osobným vlastníctvom uzavretím tejto dohody a prevzatím nadštandardného vybavenia. Náklady na nadštandardné vybavenie bytu, ktoré sa prevádza do osobného vlastníctva [§ 5 ods. 4 písm. b)], sa v dohode podrobne špecifikujú.

§ 11

Štatistické vykazovanie nákladov na nadštandardné vybavenie

Náklady na nadštandardné vybavenie sa vykazujú v štatistických výkazoch8) tak, aby sa umožnilo sledovanie nákladov na nadštandardné vybavenie v členení na náklady zahŕňané do obstarávacej ceny základných prostriedkov a ostatné náklady.


§ 12

Prechodné ustanovenia

Za nadštandardné vybavenie sa nepovažujú výrobky, ktoré sa v súlade s doterajšími predpismi9) použili v projektovej dokumentácii bytového objektu rozpracovanej pred dňom účinnosti tejto vyhlášky.

§ 13

Účinnosť

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1976.


Minister ČSSR pre technický a investičný rozvoj:

Ing. Šupka v. r.

Námestník predsedu Štátnej plánovacej komisie:

Ing. Ujházy v. r.

Minister financií ČSSR:

Ing. Lér CSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 127/1975 Zb. o nadštandardnom vybavení bytov

ZOZNAM

výrobkov pre bytovú výstavbu povolených na použitie na nadštandardné vybavenie bytov (výrobky, ktoré prechádzajú do osobného vlastníctva užívateľa bytu, sú označené „osobné vlastníctvo"; ostatné výrobky sa stávajú súčasťou základného prostriedku - bytového objektu)

JKPVNázovOznačenie výrobkov, ktoré prechádzajú do osobného vlastníctva
I. Priečky
Prestaviteľné, zhŕňacie a montované bytové skriňové priečky
II. Úpravy povrchov
Tapety, pokiaľ nevyhovujú článku 3 ods. 2a smerníc FMTIR a FCÚ č. 5/1972osobné vlastníctvo
III. Podlahy
Textilné, korkové, syntetické v cenách nad úroveň smerníc FMTIR A FCÚ č. 5/1972osobné vlastníctvo
IV. Zdravotnícke inštalácie
Drezové, umývadlové batérie
- všetky výrobky dostupné na tuzemskom trhu vo veľkoobchodnej cene nad 80 Kčs/ 1 ks
osobné vlastníctvo
Vaňové batérie (s ručnou sprchou)
- všetky výrobky dostupné na tuzemskom trhu v maloobchodnej cene nad 140 Kčs/1 ks
osobné vlastníctvo
Doplnkové sanitárne inštalácie pre veľkostné kategórie bytov I-IV
- druhý a ďalší záchod,
- samostatný sprchový kút, ak je okrem toho byt vybavený kúpeľňou,
- druhé a ďalšie umývadlo
Plynový kuchynský sporák
- všetky výrobky dostupné na tuzemskom trhu v malobchodnej cene nad 2000 Kčs/1 ks
Elektrický kuchynský sporák
- všetky výrobky dosptupné na tuzemskom trhu v maloobchodnej cene nad 2900 Kčs/1 ks
Domáce chladničky
- všetky výrobky dostupné na tuzemskom trhu
osobné vlastníctvo
Domáce práčky
- všetky výrobky dostupné na tuzemskom trhu
osobné vlastníctvo
V. Dvere
Všetky výrobky dostupné na tuzemskom trhu, a to
- vchodové vo veľkoobchodnej cene nad 255 Kčs/1 ks
- vnútorné v šírke 60 cm vo veľkoobchodnej cene nad 165 Kčs/1 ks
- vnútorné v šírke 70 cm vo veľkoobchodnej cene nad 180 Kčs/1 ks
- vnútorné v šírke 80 cm vo veľkoobchodnej cene nad 190 Kčs/1 ks
- dvojkrídlové v šírke 125 cm vo veľkoobchodnej cene nad 345 Kčs/1 ks
VI. Okná a balkónové dvere
všetky výrobky dostupné na tuzemskom trhu, a to
- do 1,0 m2 vo veľkoobchodnej cene nad 425 Kčs/1 m2
- od 1 m2 do 1,5 m2 vo veľkoobchodnej cene nad 310 Kčs/1 m2
- nad 1,5 m2 vo veľkoobchodnej cene nad 290 Kčs/1 m2
VII. Zabudované skrine vstavané a zabudované
Všetky výrobky dostupné na tuzemskom trhu, a to
- šatové skrine vo veľkoobchodnej cene nad 465 Kčs/1 m3
- upratovacie a komorové skrine vo veľkoobchodnej cene nad 710 Kčs/1 m3
VIII. Kuchynské zostavy
všetky výrobky dostupné na tuzemskom trhu a to,
- kuchynská zostava 120 cm dl. vo veľkoobchodnej cene nad 1420 Kčs/1 ks
- kuchynská zostava 150 cm dl. vo veľkoobchodnej cene nad 1550 Kčs/1 ks
- kuchynská zostava 180 cm dl. vo veľkobchodnej cene nad 1760 Kčs/1 ks
IX. Čalúnicke úpravy
Celokovové žalúzie Rolfixosobné vlastníctvo
Celokovové žalúzie Intim s bowdenovým ovládanímosobné vlastníctvo
X. Výrobky v množstve nad úroveń určenú osobinými predpismi10)osobné vlastníctvo
Predmety vybavenia bytu, ktoré sú inak zaradené do zoznamu štandardného vybavenia, ale svojím počtom alebo veľkosťou prevyšujú štandardné vybavenie bytu príslušnej veľkostnej kategórie.

Poznámky pod čiarou

1) Smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho cenového úradu č. 5 z 26. mája 1972 o centrálnej regulácii výrobkov pre bytovú výstavbu, uverejnené v čiastke 2-3 Spravodajcu Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 31. mája 1972 a registrované v čiastke 21 Zbierky zákonov ČSSR, vydanej 18. septembra 1972, smernice Ministerstva výstavby a techniky ČSR č. 2 z 15. novembra 1973 a smernice Ministerstva výstavby a techniky SSR č. MVT/304/74-21 z 30. novembra 1974 (o sústave štandardov, normatívov a technicko-hospodárskych ukazovateľov pre komplexnú bytovú výstavbu v ČSR a v SSR na roky 1976-1980).

2) § 26 vyhlášky č. 104/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác.

3) Vyhláška č. 91/1972 Zb. o normách lehôt výstavby.

4) Smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 2 zo 7. marca 1975, ktorými sa upravujú podmienky a postup pri zvyšovaní rozpočtových nákladov rozostavaných stavieb. Smernice boli uverejnené v čiastke 4 Spravodajcu Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj 9. apríla 1975 a oznámené v čiastke 7 Zbierky zákonov ČSSR vydanej 27. marca 1975.

5) Vyhláška č. 137/1968 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe.

6) Štátna sporiteľňa môže poskytovať pôžičky na nadštandardné vybavenie bytov, ktoré sa prevádzajú do osobného vlastníctva.

7) § 155 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.

8) Štátny štatistický výkaz „Iv 8n".

9) Smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho cenového úradu č. 5 z 26. mája 1972 o centrálnej regulácii výrobkov pre bytovú výstavbu, uverejnené v čiastke 2-3 Spravodajcu Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 31. mája 1972 boli oznámené v čiastke 21 Zbierky zákonov ČSSR z 18. septembra 1972.

10) Smernice č. 5 Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho cenového úradu z 26. mája 1972 o centrálnej regulácii výrobkov pre bytovú výstavbu, uverejnené v čiastke 2-3 Spravodajcu Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 31. mája 1972 a registrované v čiastke 21 Zbierky zákonov ČSSR, vydanej k 18. septembra 1972, smernice č. 2 Ministerstva výstavby a techniky ČSR z 15. novembra 1973 a smernice Ministerstva výstavby a techniky SSR č. MVT/304/74-21 z 30. novembra 1974 (o sústave štandardov, normatívov a technicko-hospodárskych ukazovateľov pre komplexnú bytovú výstavbu v ČSR a v SSR na roky 1976-1980).