Vyhláška č. 125/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti pre zahraničné podniky

Čiastka 29/1975
Platnosť od 19.11.1975 do30.06.1980
Účinnosť od 01.01.1976 do30.06.1980
Zrušený 42/1980 Zb.

125

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 28. októbra 1975

o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti pre zahraničné podniky

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje podľa § 2 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva a podľa § 36 písm. a) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev:


§ 1

Všeobecné ustanovenia

(1) Zahraničnoobchodnú činnosť pre zahraničné podniky môžu na území Československej socialistickej republiky vykonávať

a) čs. organizácie oprávnené na to podľa čs. predpisov;

b) obchodné zastupiteľstvá zahraničných podnikov, ktorých zriadenie bolo povolené podľa § 4;

c) cudzí štátni príslušníci, ak prerokúvajú s príslušnými čs. organizáciami oprávnenými na zahraničnoobchodnú činnosť uzavretie zmlúv o dodávkach tovaru, poskytovanie služieb alebo iných hospodárskych hodnôt alebo plnenie týchto zmlúv a zdržiavajú sa na území Československej socialistickej republiky v jednom kalendárnom roku po čas nepresahujúci šesť mesiacov alebo zabezpečujú plnenie týchto zmlúv alebo toto plnenie preberajú, a to po čas a v rozsahu z nich vyplývajúcich.

(2) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu môže v odôvodnených prípadoch na návrh príslušnej čs. organizácie oprávnenej na zahraničnoobchodnú činnosť predĺžiť čas uvedený v odseku 1 písm. c).

§ 2

Obchodné zastupovanie a sprostredkovanie československými organizáciami

(1) Československé socialistické organizácie môžu zastupovať zahraničné podniky, ak im bolo na túto činnosť udelené oprávnenie, alebo ak boli na tento účel zriadené; zastupujú ich na základe zmlúv o obchodnom zastúpení alebo o sprostredkovaní.

(2) Československé socialistické organizácie na zastupovanie zahraničných podnikov zriaďuje a oprávnenie na takú činnosť udeľuje Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi republík.

(3) Predmet oprávnenia podľa odseku 1 môže zahŕňať najmä:

a) poskytovanie údajov čs. organizáciám o vlastnostiach tovaru alebo o povahe služieb ponúkaných zahraničným podnikom;

b) prerokúvanie s príslušnou čs. organizáciou oprávnenou na zahraničnoobchodnú činnosť na základe splnomocnenia zahraničného podniku, v jeho mene a na jeho účet uzavierania a plnenia zmlúv o dodávkach tovaru alebo poskytovania služieb alebo iných hospodárskych hodnôt;

c) v rámci zmlúv uvedených v odseku 1 zabezpečovanie propagácie pre zahraničný podnik, obstarávanie technických služieb a servisu a zriaďovanie konsignačných skladov tovaru.

(4) V oprávnení na zastupovanie zahraničných podnikov nie je zahrnuté oprávnenie na dovoz alebo vývoz tovaru. Dovoz tovaru na konsignačný sklad zriadený podľa odseku 3 písm. c) a jeho spätný vývoz prerokúva v colnom konaní čs. organizácia oprávnená na dovoz tohto tovaru.

(5) Organizácie oprávnené na zastupovanie podľa odseku 1 môžu dovážať, prípadne vyvážať veci nevyhnutné na túto činnosť v rozsahu a za podmienok určených v oprávnení.

Obchodné zastupiteľstvo zahraničných podnikov

§ 3

(1) Zahraničný podnik môže zriadiť svoje obchodné zastupiteľstvo a využívať jeho činnosť na čs. území len na základe povolenia a v rámci podmienok v ňom určených.

(2) Za obchodné zastupiteľstvo sa považuje organizačná zložka zahraničného podniku vykonávajúca preň zahraničnoobchodnú činnosť, včítane propagácie tovaru s ňou súvisiacej, služieb alebo iných hospodárskych hodnôt.

(3) Povolenie na zriadenie obchodného zastupiteľstva sa nevyžaduje na účasť zahraničných podnikov na veľtrhoch a výstavách a pri obdobných formách propagácie organizovaných na to príslušnými čs. socialistickými organizáciami.

§ 4

(1) Povolenie na zriadenie obchodného zastupiteľstva udieľa a podmienky jeho činnosti ustanovuje Federálne ministerstvo zahraničného obchodu so súhlasom Federálneho ministerstva financií na určitý čas nepresahujúci spravidla jeden rok. Ak však zahraničný podnik požiada o predĺženie povolenia aspoň mesiac pred skončením obdobia jeho platnosti, môže obchodné zastupiteľstvo vo svojej činnosti pokračovať v ustanovenom rozsahu až do rozhodnutia o žiadosti.

(2) V žiadosti o povolenie uvedie zahraničný podnik najmä svoj názov a sídlo, predmet podnikania, výšku kapitálu, osoby konajúce ako štatutárne orgány zahraničného podniku, rozsah navrhovanej činnosti obchodného zastupiteľstva a jeho právne postavenie v rámci zahraničného podniku. Údaje o podniku doloží úradne overenými listinami. Zo žiadosti musí vyplývať, s ktorými čs. organizáciami bol zahraničný podnik pred podaním žiadosti v hospodárskom styku a v akom rozsahu. Žiadosť sa podáva v českom alebo slovenskom jazyku.

§ 5

Povolenie na zriadenie obchodného zastupiteľstva možno udeliť iba zahraničnému podniku, ktorý má podstatný podiel na hospodárskych vzťahoch medzi štátom, na území ktorého má sídlo, a Československou socialistickou republikou.

§ 6

(1) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu zruší povolenie udelené podľa § 4 ods. 1,

a) ak sa pri činnosti obchodného zastupiteľstva alebo v súvislosti s tým porušia čs. právne predpisy alebo podmienky ustanovené v povolení;

b) ak obchodné zastupiteľstvo neslúži účelu ustanovenému v povolení alebo ak tento účel pominul;

c) ak zrušenie obchodného zastupiteľstva vyžadujú dôležité záujmy čs. hospodárstva.

§ 7

Táto vyhláška sa nevzťahuje na bankovno - finančnú oblasť a na medzinárodnú železničnú, leteckú, cestnú a riečnu dopravu.

§ 8

Zrušuje sa vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 136/1968 Zb. o zastúpení zahraničných podnikov v Československej socialistickej republike pri vykonávaní zahraničného obchodu v znení vyplývajúcom z vyhlášky ministra zahraničného obchodu č. 165/1969 Zb.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1976.


Minister:

Ing. Barčák v. r.