121

ZÁKON

z 12. novembra 1975

o sociálnom zabezpečení

Na uskutočnenie sociálneho programu vytýčeného Komunistickou stranou Československa, smerujúceho k ďalšiemu upevňovaniu životných istôt občanov, Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.