Vyhláška č. 12/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vykonaní I. a II. hlavy Zmluvy o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach

Čiastka 4/1975
Platnosť od 26.02.1975 do15.02.1996
Účinnosť od 13.03.1975 do15.02.1996
Zrušený 69/1996 Z. z.

12

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 22. decembra 1974

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vykonaní I. a II. hlavy Zmluvy o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach

Dňa 17. októbra 1974 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vykonaní I. a II. hlavy Zmluvy o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach, ktorá podľa svojho článku 8 nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 17. októbrom 1974.

Český text Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vykonaní I. a II. hlavy Zmluvy o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Poľskej ľudovej republiky vedené prianím upraviť podmienky vykonávania I. a II. hlavy Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach, podpísanej v Prahe 2. decembra 1967 (ďalej len „Zmluva“), sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

1. Na vykonanie ustanovení obsiahnutých v I. a II. hlave Zmluvy sa zriaďuje Stála československo-poľská hraničná komisia (ďalej len „Hraničná komisia“).

2. Hraničná komisia sa skladá z 12 členov. Každá zo zmluvných strán vymenuje v Hraničnej komisii predsedu svojej delegácie a jeho zástupcu. Príslušné ústredné orgány každej zmluvnej strany vymenujú 4 členov svojej delegácie.

3. Obaja predsedovia a ich zástupcovia sú oprávnení udržiavať spolu priamy styk.

4. Zmluvné strany sa do deväťdesiatich dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto Dohody diplomatickou cestou upovedomia o zložení svojich delegácií. Tou istou cestou sa budú informovať o zmenách v zložení delegácií.

5. Na prácu v Hraničnej komisii môže predseda každej delegácie prizvať expertov a pomocné sily.

Článok 2

1. Hraničnej komisii prislúcha najmä:

a) organizovať a vykonávať podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy spoločné prehliadky priebehu hraničnej čiary na hraničných vodných tokoch;

b) organizovať a vykonávať podľa článku 8 odseku 2 Zmluvy spoločné preskúšanie stavu a rozmiestnenia hraničných znakov;

c) zisťovať a vytyčovať nový priebeh hraničnej čiary v prípadoch a podľa zásad uvedených v článkoch 3 a 4 Zmluvy a vyhotovovať o tom potrebné dokumenty;

d) určovať plán a spôsob vykonávania prác v zmysle ustanovení písmen a) až c) a tieto práce riadiť a kontrolovať;

e) určovať technické smernice na vymeriavanie a vyznačovanie priebehu štátnych hraníc, ako aj vzory zápisníc a iných dokumentov o novom zameraní a vyznačení štátnych hraníc v zmysle článku 7 ods. 2 a článku 11 ods. 7 Zmluvy;

f) preskúšavať a overovať zápisnice a iné dokumenty o novom zameraní a vyznačení priebehu štátnych hraníc vyhotovené podľa článku 7 ods. 2 a článku 11 ods. 7 Zmluvy;

g) posudzovať návrhy na premiestnenie ohrozených alebo zničených hraničných znakov na iné miesto a osadenie doplnkových hraničných znakov v zmysle článku 11 ods. 2 až 4 Zmluvy;

h) odstraňovať rozdiely medzi údajmi vykázanými v hraničných dokumentoch a výsledkami spoločného merania v teréne v zmysle článku 11 ods. 6 Zmluvy;

i) prerokúvať návrhy zmien vyznačenia hraničnej čiary podľa článku 5 ods. 6 Zmluvy.

2. Hraničná komisia prihliada pri svojej činnosti aj na závery hlavných hraničných splnomocnencov a hraničných splnomocnencov, ako aj ďalších príslušných orgánov zmluvných strán.

Článok 3

Hraničná komisia v prípade potreby pripravuje návrhy na zmeny priebehu alebo charakteru štátnych hraníc.

Článok 4

1. Hraničná komisia prerokúva jednotlivé otázky na základe dohody predsedov delegácií alebo na návrh jednej zo zmluvných strán odovzdaný diplomatickou cestou.

2. Zasadania Hraničnej komisie sa konajú striedavo na území oboch štátov, pokiaľ sa predsedovia delegácií nedohodnú inak.

Článok 5

Zasadania Hraničnej komisie vedie predseda delegácie zmluvnej strany, na území ktorej sa zasadanie koná. Spoločnú prehliadku štátnych hraníc vedie predseda delegácie zmluvnej strany, ktorá kontrolovaný úsek štátnych hraníc udržiava. Rokovania sa vedú v českom alebo slovenskom a poľskom jazyku.

Článok 6

O každom zasadaní Hraničnej komisie sa spíše protokol vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom alebo slovenskom a poľskom jazyku. Tento protokol podpíšu predsedovia delegácií.

Článok 7

1. Každá delegácia v Hraničnej komisii je oprávnená používať pečatidlo a pečiatku so znakom svojho štátu, s názvom Hraničnej komisie a s označením delegácie.

2. Každá zmluvná strana uhrádza náklady spojené s činnosťou svojej delegácie v Hraničnej komisii, včítane nákladov za svojich prizvaných expertov a pomocné sily. Iné náklady vzniknuté v súvislosti s činnosťou Hraničnej komisie uhrádzajú zmluvné strany, pokiaľ nie je dohodnuté inak, rovnakým dielom.

Článok 8

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu.

2. Táto Dohoda platí počas platnosti Zmluvy, pokiaľ túto Dohodu jedna zo zmluvných strán nevypovie. V takom prípade stráca táto Dohoda platnosť šesť mesiacov odo dňa výpovede.

Dané v Prahe 17. októbra 1974 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

genmjr. Karel Kropáček v. r.

Za vládu

Poľskej ľudovej republiky:

brig. gen. doc. dr. Tadeusz Pietrzak v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.