Vyhláška č. 116/1975 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o ohlasovaní podzemných a povrchových prác orgánom štátnej banskej správy

Čiastka 26/1975
Platnosť od 16.10.1975 do30.06.1988
Účinnosť od 01.01.1976 do30.06.1988
Zrušený 89/1988 Zb.

116

VYHLÁŠKA

Slovenského banského úradu

z 20. augusta 1975

o ohlasovaní podzemných a povrchových prác orgánom štátnej banskej správy

Slovenský banský úrad ustanovuje podľa § 8 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky a Československej socialistickej republiky:


§ 1

Povinnosť organizácií, ktoré vykonávajú práce uvedené v § 3 a 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb. (ďalej len „zákon“) a ktoré podliehajú dozoru orgánov štátnej banskej správy podľa tohto zákona, ohlasovať miestne príslušnému obvodnému banskému úradu najmenej 8 dní vopred začatie, prerušenie a ukončenie týchto prác v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 1 zákona sa rozširuje na

a) vrtné práce z povrchu kratšie ako 100 m, ak sa uskutočňujú zariadením poháňaným mechanickou silou,

b) povrchové, najmä prieskumné, dobývacie a zemné práce, ktorých výška alebo hĺbka nepresiahne 5 m,

c) ťažbu pieskov alebo štrkopieskov v korytách vodných tokov a v odstavených ramenách plávajúcimi strojmi a na prípadnú úpravu alebo zušľachťovanie vyťažených surovín,

d) zriaďovanie, prevádzku alebo likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach (podzemné zásobníky plynov alebo kvapalín), vrátane prieskumných a vrtných prác vykonávaných na tieto účely.

§ 2

(1) Hlásenie podľa § 8 ods. 1 zákona a § 1 tejto vyhlášky obsahuje

a) názov a adresu organizácie, jej organizačnej zložky, ktorá bude práce vykonávať, a meno vedúceho zodpovedného za vykonanie prác,

b) katastrálne územie s označením miesta (č. parcely), kde sa budú vykonávať práce, a okres,

c) názov, druh a rozsah plánovaných prác,

d) účel prác,

e) druh a typ zariadenia, ktorým sa budú práce vykonávať,

f) dátum začatia a predpokladaného ukončenia, prípadne prerušenia prác,

g) smennosť prevádzky.

(2) K hláseniu sa pripojí situačná mapa s vyznačením miesta a druhu prác.

§ 3

Organizácie môžu ohlasovať práce hromadne predložením plánu (projektu) týchto prác, jeho časti alebo výpisom z neho doplneným o údaje podľa § 2; inak ohlásia práce na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe tejto vyhlášky, s pripojením situačnej mapy podľa § 2 ods. 2.

§ 4

Zmenu v údajoch ohlásených podľa § 2 je organizácia povinná bezodkladne oznámiť príslušnému obvodnému banskému úradu.

§ 5

Dosiaľ neohlásené práce začaté pred účinnosťou tejto vyhlášky ohlásia organizácie najneskôr do 30 dní od jej účinnosti.

§ 6

Ustanovenia vyhlášky č. 264/1957 Ú. v. o oznamovaní vyhľadávacích a prieskumných prác štátnej banskej správe, ako aj predpisy o územnom plánovaní a stavebnom poriadku zostávajú nedotknuté.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1976.


Predseda:

Ing. Baran CSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 116/1975 Zb.

Hlásenie podzemných a povrchových prác

Vzor 01