Vyhláška č. 107/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole II týkajúcom sa predĺženia doby platnosti Dodatkového dohovoru k Dohovoru CIV z roku 1961 o zodpovednosti železníc za usmrtenie a zranenie cestujúcich

Čiastka 25/1975
Platnosť od 30.09.1975 do01.05.1985
Účinnosť od 15.10.1975 do01.05.1985

107

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 17. júla 1975

o Protokole II týkajúcom sa predĺženia doby platnosti Dodatkového dohovoru k Dohovoru CIV z roku 1961 o zodpovednosti železníc za usmrtenie a zranenie cestujúcich

Dňa 9. novembra 1973 bol v Berne podpísaný Protokol II týkajúci sa predĺženia doby platnosti Dodatkového dohovoru k Dohovoru CIV z roku 1961 o zodpovednosti železníc za usmrtenie a zranenie cestujúcich, podpísaný v Berne 26. februára 1968 a platný od 1. januára 1973.

Český preklad Protokolu sa vyhlasuje súčasne.*) Týmto sa dopĺňa vyhláška ministra zahraničných vecí č. 94/1973 Zb.

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

PROTOKOL II

spísaný Diplomatickou konferenciou, ktorá zasadala vo veci uvedenia do platnosti medzinárodných dohovorov zo 7. februára 1970 o preprave tovaru (CIM) a cestujúcich a batožín po železniciach (CIV), týkajúci sa predľženia doby platnosti Dodatkového dohovoru k Dohovoru CIV z roku 1961 o zodpovednosti železnice za usmrtenie a zranenie cestujúcich, ktorý bol podpísaný 26. februára 1966 a nadobudol platnosť 1. januárom 1973

Pri príležitosti Diplomatickej konferencie, ktorá zasadala v Berne od 5. do 9. novembra 1973 vo veci uvedenia do platnosti medzinárodných dohovorov o preprave tovaru (CIM) a cestujúcich a batožín po železniciach (CIV) zo 7. februára 1970,

podpísaní splnomocnenci členských štátov Dodatkového dohovoru k Medzinárodnému dohovoru o preprave cestujúcich a batožín po železniciach (CIV) z 25. februára 1961, týkajúceho sa zodpovednosti železnice za usmrtenie a zranenie cestujúcich, dojednaného 26. februára 1966, po odovzdaní svojich plnomocenstiev, ktoré zistili v správnej a náležitej forme, sa dohodli takto:

berúc do úvahy,

- že z prostých formálnych dôvodov sa predvídalo v článku 27 Dodatkového dohovoru k Medzinárodnému dohovoru o preprave cestujúcich a batožín po železniciach (CIV) z 25. februára 1961, týkajúceho sa zodpovednosti železnice za usmrtenie a zranenie cestujúcich, podpísaného 26. februára 1966 a uvedeného do platnosti 1. januára 1973, že Dodatkový dohovor bude mať tú istú dobu platnosti ako Dohovor CIV z roku 1961, a

- že uvedený Dodatkový dohovor, pretože nebol v platnosti ešte v priebehu 7. Revíznej konferencie, nemohol byť teda pri tejto príležitosti ani revidovaný, ani včlenený do Dohovoru CIV z roku 1970;

uznávajúc,

- že uvedený Dodatkový dohovor musí zostať v platnosti aj po zrušení Dohovoru CIV z roku 1961 a nadobudnutí platnosti Dohovoru CIV z roku 1970, a

- že predlženie doby platnosti uvedeného Dodatkového dohovoru nie je v rozpore s úlohou, ktorou bol poverený Ústredný úrad, pokiaľ sa týka preskúmania možnosti spojiť texty Dohovoru CIV a Dodatkového dohovoru k CIV za účelom utvorenia celkovej a jednotnej právnej úpravy týkajúcej sa prepravy cestujúcich po železniciach, obdobnej právnej úprave aj u iných druhov dopráv,

bolo rozhodnuté

predlžiť dobu platnosti Dodatkového dohovoru z 26. februára 1966 a v dôsledku toho v ňom vykonať tieto redakčné úpravy:

1. Názov znie:

„Dodatkový dohovor k Medzinárodnému dohovoru o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) zo 7. februára 1970, týkajúci sa zodpovednosti železnice za usmrtenie a zranenie cestujúcich.“

2. Druhý odsek preambule znie:

„rozhodli sa doplniť Medzinárodný dohovor o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) zo 7. februára 1970 Dodatkovým dohovorom,“

3. Článok 1 § 1 písm. a) a b) znie:

a) cestujúci, preprava ktorých sa spravuje Medzinárodným dohovorom o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) zo 7. februára 1970,

b) sprievodcovia zásielok prepravovaných podľa Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) zo 7. februára 1970.“.

4. Článok 2 § 6 znie:

„ § 6

„Zodpovednou železnicou“ v zmysle tohto Dohovoru je železnica, ktorá podľa zoznamu tratí CIV má v prevádzke trať, na ktorej sa stal úraz. Ak podľa tohto zoznamu tratí ide o spoločnú prevádzku dvoch železníc, je zodpovedná každá z nich.“.

5. (Článok 20 § 1 prvý odsek: redakčná zmena sa týka len francúzskeho textu.)

6. Článok 22 § 1 znie:

„ § 1

Tento Dohovor sa nepoužije s výhradou podľa § 2 na škody, ktoré vzniknú v priebehu prepravy na niektorej automobilovej alebo lodnej trati zapísanej v listine tratí CIV.“.

7. Článok 26 prvý odsek znie:

„Ak štát zúčastnený na Medzinárodnom dohovore o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) zo 7. februára 1970, ktorý nepodpísal tento Dohovor, chce k nemu pristúpiť, oznámi to švajčiarskej vláde; tá o tom vyrozumie všetky zmluvné štáty.“.

8. Článok 27 znie:

„Tento dohovor má rovnakú dobu platnosti ako Medzinárodný dohovor o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) zo 7. februára 1970; môže sa revidovať spôsobom uvedeným v Dohovore CIV a prípadne do neho zahrnúť.“.

9. Článok 28 druhý odsek znie:

„K francúzskemu zneniu sú pripojené nemecké, anglické, talianske a arabské znenia, ktoré majú platnosť úradných prekladov.“.

Tento Protokol je otvorený na podpis do 31. januára 1974.

Štáty, ktoré tento Protokol nepodpíšu pred týmto dátumom a štáty, ktoré sa stanú účastníkmi Dodatkového dohovoru z 26. februára 1966 pred nadobudnutím platnosti Dohovoru CIV zo 7. februára 1970, môžu podľa jeho článku 26 k tomuto Protokolu pristúpiť na základe oznámenia švajčiarskej vláde, ktorá o tom vyrozumie členské štáty Dodatkového dohovoru.

Tento Protokol nadobudne platnosť súčasne s Medzinárodným dohovorom CIV zo 7. februára 1970.

Na dôkaz toho uvedení splnomocnenci spísali a podpísali tento Protokol.

Dané v Berne deviateho novembra roku tisíceho deväťstého sedemdesiateho tretieho v jednom vyhotovení, ktoré zostane uložené v Archíve Švajčiarskej konfederácie a ktorého autentický výtlačok bude odovzdaný každej zo strán.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.