Vyhláška č. 106/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o preprave tovaru po železniciach (CIM), Medzinárodnom dohovore o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) a Dodatkovom protokole k obom dohovorom

Čiastka 25/1975
Platnosť od 30.09.1975 do30.04.1985
Účinnosť od 15.10.1975 do30.04.1985
Zrušený 8/1985 Zb.
Redakčná poznámka

Oba dohovory a Dodatkový protokol nadobudli platnosť 1. januárom 1975.

106

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 17. júla 1975

o Medzinárodnom dohovore o preprave tovaru po železniciach (CIM), Medzinárodnom dohovore o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) a Dodatkovom protokole k obom dohovorom

Dňa 7. februára 1970 boli v Berne podpísané:

a) nový Medzinárodný dohovor o preprave tovaru po železniciach (CIM),

b) nový Medzinárodný dohovor o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV),

ako aj Dodatkový protokol k obom dohovorom.

Prezident republiky oba dohovory a Dodatkový protokol ratifikoval. Čs. ratifikačná listina bola uložená u švajčiarskej vlády 18. júna 1974.

Rozhodnutím diplomatickej konferencie delegátov zmluvných štátov konanej 5.-9. novembra 1973 v Berne bolo ustanovené, že oba dohovory a Dodatkový protokol nadobudnú platnosť 1. januárom 1975. Týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Československú socialistickú republiku. 1. januárom 1975 súčasne stratili platnosť Medzinárodný dohovor o preprave tovaru po železniciach (CIM), Medzinárodný dohovor o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) a Dodatkový protokol k obom dohovorom, podpísané v Berne 25. februára 1961, ktoré boli vyhlásené vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 6/1965 Zb.

Český preklad oboch dohovorov a Dodatkového protokolu uverejnilo Federálne ministerstvo dopravy v knižných publikáciách Nakladateľstva dopravy a spojov. Do textov oboch dohovorov a Dodatkového protokolu možno nazrieť na Federálnom ministerstve zahraničných vecí a na Federálnom ministerstve dopravy.

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.