Vyhláška č. 104/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka

Čiastka 25/1975
Platnosť od 30.09.1975
Účinnosť od 15.10.1975
Redakčná poznámka

Dňa 1. júla 1975 bola v Kolombu podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka, ktorá podľa svojho článku 11 nadobudla platnosť dňom podpisu.

104

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 14. júla 1975

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka


Dňa 1. júla 1975 bola v Kolombu podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka, ktorá podľa svojho článku 11 nadobudla platnosť dňom podpisu.

Slovenský preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Šrí Lanka,

vedené prianím uľahčiť a rozšíriť vzájomnú spoluprácu v oblasti kultúry, školstva, vedy, umenia a zdravotníctva,

presvedčené, že takáto spolupráca účinne napomôže posilneniu priateľských vzťahov medzi národmi obidvoch krajín,

sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce v oblasti kultúry, školstva, vedy, zdravotníctva, oznamovacích prostriedkov a športu na zásadách porozumenia a priateľstva a pri rešpektovaní zákonov druhej krajiny.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmenu skúseností medzi kultúrnymi, školskými, vedeckými, umeleckými a spoločenskými organizáciami obidvoch krajín včítane výmeny vedcov, školských a pedagogických pracovníkov, umelcov a pracovníkov v oblasti kultúry a spoločenských organizácií.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať uvádzanie hudobných, divadelných, filmových diel a výstav a vydávanie prekladov vedeckých a umeleckých diel druhej krajiny.

Článok 4

Obe zmluvné strany budú podporovať výmenu kníh, kultúrnych, vedeckých a umeleckých časopisov a filmov medzi knižnicami a inými inštitúciami obidvoch krajín.

Článok 5

Zmluvné strany budú poskytovať občanom druhého štátu štipendiá k štúdiu na svojich školách, na vedeckých a kultúrnych inštitúciách.

Článok 6

Zmluvné strany preštudujú otázku uznávania diplomov a vedeckých hodností a pokiaľ to budú považovať za nutné, uzavrú za týmto účelom osobitnú dohodu.

Článok 7

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti filmu, rozhlasu, televízie a tlače.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať styky medzi športovými organizáciami a športovcami obidvoch krajín a usporadúvanie športových stretnutí.

Článok 9

Zmluvné strany budú napomáhať rozvoju spolupráce na poli lekárstva, lekárskej vedy a zdravotníctva.

Článok 10

Na vykonávanie tejto Dohody budú zmluvné strany dojednávať na určité časové obdobie vykonávacie plány alebo sa diplomatickou cestou dohodnú o akciách, ktoré majú v úmysle usporiadať v budúcom období.

Článok 11

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu a zostane v platnosti, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne neskončí s ročnou výpovednou lehotou.

Dané v Kolombe 1. júla 1975 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Fr. Malík v. r.

Za vládu

Republiky Šrí Lanka:

H. Premawardane v. r.