Vyhláška č. 10/1975 Zb.Vyhláška Miisterstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 4/1967 Zb. o ochrane a o dobe, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri a vyhláška č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve

(v znení č. 344/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 3/1975
Platnosť od 17.02.1975
Účinnosť od 01.09.2009

10

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky

z 31. januára 1975,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 4/1967 Zb. o ochrane a o dobe, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri a vyhláška č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom kultúry Českej socialistickej republiky a ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi a po prerokovaní s Českým poľovníckym zväzom ustanovuje podľa § 26, 30 ods. 2 a § 4. 2 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve (ďalej len „zákon“);


Článok 1

Vyhláška č. 4/1967 Zb. o ochrane a o dobe, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

Ochrana

(1) Po celý rok sú chránené tieto druhy zveri: kamzík vrchovský, kozorožec vrchovský, koza bezoárová, los mokraďový, svišť vrchovský, mačka divá, lasica obyčajná, hranostaj obyčajný (s výminkou ustanovenia § 3 ods. 1), medveď hnedý, rys ostrovid, veverica obyčajná, vydra riečna, močiarnica mekotavá, drop veľký, potápka chochlatá, holub plúžik, hrdlička poľná, jariabok hôrny, morka divá, drozd čvikotavý, všetky druhy kačíc (okrem druhov uvedených v § 2 ods. 1 č. 17), sliepka hlucháňa obyčajného a tetrova obyčajného, kormorán veľký, všetky druhy sov, volavka popolavá, orol, kršiak rybár, jastrab veľký (s výnimkou ustanovenia § 3 ods. 1), jastrab krahulec, sokoly, kaňa močiarna, kaňa sivá, kaňa popolavá, myšiak hôrny (s výnimkou ustanovenia § 3 ods. 1), myšiak severský (s výnimkou ustanovenia § 3 ods. 1), výr veľký a čajka smejivá (s výnimkou ustanovenia § 3 ods. 1 a 2).

Na ochranu týchto druhov zveri sú užívatelia poľovných revírov a poľovných pozemkov povinní chrániť ich životné prostredie, najmä hniezdiská, tokaniská a rujoviská.

(2) Chránené nie sú tieto druhy zveri:

sviňa divá (okrem diviačice), liška obyčajná, psík medvedíkovitý, tchor, vlk, vrana obyčajná (čierna a sivá) a straka obyčajná.“.

2. § 2 ods. 1 znie:

(1) Doba lovu sa pre nižšie uvedené druhy zveri ustanovuje takto:

1. jelen obyčajný, jelenica a jelienča jeleňa obyčajného od 1. augusta do 31. decembra,

2. jeleň sika, jelenica a jelienča jeleňa siku od 1. septembra do 31.decembra,

3. pasrnec bielochvostý, pasrna a mláďa pasrnca bielochvostého od 1. septembra do 31. decembra,

4. daniel škvrnitý, danielica a danielča od 1. septembra do 31. decembra,

5. muflón, muflónica a muflónča od 1. septembra do 31. decembra,

6. srnec hôrny od 16. mája do 30. septembra,

7. srna a srnča od 1. septembra do 31. decembra,

8. sviňa divá - diviačica od 1. augusta do 15. januára,

9. zajac poľný od 1. novembra do 31. decembra,

10. králik divý od 1. augusta do 31. decembra,

11. jazvec obyčajný od 1. augusta do 30. novembra (s výnimkou ustanovenia § 3 ods. 1),

12. kuna hôrna a skalná od 1. novembra do 31. januára (s výnimkou ustanovenia § 3 ods. 1),

13. ondatra pižmová od 1. októbra do 15. apríla (§ 10),

14. hlucháň obyčajný - kohút, tetrov obyčajný - kohút od 1. apríla do 15. mája,

15. bažant od 1. novembra do 31. decembra,

16. jarabica poľná od 1. septembra do 15. októbra (§ 4 ods. 5),

17. kačica divá, kačica chrapka, kačica chrapačka, kačica lyžičiarka, kačica chripľavka, chochlačka sivá, chochlačka vrkočatá, lyska čierna od 16. augusta do 30. novembra,

18. husi od 1. októbra do 31. decembra,

19. sluka hôrna od 16. marca do 15. apríla,

20. holub hrivnák od 1. augusta do 31. októbra,

21. hrdlička záhradná od 1. augusta do 31. decembra,

22. havran čierny od 16. októbra do 31. marca (s výnimkou ustanovenia § 3 ods. 1);

jeho mláďatá od 1. mája do 31. mája,

23. kavka obyčajná od 1. augusta do 31. marca (s výnimkou ustanovenia § 3 ods. 1),

24. sojka obyčajná od 1. júna do 31. marca (s výnimkou ustanovenia § 3 ods. 1).“.

3. § 3 znie:

㤠3

(1) Po celý rok je dovolené loviť v samostatných a uznaných bažantniciach kunu hôrnu a skalnú, jazveca obyčajného, hranostaja obyčajnéo, ježa, myšiaka hôrneho a severského, jastraba veľkého, havrana čierneho, kavku obyčajnú, sojku obyčajnú a čajku smejivú.

(2) Na rybníkoch s veľkochovmi kačíc sa smie loviť čajka smejivá po celý rok, pokiaľ na týchto rybníkoch nie je zriadená prírodná rezervácia.

(3) Okresný národný výbor môže po prerokovaní s Českým poľovníckym zväzom a krajským strediskom štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody povoliť na žiadosť užívateľa poľovného revíru vybrať po jednom mláďati z jedného alebo niekoľkých hniezd výra obyčajného, jastraba veľkého, jastraba krahulca a sokola myšiara, pokiaľ je v týchto hniezdach viac mláďat ako jedno. Užívateľ poľovného revíru si smie z výrov vybratých z hniezd ponechať len jedného, ak dosiaľ žiadneho nemá. ostatné vybraté výry je užívateľ poľovného revíra povinný ponúknuť na kúpu organizácii poverenej zabezpečovaním odchytu zveri, jej nákupom, komorovaním a odchytom. Užívateľ poľovného revíru smie mláďatá vybraté z hniezd jastraba veľkého, jastraba krahulca a sokola myšiara predať iba prostredníctvom uvedenej organizácie.“.

4. V § 4 ods. 2 sa slová „chov, odchyt a odstrel“ nahrádzajú slovami „chov a lov“.

5. § 4 ods. 3 znie:

(3) Raticovú zver je dovolené strieľať len jednotnou strelou pre guľovnice. Sviňu divú možno pri love nadhánkou, nahákou alebo nátlačkou strieľať jednotnou ranou pre brokovnice.“.

6. § 4 ods. 5 a 6 znejú:

(5) Odstrel jarabice poľnej je dovolený iba v poľovných revíroch, v ktorých sa dosahujú normované stavy jarabíc, je zavedený ich krotký alebo polodivý chov a odchované kurence sa vypúšťajú do poľovného revíru.

(6) Je zakázané:

a) loviť zver z motorových vozidiel,

b) strieľať zver na hniezdach a vystrieľavať hniezda,

c) strieľať zver na výrovkách,

d) loviť zver do želiez a jastrabích košov,

e) loviť raticovú zver okrem divých svíň nadhánkou, nahánkou alebo nátlačkou.“

7. V § 5 ods. 1 v prvej vete sa za slovo „kačíc“ vkladajú slová „ako aj jarabíc (§ 4 ods. 5)“ a posledná veta odseku 1 znie: „V trvale a dokonale oplotených viniciach, záhradách, ovocných sadoch a ovocinárskych škôlkach sa môže po celý rok loviť zajac a králik divý; odstrel na týchto plochách, pokiaľ sú ako poľovné pozemky súčasťou poľovného revíru, môže vykonať iba poľovnícky hospodár a poľovnícka stráž užívateľa poľovného revíru.“.

8. § 5 ods. 3 znie:

(3) S výnimkou samostatných a uznaných bažantíc sa odstrel bažantov smie vykonávať na tej istej ploche najviac trikrát za rok. Odstrel bažantích sliepok je dovolený iba v poľovných revíroch, v ktorých je zavedený krotký alebo polodivý chov bažantov, odchované kurence sa vypúšťajú do poľovného revíru a pre ktoré je vo schválenom pláne poľovníckeho hospodárenia a lovu povolený lov (vrátane odchytu) najmenej 100 kusov bažantej zveri.“.

9. § 5 ods. 4 posledná veta znie:

„Odstrel kačíc na ťahu je povolený iba jeden deň v týždni, a to v sobotu alebo v nedeľu.“.

10. K § 6 ods. 2 sa pripája veta:

„Uvedené obmedzania sa nevzťahujú na odstrel bažantov v samostatných a uznaných bažantniciach.“.

11.°§ 7 ods. 3 druhá veta znie:

„Osoby mladšie ako 15 rokov sa nesmú zúčastniť na spoločných poľovačkách.“.

12. § 10 prvá veta znie:

„Strieľať ondatru pižmovú sa zakazuje; v čase lovu (§ 2 ods. 1 č. 13) ju možno len chytať.“.

13. V § 11 ods. 1 v tretej vete sa vypúšťajú slová „a jelene staršie ako 12 rokov“.

14. V § 11 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2 a jeho tretia veta znie:

„Pri trofejách, ktoré bolo povolené vyviezť do zahraničia, sa okresnému výboru Českého poľovníckeho zväzu predkladajú fotografie trofeje a bodovacia tabuľka.“.

15. § 12 sa vypúšťa.

16. § 13, vrátane nadpisu, znie:

㤠13

Poľovné dravce a výry chované v zajatí

(1) Český poľovnícky zväz vedie evidenciu jastrabov veľkých, jastrabov krahulcov, sokolov myšiarov a iných dravcov, pokiaľ ich použitie na sokoliarstvo je povolené (§ 14 ods. 1), a výrov chovaných v zajatí. Chovatelia uvedených poľovných dravcov a výrov sú povinní hlásiť Českému poľovníckemu zväzu všetky poľovné dravce a výry, ktoré chovajú v zajatí. Český poľovnícky zväz im vydá pre ne evidenčný list a kovové krúžky; bez týchto evidenčných listov a kovových krúžkov nie je chov poľovných dravcov a výrov v zajatí povolený.

(2) Uhynutie alebo inú stratu poľovného dravca alebo výra chovaného v zajatí je chovateľ povinný hlásiť Českému poľovníckemu zväzu.

(3) Predaj a nákup poľovných dravcov a výrov možno vykonávať len prostredníctvom Českého poľovníckeho zväzu.“.

17. § 14 znie:

㤠14

Sokoliarstvo

(1) Sokoliarstvom sa rozumie držanie poľovných dravcov a lov zveri týmito dravcami. Poľovnými dravcami sa rozumie jastrab veľký, jastrab krahulec a sokol myšiar, prípadne iné dravce, pokiaľ ich použitie na sokoliarstvo povolí na odporučenie Českého poľovníckeho zväzu Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy a Ministerstvo kultúry.

(2) Český poľovnícky zväz organizuje držiteľov poľovných dravcov. Držitelia poľovných dravcov musia byť členmi klubu sokoliarov, ktorý sa ustanovuje so súhlasom Ústredného výboru Českého poľovníckeho zväzu.

(3) Pri love zveri poľovnými dravcami sa vyžaduje poľovný lístok a povolenie na lov.“.


Článok III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Nágr CSc. v. r.