Nariadenie vlády č. 1/1975 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovuje suma rozhodná pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách

Čiastka 1/1975
Platnosť od 20.01.1975 do31.12.1975
Účinnosť od 20.01.1975 do31.12.1975

OBSAH

1

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 9. januára 1975,

ktorým sa ustanovuje suma rozhodná pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 55 ods. 1 písm. a) zákona č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani:


§ 1

Sumou rozhodnou pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách je na rok 1975 suma 21 300 Kčs.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Štrougal v. r.