99

ZÁKON

zo 14. decembra 1972

o zvýšení prídavkov na deti a výchovného

V súlade so závermi XIV. zjazdu Komunistickej strany Československa zvýšiť spoločenskú podporu rodinám s deťmi Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 18 ods. 2 sa suma 500 Kčs vlastného hrubého príjmu dieťaťa za kalendárny mesiac nahrádza sumou 620 Kčs.

2. § 24 ods. 1 znie:

(1) Prídavky na deti mesačne sú

na jedno dieťa 90 Kčs na dve deti 430 Kčs na tri deti 880 Kčs na štyri deti 1280 Kčs

a zvyšujú sa za každé ďalšie dieťa o 240 Kčs mesačne.“

3. V § 24 ods. 2 sa príplatok k prídavkom na deti zvyšuje zo sumy 150 Kčs na 300 Kčs mesačne.

Čl. IV

Zákon č. 117/1966 Zb. o niektorých dôsledkoch zanedbávania starostlivosti o deti sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

Občan, ktorému z nemocenského poistenia patria prídavky na deti, ako i každý príjemca prídavkov, ktorý má deti v priamom zaopatrení, sú povinní riadne sa starať o telesné a duševné zdravie a o výchovu týchto detí a zabezpečiť, aby sa poskytnuté prídavky používali výlučne v prospech a v záujme detí, pre ktoré sú určené.“

2. § 2 znie:

㤠2

(1) Ak sa výplatou prídavkov na deti do rúk doterajšieho príjemcu zrejme nedosahuje účel, na ktorý sú prídavky určené, najmä ak príjemca prídavkov na deti zanedbáva povinnosti uložené mu ustanovením § 1, navrhne miestny národný výbor orgánu príslušnému na rozhodovanie o prídavkoch na deti, aby výplata prídavkov na deti do rúk doterajšieho príjemcu bola zastavená a aby sa používali na starostlivosť o deti spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

(2) Rovnaký návrh podá miestny národný výbor aj v tých výnimočných prípadoch, v ktorých školopovinné dieťa bez vážnych dôvodov buď vôbec nedochádza do školy, alebo sústavne zanedbáva školskú dochádzku a predchádzajúce rokovania s občanom, ktorý má dieťa v priamom zaopatrení, neviedli k náprave.“


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1973.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.