Vyhláška č. 97/1972 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat v znení vyhlášky č. 170/1969 Zb. a vyhlášky č. 124/1970 Zb.

Čiastka 28/1972
Platnosť od 14.12.1972 do31.12.1987
Účinnosť od 01.01.1973 do31.12.1987
Zrušený 87/1987 Zb.

97

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky

z 28. novembra 1972,

ktorou sa mení vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat v znení vyhlášky č. 170/1969 Zb. a vyhlášky č. 124/1970 Zb.

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 15 ods. 1 zákona č. 51/1959 Zb. o výkupe poľnohospodárskych výrobkov a § 18 zákona č. 66/1961 Zb. o veterinárnej starostlivosti:


Článok I

§ 5 bod 1 vyhlášky č. 156/1968 Zb. v znení vyhlášky č. 170/1969 Zb. a vyhlášky č. 124/1970 Zb. sa mení a znie takto:

1. vyhláška č. 48/1963 Zb. o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek v znení vyhlášky č. 100/1965 Zb. o zrušení povinného odpredaja masti okrem § 8 ods. 1 prvej vety, ods. 2 až 6 a § 9, ktoré platia do 31. decembra 1975.“


Článok II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1973.


Minister:

Ing. Janovic CSc. v. r.