Vyhláška č. 82/1972 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a organizácií výchovy učňov

Čiastka 24/1972
Platnosť od 31.10.1972 do31.12.1984
Účinnosť od 31.10.1972 do31.12.1984
Zrušený 152/1984 Zb.

OBSAH

82

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 26. septembra 1972

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a organizácii výchovy učňov

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky podľa § 37 ods. 1 zákona č. 89/1958 Zb. o výchove dorastu na povolanie v učebnom pomere (učňovský zákon) po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi a Slovenskou radou odborových zväzov ustanovuje:


Čl. I

Príloha vyhlášky č. 11/1971 o učebných odboroch a organizácii výchovy učňov v znení vyhlášky č. 88/1971 Zb. sa v skupinách učebných odborov 12 a 13 mení a dopĺňa takto:

Označenie učebného odboruVyhradený pre chlapcov - CH
dievčatá - D
Stručný opis učebného odboruDoba učebného pomeru pre mládež, ktorá ukončila
povinnú školskú dochádzkuúplné stredné všeobecné vzdelaniePočet učňov na 1 majstra odborného výcvikuČíselný znak zodpovedajúcich učebných odborov podľa doterajších predpisov
ČísloNázovspolu (rokov)z toho dĺžka prípravného obdobia (mesiacov)spolu (rokov)z toho dĺžka prípravného obdobia (mesiacov)
12345678910
1. Učebné odbory č. 1210, 1214, 1303, 1304, 1324, 1325 a 1351 znejú:
12 - Potravinárstvo
1210konzervár
konzervárka
CH
D
Spracovanie ovocia, zeleniny, húb a mäsa na konzervárenské a mraziarenské výrobky a polotovary, výroba nealkoholických nápojov podľa príslušných technologických postupov pomocou strojov a príslušného technologického zariadenia3181,598-101210
1214chemik kvasných procesov
chemička kvasných procesov
CH
D
Riadenie a ovládanie prevádzkových chemických aparatúr a zariadení kvasného priemyslu liehovarníckeho a vinárskeho odboru, znalosť technologických procesov. Bežná údržba strojového zariadenia. Vykonávanie prevádzkových kontrolných skúšok a rozborov.3221,598-101214
13 - Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
1303chovateľ koníCHChov koní. Ošetrovanie a kŕmenie. Ošetrovanie kopýt. Pripúšťanie a ošetrovanie žrebných kobýl, pôrod, odchov žriebät. Zaúčanie koní v záprahu a pod sedlom, ošetrovanie postrojov a výstroja.210168-121303
1304chovateľ koní - jazdec z povolaniaCHChov koní. Jazda na pretekárskych koňoch. Ošetrovanie pretekárskych jazdeckých koní a ich príprava na dostihy.2101612-151304
1324traktorista mechanizátorCHTechnológia prác pri výrobe poľnohospodárskych plodín, obsluha mechanizačných prostriedkov používaných v rastlinnej výrobe, ich údržba a vykonávanie jednoduchých opráv.3181,568-121324
1324pestovateľ mechanizátor
pestovateľka mechanizátorka
CH
D
Obsluha strojov mechanizovanej rastlinnej výroby, bežné opravy strojov.1-1-8-121324
1325chovateľ hospodárskych zvierat
chovateľka hospodárskych zvierat
CH
D
Ošetrovanie jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat v mechanizovanej živočíšnej výrobe, obsluha, údržba a vykonávanie jednoduchých opráv mechanizačných zariadení v živočíšnej výrobe3181,568-121325
1351lesárCHPráca v ťažbe dreva s motorovou pílou. Sústreďovanie dreva kolesovými traktormi. Práce v skladoch dreva. Mechanizované práce v pestovaní a ochrane lesa. Zber semien z vysokých stojacich stromov210165-91351"

2. Dĺžka prípravného obdobia v učebnom odbore 1303 chovateľ koní pre učňov, ktorých učebný pomer pokračuje v nadstavbovom učebnom odbore 1304 chovateľ koní - jazdec z povolania, sa predlžuje na 12 mesiacov (u učňov s úplným stredným všeobecným vzdelaním zostáva 6 mesiacov).

3. Podmienkou prijatia do učebného odboru 1304 chovateľ koní - jazdec z povolania je úspešné ukončenie 1. ročníka učebného odboru 1303 chovateľ koní (u učňov s úplným stredným všeobecným vzdelaním úspešné ukončenie 1. polroka v učebnom odbore 1303).

4. Podmienkou prijatia do učebného odboru 1324 pestovateľ mechanizátor, pestovateľka mechanizátorka a 1325 chovateľ mechanizátor, chovateľka mechanizátorka je vyučenie v učebnom odbore 1308 poľnohospodár mechanizátor, poľnohospodárka mechanizátorka.

5. Dĺžka prípravného obdobia pre učňov, ktorých učebný pomer pokračuje v nadstavbovom učebnom odbore 1352 lesný mechanizátor, sa predlžuje na 12 mesiacov (u učňov s úplným stredným všeobecným vzdelaním zostáva 6 mesiacov).

6. Zrušuje sa učebný odbor 1213 cestovinár; príprava kvalifikovaných pracovníkov sa bude zabezpečovať v učebnom odbore 1202 pekár.

Čl. II

Výchova učňov v dvojročných a trojročných učebných odboroch uvedených v čl. I č. 1, ktorí sú v školskom roku 1972/73 v týchto odboroch v druhom alebo treťom roku učebného pomeru, sa dokončí za podmienok ustanovených doterajšími predpismi. Výchova učňov v jednoročných nadstavbových učebných odboroch uvedených v čl. I č. 1 sa skončí školským rokom 1973/74.

Čl. III

Vzhľadom na zavedenie jednotnej klasifikácie štúdijných a učebných odborov*) sa pripojuje príloha č. 2 vyhlášky č. 11/1971 Zb. ktorá znie:

„Porovnávacia tabuľka nových a doterajších číselných znakov učebných odborov

I. PREHĽAD SKUPÍN UČEBNÝCH ODBOROV

Nový číselný znak**) a názov Číselný znak a názov zodpovedajúcich skupín učebných odborov podľa doterajších predpisov
21Baníctvo a banská geológia01Baníctvo
22Hutníctvo02Hutníctvo
24Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba04Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
26Elektrotechnika05Elektrotechnika
27Technická chémia silikátov07Stavebné hmoty, keramika a sklárstvo
28Technická chémia ostatná03Chémia
29Potravinárstvo12Potravinárstvo
31Textil a odevníctvo10Textil a odevníctvo
32Spracovanie kože a výroba obuvi11Spracovanie kože a výroba obuvi
33Spracovanie dreva a výroba hudobných nástrojov08Spracovanie dreva a výroba hudobných nástrojov
34Polygrafia, spracovanie papiera, filmu a fotografie09Polygrafia, spracovanie papiera, film a fotografia
36Stavebníctvo a zememeračstvo06Stavebníctvo
37Doprava, pošty a telekomunikácie (prevádzkové odbory)14Doprava a spoje (prevádzkové odbory)
42Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo13Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
63Ekonomika a organizácia, obchod a služby15Obchod, pohostinstvo a rôzne nevýrobné služby
82Umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba16Ručná umeleckoremeselná výroba

II. PREHĽAD UČEBNÝCH ODBOROV

Nový číselný znak**)Názov učebného odboruČíselný znak zodpovedajúcich učebných odborov podľa doterajších predpisov
21 Baníctvo a banská geológia
21-61-2baník v uhoľných baniach0101
21-62-2baník v rudných baniach0102
21-63-2baník mechanizovaných pracovísk0103
21-64-2koksár0104
21-65-2strojník komplexne mechanizovaných porubov a predkov0105
21-66-2strojník dopravných zariadení0106
21-67-2banský zámočník0107
21-68-2banský elektromontér0108
21-69-2vŕtač0109
22 Hutníctvo
22-51-2hutník pri vysokej peci0201
22-52-4, 2hutník-oceliar0202
22-61-2hutník neželezných kovov0211
22-71-2valcovač rúr0221
22-72-2valcovač profilov0222
22-73-2valcovač plechov0223
22-81-2ťahač drôtov
ťahačka drôtov
0231
22-82-2pletiar lán0232
22-83-2reťaziar
reťaziarka
0233
22-91-2skúšač kovov
skúšačka kovov
0241
22-92-2laborant v hutách
laborantka v hutách
0242
22-93-2laborant v rudných baniach
laborantka v rudných baniach
0243
24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
24-01-2zlievač0401
24-02-2jadrárka0402
24-03-2drevomodelár0403
24-04-2kovomodelár0404
24-05-2kováč0405
24-06-2kalič0406
24-07-2odlievač kovov pod tlakom0407
24-08-2kotlár0408
24-09-4, 2potrubár0409
24-20-2montér výťahov0420
24-21-4, 2montér oceľových konštrukcií0421
24-22-4, 2strojný zámočník
strojná zámočníčka
0422
24-23-4, 2nástrojár
nástrojárka
0423
24-24-4, 2prevádzkový zámočník0424
24-25-2chladiarenský mechanik
chladiarenská mechanička
0425
24-27-4, 2zámočník koľajových vozidiel0427
24-28-2lodný mechanik0428
24-29-2stavebný zámočník0429
24-31-2váhár
váhárka
0431
24-32-2puškár
puškárka
0432
24-35-2klampiar0435
24-37-2karosár
karosárka
0437
24-38-2zámočník drakov0438
24-41-4, 2sústružník kovov
sústružníčka kovov
0441
24-42-4, 2frézár
frézárka
0442
24-43-4brusič kovov
brusička kovov
0443
24-44-2horizontár0444
24-45-2ostrič nástrojov0445
24-46-2obrábačka kovov0446
24-51-4, 2automechanik
automechanička
0451
24-52-4, 2mechanik motorových rušňov a motorových vozňov0452
24-53-4, 2letecký mechanik0453
24-54-2chirurgický mechanik
chirurgická mechanička
0454
24-55-2ortopedický mechanik
ortopedická mechanička
0455
24-56-2mechanik vákuových zariadení
mechanička vákuových zariadení
0456
24-57-2mechanik odevných strojov
mechanička odevných strojov
0457
24-61-4, 2mechanik optických prístrojov
mechanička optických prístrojov
0461
24-62-4, 2mechanik organizačných a výpočtových strojov
mechanička organizačných a výpočtových strojov
0462
24-63-2hodinár
hodinárka
0463
24-64-2mechanik
mechanička
0464
24-71-2galvanizér0471
24-72-2smaltér
smaltérka
0472
24-73-2kábelár
kábelárka
0473
24-74-2nožiar
nožiarka
0474
24-82-2kovotlačiteľ0482
24-83-2pasiar
pasiarka
0483
24-84-2pasiar bižutérie
pasiarka bižutérie
0484
24-85-2rytec kovov
rytkyňa kovov
0485
24-86-2zlatník a klenotník
zlatníčka a klenotníčka
0486
26 Elektrotechnika
26-81-4, 2elektromontér rozvodných zariadení0501
26-82-4, 2prevádzkový elektromontér
prevádzková elektromontérka
0502
26-83-4, 2elektromechanik
elektromechanička
0503
26-85-4, 2montér spojových zariadení
montérka spojových zariadení
0505
26-86-4, 2mechanik elektronických zariadení
mechanička elektronických zariadení
0506
26-87-4, 2elektromechanik oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
elektromechanička oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
0507
26-88-2spojový montér0508
26-89-4, 2spojový mechanik
spojová mechanička
0509
26-90-4, 2mechanik diaľkových spojov
mechanička diaľkových spojov
0510
26-92-4, 2mechanik meracích a regulačných prístrojov
mechanička meracích a regulačných prístrojov
0512
26-96-2mechanička elektrotechnickej výroby0521
27 Technická chémia silikátov
27-41-2strojník na výrobu stavebných hmôt0701
27-42-2formovač žiaruvzdornej keramiky0712
27-43-2formovač chemickej kameniny
formovačka chemickej kameniny
0713
27-44-2keramik brúsnych prostriedkov
keramička brúsnych prostriedkov
0714
27-45-2elektrokeramik
elektrokeramička
0715
27-46-2výrobca stavebnej keramiky
výrobkyňa stavebnej keramiky
0716
27-51-2modelár keramiky
modelárka keramiky
0721
27-54-2vylievač zdravotníckej keramiky0724
27-55-2keramik
keramička
0725
27-58-2maliar keramiky
maliarka keramiky
0728
27-71-4, 2fúkač dutého skla0751
27-72-2fúkač technického skla
fúkačka technického skla
0752
27-75-2stláčač skla0755
27-76-2lisovač skla0756
27-77-2strojník sklárskych automatov0757
27-78-2strojník plochého skla0758
27-79-2sklár-vláknár
sklárka-vláknárka
0759
27-82-2zušľachťovač plochého skla
zušľachťovačka plochého skla
0770
27-83-2brusič skla
brusička skla
0773
27-84-2hĺbkový brusič
hĺbková brusička
0774
27-85-2rytec skla
rytkyňa skla
0775
27-86-2maliar skla
maliarka skla
0776
27-87-2výrobca sklenej bižutérie
výrobkyňa sklenej bižutérie
0777
27-91-2optik
optička
0781
27-92-2mechanik okuliarovej optiky
mechanička okuliarovej optiky
0782
27-93-2mechanik optiky
mechanička optiky
0783
27-94-2brusič technického a šperkového kameňa
brusička technického a šperkového kameňa
0784
27-98-2výrobca gombíkov
výrobkyňa gombíkov
0791
28 Technická chémia ostatná
28-61-4, 2prevádzkový chemik
prevádzková chemička
0301
28-62-4, 2prevádzkový chemik ropár
prevádzková chemička ropárka
0302
28-63-4, 2prevádzkový chemik palivár
prevádzková chemička palivárka
0303
28-64-4, 2prevádzkový chemik vláknár
prevádzková chemička vláknárka
0304
28-65-2prevádzkový chemik náterových látok
prevádzková chemička náterových látok
0305
28-66-2plastikár
plastikárka
0306
28-67-4, 2strojník papierenskej výroby0307
28-68-4, 2prevádzkový chemik gumár
prevádzková chemička gumárka
0308
28-69-2vulkanizér0309
28-70-4, 2prevádzkový chemik fotografických materiálov
prevádzková chemička fotografických materiálov
0310
28-71-4, 2chemická laborantka0311
28-72-2lisovač plastických látok
lisovačka plastických látok
0312
28-81-2farmaceutický chemik
farmaceutická chemička
0331
28-86-2úpravárka chemických vlákien0341
28-91-2spracovateľ papiera
spracovateľka papiera
0351
28-96-2preparátor
preparátorka
0361
29 Potravinárstvo
29-61-4, 2mlynár1201
29-62-4, 2pekár
pekárka
1202
29-63-2pečivár
pečivárka
1203
29-64-2cukrár
cukrárka
1204
29-65-2cukrovinkár
cukrovinkárka
1205
29-66-2mliekár
mliekárka
1206
29-67-2chemik tukov
chemička tukov
1207
29-68-2mäsiar a údenár1208
29-69-2údenárka1209
29-70-2konzervár
konzervárka
1210
29-71-2sladovník1211
29-72-2priemyselný hydinár
priemyselná hydinárka
1212
29-74-2 chemik kvasných procesov
chemička kvasných procesov
1214
29-81-2priemyselný krmivár
priemyselná krmivárka
1221
31 Textil a odevníctvo
31-42-2trepáč
trepáčka
1002
31-43-4, 2pradiar
pradiarka
1003
31-45-2technický plstiar
technická plstiarka
1005
31-46-2tkáč
tkáčka
1006
31-50-2prámikár
prámikárka
1010
31-51-2pletiar
pletiarka
1011
31-53-2úpravárka a retiazkovačka pančúchc1013
31-56-2strojová čipkárka1016
31-57-2tkáč čipiek
tkáčka čipiek
1017
31-59-2nastavovač textilných strojov1019
31-60-2nastavovač pletiarskych strojov
nastavovačka pletiarskych strojov
1020
31-62-2farbiar
farbiarka
1022
31-63-2úpravár textílií
úpravárka textílií
1024
31-65-2tlačiar tkanín
tlačiarka tkanín
1025
31-67-4, 2strojový tlačiar tkanín a pletenín
strojová tlačiarka tkanín a pletenín
1027
31-68-2rytec tlačiacich a raziacich valcov
rytkyňa tlačiacich a raziacich valcov
1028
31-73-2chemik práčovní a čistiarní
chemička práčovní a čistiarní
1033
31-77-2strojová vyšívačka1043
31-80-2klobučnícky plstiar
klobučnícka plstiarka
1050
31-81-2klobučník
klobučníčka
1051
31-82-2priemyselná modistka1052
31-83-4, 2dámsky krajčír
dámska krajčírka
1053
31-84-4, 2pánsky krajčír
pánska krajčírka
1054
31-85-2krajčírka1055
31-86-2výrobkyňa baretov a fezov1056
31-87-2modistka1057
31-91-2výrobkyňa umelých kvetín1091
31-92-2výrobkyňa textilných hračiek1092
32 Spracovanie kože a výroba obuvi
32-41-2garbiar1101
32-42-2vyrábač kožušín1102
32-51-4, 2kožušník
kožušníčka
1111
32-52-2šička kožuchov1112
32-53-2rukavičkár1113
32-54-2šička rukavíc1114
32-55-4, 2brašnár
brašnárka
1115
32-56-2sedlár-manžetár
sedlárka-manžetárka
1116
32-57-2bandažista
bandažistka
1117
32-70-2úpravárka usní1150
32-71-4, 2vysekávač usní
vysekávačka usní
1151
32-72-4, 2zvrškár
zvrškárka
1152
32-73-4, 2strojový obuvník
strojová obuvníčka
1153
32-74-2obuvník
obuvníčka
1154
32-75-2ortopedický obuvník
ortopedická obuvníčka
1155
32-77-2obuvnícky gumár1157
32-78-2opravár obuvi
opravárka obuvi
1158
32-81-2modelár kopýt1161
33 Spracovanie dreva a výroba hudobných nástrojov
33-51-2výrobca drevárskych polotovarov0801
33-54-2preglejkár
preglejkárka
0804
33-55-2stolár
stolárka
0805
33-58-2čalúnnik a dekoratér
čalúnnička a dekoratérka
0808
33-59-2debnár a obaliar0809
33-60-2kolár0810
33-61-2košikár a pletiar nábytku
košikárka a pletiarka nábytku
0811
33-62-2kefár
kefárka
0812
33-63-2sústružník dreva a nekovových materiálov
sústružníčka dreva a nekovových materiálov
0813
33-64-2ramár
ramárka
0814
33-65-2tužkár
tužkárka
0815
33-66-2mechanik výroby konštrukčných dosák
mechanička výroby konštrukčných dosák
0816
33-67-2výrobca športových potrieb
výrobkyňa športových potrieb
0817
33-71-2priemyselný obrábač dreva
priemyselná obrábačka dreva
0821
33-91-2mechanik strunových hudobných nástrojov
mechanička strunových hudobných nástrojov
0851
33-92-2mechanik klávesových hudobných nástrojov
mechanička klávesových hudobných nástrojov
0852
33-93-2mechanik dychových hudobných nástrojov
mechanička dychových hudobných nástrojov
0853
34 Polygrafia, spracovanie papiera, filmu a fotografie
34-51-4, 2sadzač
sadzačka
0901
34-52-4, 2tlačiar na kníhtlačiarskych strojoch0902
34-56-4, 2tlačiar na ofsetových strojoch0906
34-58-2planograf
planografka
0908
34-67-2stereotypér0917
34-68-2pečiatkár
pečiatkárka
0918
34-70-2tlačiar na maloofsetových strojoch
tlačiarka na maloofsetových strojoch
0920
34-71-4, 2reprodukčný grafik
reprodukčná grafička
0921
34-81-2knihár
knihárka
0931
34-82-2priemyselný knihár
priemyselná knihárka
0932
34-86-2mechanik polygrafických strojov0941
34-91-2 fotograf
fotografka
0951
34-92-2filmový laborant
filmová laborantka
0952
34-93-2lisovačka gramofónových platní0953
36 Stavebníctvo a zememeračstvo
36-61-4, 2murár0601
36-63-2tesár0603
36-64-2železobetonár0604
36-69-4, 2stavebný montážnik0609
36-70-2strojník prefabrikácie
strojníčka prefabrikácie
0610
36-71-2betonár stavebných dielcov0611
36-72-2kamenár0612
36-74-2dláždič0614
36-76-2izolatér0616
36-77-2pokrývač0617
36-78-4, 2inštalatér0618
36-79-2sklenár
sklenárka
0619
36-80-2podlahár0620
36-81-2maliar izieb0621
36-83-3maliar a natierač0623
36-85-2lakovač
lakovčka
0625
36-88-2kominár0628
36-91-2geodetický merač
geodetická meračka
0631
37 Doprava, pošty a telekomunikácie (prevádzkové odbory)
37-61-2železničiar vnútropodnikovej dopravy1401
37-62-2železničiar
železničiarka
1402
37-71-2cestár1411
37-81-2traťový strojník1421
37-91-2spojový manipulant
spojová manipulantka
1451
42 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
42-52-2chovateľ hydiny
chovateľka hydina
1302
42-53-2chovateľ koní1303
42-54-2chovateľ koní - jazdec z povolania1304
42-55-2rybár1305
42-56-2včelár a ovocinár
včelárka a ovocinárka
1306
42-57-2záhradník
záhradníčka
1307
42-58-2poľnohospodár mechanizátor
poľnohospodárka mechanizátorka
1308
42-71-2opravár poľnohospodárskych strojov
opravárka poľnohospodárskych strojov
1321
42-72-2kováč a podkúvač1322
42-74-2traktorista mechanizátor1324
42-74-2pestovateľ mechanizátor1324
42-75-2chovateľ hospodárskych zvierat
chovateľka hospodárskych zvierat
1325
42-75-2chovateľ mechanizátor
chovateľka mechanizátorka
1325
42-81-2lesár1351
42-82-2lesný mechanizátor1352
42-92-2chovateľ cudzokrajných zvierat
chovateľka cudzokrajných zvierat
1362
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
63-41-2predavač rozličného tovaru
predavačka rozličného tovaru
1501
63-42-4, 2predavač potravinárskeho tovaru
predavačka potravinárskeho tovaru
1502
63-44-4, 2predavač priemyselného tovaru
predavačka priemyselného tovaru
1504
63-51-2predavač motorových vozidiel
predavačka motorových vozidiel
1511
63-52-4, 2predavač elektrotechnického tovaru
predavačka elektrotechnického tovaru
1512
63-53-2predavač drogistického tovaru
predavačka drogistického tovaru
1513
63-55-4, 2kníhkupec
kníhkupkyňa
1515
63-56-2predavač a skladník poľnohospodárskych strojov
predavačka a skladníčka poľnohospodárskych strojov
1516
63-61-2aranžér
aranžérka
1541
63-71-2kuchár
kuchárka
1551
63-72-2čašník
servírka
1552
63-73-4, 2kuchár a čašník
kuchárka a servírka
1553
63-81-4, 2holič a kaderník
holička a kaderníčka
1571
82 Umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba
82-51-2kovolejár1601
82-52-2umelecký kováč1602
82-53-2umelecký zámočník1603
82-54-2cizelér
cizelérka
1604
82-55-2umelecký pasiar
umelecká pasiarka
1605
82-85-2zlatotepec1606
82-56-2umelecký stolár
umelecká stolárka
1611
82-57-2umelecký čalúnnik a dekoratér
umelecká čalúnnička a dekoratérka
1612
82-58-2umelecký spracovateľ dreva
umelecká spracovateľka dreva
1613
82-59-2umelecký spracovateľ prírodných pletív
umelecká spracovateľka prírodných pletív
1614
82-61-2umelecký keramik
umelecká keramička
1621
82-62-2umelecký sklár1622
82-63-2perletiar
perletiarka
1623
82-66-2sochár kameňa1626
82-71-2ručný tkáč
ručná tkáčka
1631
82-72-2tkáč gobelínov
tkáčka gobelínov
1632
82-75-2ručná vyšívačka1635
82-76-2ručná čipkárka1636
82-77-2tlačiar textílií
tlačiarka textílií
1637
82-81-2umelecký maliar interiérov1641
82-82-2štukatér1642
82-83-2umelecký pozlacovač
umelecká pozlacovačka
1643
82-84-2umelecký sklenár1644
82-91-2parochniar
parochniarka
1651
82-92-2obuvník scénickej a krojovej obuvi
obuvníčka scénickej a krojovej obuvi
1652
82-93-2krajčír scénických kostýmov
krajčírka scénických kostýmov
1653
82-95-2montér scénickej stavby1655
82-96-2scénický osvetľovač1656"

Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Prof. Ing. Chochol Csc. v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 129/1971 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie zamestnaní a jednotnej klasifikácie študijných a učebných odborov.

**) Podľa jednotnej klasifikácie študijných a učebných odborov, ktorú vydal Federálny štatistický úrad (ako časť 8 jednotnej sústavy sociálno-ekonomických klasifikácií) nákladom Štatistického a evidenčného vydavateľstva tlačív, Praha v r. 1970).