Vyhláška č. 72/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

Čiastka 22/1972
Platnosť od 19.09.1972 do31.12.1974
Účinnosť od 04.10.1972 do31.12.1974
Zrušený 72/1972 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 8 nadobudla Dohoda platnosť dňom podpisu, t. j. 27. júnom 1972.

72

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 24. júla 1972

o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

Dňa 27. júna 1972 bola v Londýne podpísaná Dlhodobá obchodná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska.

Podľa svojho článku 8 nadobudla Dohoda platnosť dňom podpisu, t. j. 27. júnom 1972.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DLHODOBÁ OBCHODNÁ DOHODA
medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska,

potvrdzujúc svoj záujem na podpore a rozvoji obchodných vzťahov medzi oboma krajinami na základe vzájomných výhod,

berúc do úvahy zásady Všeobecnej dohody o clách a obchode, ktorej sú obe krajiny pôvodnými zmluvnými stranami,

sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany sa budú snažiť utvárať podmienky pre nepretržitý rast obchodu medzi oboma krajinami tak pokiaľ ide o tovar, ktorý bol medzi nimi tradične predmetom výmeny, ako aj pri nových výrobkoch. Budú sa usilovať o zlepšenie skladby obchodu a najmä o zvyšovanie obchodu v strojoch a zariadeniach a inom priemyselnom a investičnom tovare.

Článok 2

(1) Výmena tovaru medzi oboma krajinami sa bude uskutočňovať podľa ustanovení Všeobecnej dohody o clách a obchode a podľa tejto dohody.

(2) Úprava ustanovená pre dovoz tovaru britského pôvodu do Československej socialistickej republiky a československého pôvodu do Spojeného kráľovstva sa každý rok po prerokovaní určí medzi zmluvnými stranami.

Článok 3

Zmluvné strany sa zdržia opatrení, ktoré by obmedzovali možnosť používať lode plávajúce pod vlajkou druhej zmluvnej strany pri preprave tovaru tak medzi oboma krajinami, ako aj vo vzťahu k tretím krajinám. Ustanovenia tohto článku sa nebudú dotýkať oprávnení lodí tretích krajín zúčastňovať sa na preprave tovaru medzi oboma krajinami.

Článok 4

Platby za tovar a služby podľa tejto dohody sa budú uskutočňovať vo voľne vymeniteľných menách.

Článok 5

Táto dohoda sa bude vzťahovať na územie Československej socialistickej republiky a na územie Spojeného kráľovstva. Výraz „územie“ vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu bude zahŕňať Anglicko a Wales, Škótsko a Severné Írsko.

Článok 6

Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo začať konzultácie s druhou zmluvnou stranou s ohľadom na svoje medzinárodné záväzky. Také konzultácie sa však nebudú dotýkať základných cieľov tejto dohody.

Článok 7

Obchodné dojednanie medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska podpísané 8. novembra 1967 sa nahrádza touto dohodou.

Článok 8

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu a bude platiť do 31. decembra 1974.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne poverení na to svojimi príslušnými vládami podpísali túto dohodu.

Vyhotovené dvojmo v Londýne 27. júna 1972 v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za vládu

Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska:

Joseph Godber v. r.

Michael Noble v. r.

Londýn, 27. júna 1972

Pán minister,

mám česť potvrdiť, že v priebehu rokovaní, ktoré viedli dnešného dňa k podpisu Dlhodobej obchodnej dohody medzi Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a Československou socialistickou republikou, vláda Spojeného kráľovstva vyhlásila, že bude jej cieľom odstrániť do konca roka 1974 obmedzenia čo do množstva na dovozy z územia Československej socialistickej republiky, ktoré sú nezlučiteľné s článkom XIII Všeobecnej dohody o clách a obchode.

Bol by som Vám vďačný, keby ste vo svojom oznámení o prijatí tohto listu potvrdili, že Vaša vláda súhlasí s týmto vyhlásením.

Úprimne Váš
(M.Noble)

Pán
A. Barčák
minister zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky

Londýn, 27. júna 1972

Pán minister,

mám česť potvrdiť prijatie Vášho listu z dnešného dňa, ktorý znie takto:

„Mám česť potvrdiť, že v priebehu rokovaní, ktoré viedli dnešného dňa k podpisu Dlhodobej obchodnej dohody medzi Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a Československou socialistickou republikou, vláda Spojeného kráľovstva vyhlásila, že bude jej cieľom odstrániť do konca roka 1974 obmedzenia čo do množstva na dovozy z územia Československej socialistickej republiky, ktoré sú nezlučiteľné s článkom XIII Všeobecnej dohody o clách a obchode.

Bol by som Vám vďačný, keby ste vo svojom oznámení o prijatí tohto listu potvrdili, že Vaša vláda súhlasí s týmto vyhlásením.“

Potvrdzujem, že moja vláda súhlasí s týmto vyhlásením.

Chcel by som však zdôrazniť, že vláda Československej socialistickej republiky nesúhlasí so žiadnou zmenou práv a povinností zmluvných strán ustanovených vo Všeobecnej dohode o clách a obchode, najmä v článku XIII.

Úprimne Váš
(Andrej Barčák)

Pán

Michael Noble
minister obchodu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Londýn, 27. júna 1972

Pán minister,

mám česť potvrdiť dojednanie medzi oboma delegáciami, ku ktorému došlo v priebehu rokovaní o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a Československou socialistickou republikou, ktorá bola podpísaná dnešného dňa, že Protokol uzavretý 9. decembra 1971 bude platiť do 31. decembra 1972.

Bol by som Vám vďačný, keby ste vo svojom oznámení o prijatí tohto listu potvrdili, že Vaša vláda s uvedeným súhlasí.

Úprimne Váš
(M. Noble)

Pán
A. Barčák
minister zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky

Londýn, 27. júna 1972

Pán minister,

mám česť potvrdiť prijatie Vášho listu z dnešného dňa, ktorý znie takto:

„Mám česť potvrdiť dojednanie medzi oboma delegáciami, ku ktorému došlo v priebehu rokovaní o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a Československou socialistickou republikou, ktorá bola podpísaná dnešného dňa, že Protokol uzavretý 9. decembra 1971 bude platiť do 31. decembra 1972.

Bol by som Vám vďačný, keby ste vo svojom oznámení o prijatí tohto listu potvrdili, že Vaša vláda s uvedeným súhlasí.“

Potvrdzujem, že moja vláda s uvedeným súhlasí.

Úprimne Váš
(Andrej Barčák)

Pán
Michael Noble
minister obchodu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.