Vyhláška č. 50/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o spolupráci pri výkone kontroly osôb, tovaru a dopravných prostriedkov prestupujúcich československo-poľské štátne hranice v železničnom a cestnom styku a Dojednaní medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri výkone kontroly v železničnom a cestnom styku cez štátne hranice

Čiastka 15/1972
Platnosť od 27.07.1972
Účinnosť od 10.07.2000
Redakčná poznámka

V súlade so svojím článkom 15 nadobudlo Dojednanie platnosť súčasne s uvedenou Zmluvou 3. júnom 1972.

50

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 2. júna 1972

o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o spolupráci pri výkone kontroly osôb, tovaru a dopravných prostriedkov prestupujúcich československo-poľské štátne hranice v železničnom a cestnom styku a Dojednaní medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri výkone kontroly v železničnom a cestnom styku cez štátne hranice


Dňa 23. septembra 1966 bola vo Varšave podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o spolupráci pri výkone kontroly osôb, tovaru a dopravných prostriedkov prestupujúcich československo-poľské štátne hranice v železničnom a cestnom styku.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 4. mája 1972. Podľa svojho článku 17 Zmluva nadobudla platnosť 3. júnom 1972.

Dňa 8. júla 1971 bolo v Prahe podpísané Dojednanie medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri výkone kontroly v železničnom a cestnom styku cez štátne hranice.

V súlade so svojím článkom 15 nadobudlo Dojednanie platnosť súčasne s uvedenou Zmluvou 3. júnom 1972.

České znenia uvedených zmluvných dokumentov sa vyhlasujú súčasne.*)

Dňom nadobudnutia platnosti dohody (oznámenie č. 29/2007 Z. z.) vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou sa skončila platnosť článku 3, 3a) a prílohy č. 1 Dojednania medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri výkone kontroly v železničnom a cestnom styku cez štátne hranice (oznámenie č. 29/2007 Z. z. nezohľadnilo oznámenie č. 67/2003 Z. z., ktoré s platnosťou od 10. júla 2000 uvedené ustanovenia už zrušilo).

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

ZMLUVA

medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o spolupráci pri výkone kontroly osôb, tovaru a dopravných prostriedkov prestupujúcich československo-poľské štátne hranice v železničnom a cestnom styku

Prezident Československej socialistickej republiky a Štátna rada Poľskej ľudovej republiky, vedení snahou ďalej rozširovať a prehlbovať priateľskú spoluprácu medzi oboma štátmi smerujúcu k uľahčeniu a urýchleniu pohybu osôb, tovaru a dopravných prostriedkov cez československo-poľské štátne hranice, sa rozhodli uzavrieť túto Zmluvu a za tým účelom vymenovali svojich splnomocnencov:

prezident Československej socialistickej republiky

JUDr. Antonína Gregora, I. námestníka ministra zahraničných vecí,

Štátna rada Poľskej ľudovej republiky

Mariana Naszkowského, I. námestníka ministra zahraničných vecí,

ktorí sa po vzájomnej výmene plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, dohodli na týchto ustanoveniach:

Článok 1

1. Táto Zmluva upravuje zásady výkonu pasovej, colnej, veterinárnej a fytokaranténnej kontroly osôb, tovaru a dopravných prostriedkov prestupujúcich československo-poľské štátne hranice v železničnom a cestnom styku.

2. Kontrolu v zmysle odseku 1, ďalej nazývanú len „kontrola“, vykonávajú príslušné orgány zmluvných strán spoločne, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak.

Článok 2

1. Kontrola v železničnom styku sa vykonáva v určených staniciach na území jednej zo zmluvných strán alebo počas jazdy vlaku v určených úsekoch železničných tratí na území oboch zmluvných strán.

2. Kontrola v cestnom styku sa vykonáva na miestach určených na území jednej alebo oboch zmluvných strán.

Článok 3

Orgány jednej zmluvnej strany, ktoré vykonávajú kontrolu na území druhej zmluvnej strany, vykonávajú svoju služobnú činnosť podľa právnych predpisov svojho štátu a s rovnakými právnymi následkami, ako keby ich vykonávali na území svojho štátu.

Článok 4

1. Ako prvé vykonávajú kontrolu orgány tej zmluvnej strany, z územia ktorej osoby, tovar a dopravné prostriedky vystupujú; pôsobnosť právnych predpisov tejto zmluvnej strany, ktoré súvisia s výkonom kontroly, sa končí okamžikom, keď jej orgány vyhlásia kontrolu za skončenú, pokiaľ nejde o mimoriadne prípady, keď treba vykonať kontrolu znova.

2. Veterinárnu a fytokaranténnu kontrolu vykonávajú orgány oboch zmluvných strán spravidla súbežne.

3. Ak príslušné orgány jednej zmluvnej strany zistia, že tovar privážaný na územie tejto strany je v rozpore s právnymi predpismi druhej zmluvnej strany, upovedomia o tom jej príslušné orgány a umožnia im použiť ich právne predpisy, pokiaľ tento tovar nepodlieha zadržaniu na základe právnych predpisov zmluvnej strany, ktorej orgány ho zistili.

Článok 5

1. Orgány jednej zmluvnej strany vykonávajúce kontrolu na území druhej zmluvnej strany môžu v súlade s právnymi predpismi svojho štátu prerušiť cestu osoby, ktorá prestupuje štátne hranice, a vrátiť alebo odprevadiť ju na územie štátu, z ktorého vystupuje.

2. Ak treba prerušiť cestu, vrátiť alebo odprevadiť osobu podľa ustanovenia odseku 1, miestne orgány poskytnú na žiadosť orgánov vykonávajúcich kontrolu nevyhnutnú pomoc.

Článok 6

Tovar deponovaný, zadržaný alebo konfiškovaný orgánmi jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany, ako aj nimi tam vybrané colné a iné poplatky sa môžu z tohto územia vyviezť bez povolenia a obmedzenia, bez cla a colnej prehliadky.

Článok 7

Orgány jednej zmluvnej strany vykonávajúce služobnú činnosť podľa tejto zmluvy na území druhej zmluvnej strany sa pri prestupovaní štátnych hraníc preukazujú dokladmi, ktoré ustanovia príslušné ústredné orgány zmluvných strán po vzájomnej dohode.

Článok 8

1. Orgánom jednej zmluvnej strany vykonávajúcim služobnú činnosť na území druhej zmluvnej strany je zabezpečený nerušený výkon tejto činnosti a aj právne ochrany, aké požívajú vlastné orgány.

2. Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, orgány jednej zmluvnej strany, ktoré sa za účelom výkonu služobnej činnosti zdržiavajú na území druhej zmluvnej strany, sú povinné zachovávať právne predpisy druhej zmluvnej strany.

Článok 9

Orgány jednej zmluvnej strany vykonávajúce služobnú činnosť na území druhej zmluvnej strany môžu nosiť služobnú rovnošatu alebo iné služobné označenie. Tieto orgány sú tiež oprávnené nosiť služobnú zbraň; služobnú zbraň je dovolené použiť len v prípade nutnej obrany.

Článok 10

1. Orgány jednej zmluvnej strany, ktoré prestupujú štátne hranice v súvislosti s výkonom služobnej činnosti, sú oslobodené od colných a iných poplatkov, pokiaľ ide o dopravné prostriedky a predmety určené na výkon služobnej činnosti a primeranú osobnú potrebu. Ich služobné dokumenty sú nedotknuteľné.

2. Orgány uvedené v odseku 1 sú oslobodené od daní a iných poplatkov, ako aj od osobných a vecných plnení, s výnimkou tých, ktoré nesúvisia s ich služobnou činnosťou.

Článok 11

Orgány jednej zmluvnej strany môžu označovať služobné objekty a miestnosti, ktoré sa im poskytujú na území druhej zmluvnej strany, nápismi vo svojich jazykoch, ako aj štátnym znakom a vlajkou svojho štátu.

Článok 12

1. Príslušné orgány zmluvnej strany, na území ktorej sa kontrola vykonáva, zriaďujú a udržiavajú v prevádzkyschopnom stave pre potrebu druhej zmluvnej strany telefónne, ďalekopisné alebo iné spojovacie vedenia k štátnym hraniciam. Výstavbu a údržbu koncového spojovacieho zariadenia vykonáva tá zmluvná strana, ktorá ho používa.

2. Orgány jednej zmluvnej strany vykonávajúce služobnú činnosť na území druhej zmluvnej strany môžu používať rádiové spojovacie prostriedky, ktoré sú obvyklé na výkon tejto činnosti na území ich štátu.

Článok 13

Služby, ktoré jedna zmluvná strana poskytuje v súvislosti s vykonávaním tejto Zmluvy druhej zmluvnej strane, sa poskytujú bezplatne. Rozsah a druh týchto služieb určujú príslušné orgány zmluvných strán vo vzájomných dohodách.

Článok 14

Príslušné ústredné orgány zmluvných strán môžu vo vzájomných dohodách ustanoviť prípady, keď kontrolu budú vykonávať len orgány jednej zo zmluvných strán.

Článok 15

Príslušné ústredné orgány zmluvných strán môžu uzatvárať dohody potrebné na vykonávanie tejto Zmluvy.

Článok 16

Príslušné orgány zmluvných strán môžu priamo prerokúvať otázky vyplývajúce z vykonávania tejto Zmluvy.

Článok 17

Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť po uplynutí 30 dní odo dňa výmeny ratifikačných listín, ktorá sa uskutoční v Prahe.

Článok 18

Táto Zmluva je uzavretá na obdobie piatich rokov; jej platnosť sa predlžuje vždy o ďalších päť rokov, kým jedna zo zmluvných strán neoznámi nótou výpoveď šesť mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti.

Táto Zmluva bola spísaná vo Varšave 23. septembra 1966 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho vymenovaní splnomocnenci podpísali túto Zmluvu a opatrili ju pečaťami.

Zo splnomocnenia

prezidenta Československej socialistickej republiky:

dr. A. Gregor v. r.

Zo splnomocnenia

Štátnej rady Poľskej ľudovej republiky:

M. Naszkowski v. r.

DOJEDNANIE

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri výkone kontroly v železničnom a cestnom styku cez štátne hranice

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Poľskej ľudovej republiky, riadiac sa prianím podrobnej úpravy otázok, ktoré sú predmetom súčinnosti predvídanej v Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o spolupráci pri výkone kontroly osôb, tovaru a dopravných prostriedkov prestupujúcich československo-poľské štátne hranice v železničnom a cestnom styku, podpísanej vo Varšave 23. septembra 1966, sa rozhodli uzavrieť toto Dojednanie a za týmto účelom vymenovali svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky

plk. Ing. Jána HANULIAKA

námestníka ministra vnútra Československej socialistickej republiky

vláda Poľskej ľudovej republiky

generála brigády Henryka SLABCZYKA

námestníka ministra vnútra Poľskej ľudovej republiky,

ktorí po výmene plnomocenstiev, ktoré boli uznané za dobré a zostavené v príslušnej forme, sa dohodli na týchto ustanoveniach:

Článok 1

1. Toto Dojednanie upravuje podrobné zásady spolupráce pri výkone pasovej, colnej, veterinárnej a fytokaranténnej kontroly, ďalej uvádzanej ako „kontrola“, na železničných a cestných hraničných priechodoch.

2. Kontrolu, o ktorej sa hovorí v odseku 1, vykonávajú orgány pasovej, colnej, veterinárnej a fytokaranténnej kontroly, ďalej uvádzané ako „orgány“.

3. Pod pojmom „orgán pasovej kontroly“ sa rozumejú aj colné orgány, ak im je zverené vykonávanie pasovej kontroly.

4. Pokiaľ sa v tomto Dojednaní použije výraz „tovar“ rozumie sa každá hnuteľná vec včítane devízových hodnôt a „colnou kontrolou“ sa rozumie aj devízová kontrola.

Článok 2

V zmysle článku 5 ods. 1 Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o spolupráci pri výkone kontroly osôb, tovaru a dopravných prostriedkov prestupujúcich československo-poľské štátne hranice v železničnom a cestnom styku môže dôjsť k prerušeniu cesty, navráteniu alebo odprevadeniu osoby na územie štátu, z ktorého vystupuje, v tých prípadoch, keď osoba nie je na prestup štátnych hraníc oprávnená, alebo ak sú iné zákonné dôvody.

Článok 4

1. Pasovú kontrolu začínajú orgány tej strany, ktorej územie osoby opúšťajú. Pasové orgány prijímajú od osôb prestupujúcich štátne hranice príslušné doklady a po ich kontrole ich bezodkladne odovzdávajú orgánom pasovej kontroly druhej strany, ktoré ich po vykonaní kontroly vracajú držiteľom.

2. Colná kontrola sa vykonáva rovnakým spôsobom okamžite po pasovej kontrole.

3. Veterinárnu a fytokaranténnu kontrolu začínajú orgány tej zmluvnej strany, z územia ktorej sa tovar vyváža.

4. Vo výnimočných prípadoch orgány každej zmluvnej strany po vyhlásení kontroly za skončenú môžu jednotlivé služobné úkony vykonávať znova.

Článok 5

1. Kontrolu v železničnej osobnej preprave začínajú orgány oboch zmluvných strán spravidla na začiatku určeného úseku železničnej trate. Ak to podmienky dovoľujú, treba zásadne zakončiť kontrolu v určenom čase pobytu vlaku v určenej stanici.

2. V železničnej nákladnej preprave sa kontroluje spoločne v určených staniciach na území jednej zo zmluvných strán.

Článok 6

1. Železničné vozidlá kontrolujú orgány tej zmluvnej strany, na území ktorej sa nachádza stanica spoločnej kontroly.

2. Orgány druhej zmluvnej strany sa môžu zúčastniť na kontrole, o ktorej sa hovorí v odseku 1, alebo ju vykonávať samostatne.

3. Zabezpečenie ochrany štátnych hraníc na hraničných priechodoch vykonávajú orgány tej zmluvnej strany, na území ktorej sa nachádza určená stanica alebo miesto spoločnej kontroly.

4. Zabezpečenie vlaku v priebehu vykonávanej kontroly na staniciach a na úsekoch železničných tratí v čase jazdy zaisťujú orgány tej zmluvnej strany, na území ktorej sa nachádza kontrolovaný vlak.

Článok 7

1. Pri vykonávaní kontroly na cestných hraničných priechodoch sa použijú príslušné ustanovenia článku 5 ods. 2 a článku 6.

2. Ak sa spoločná kontrola na cestnom hraničnom priechode vykonáva na území oboch zmluvných strán, ochranu štátnych hraníc na tomto hraničnom priechode zabezpečujú orgány jednej zo zmluvných strán.

Článok 8

K odchodu železničných vozidiel zo stanice, v ktorej sa kontrola vykonáva, ako aj k odchodu cestných vozidiel z miesta kontroly môže dôjsť len so súhlasom orgánov oboch zmluvných strán.

Článok 9

1. Orgány vykonávajúce služobné úkony na území druhej zmluvnej strany prestupujú štátne hranice a zdržiavajú sa v mieste výkonu služby na základe dokladov vystavených v súlade s vnútornými predpismi každej zo zmluvných strán. Vzory týchto dokladov sú v prílohe č. 2 a 3.

2. Orgány, o ktorých sa hovorí v odseku 1, môžu prestupovať štátne hranice na hraničných priechodoch, na ktorých vykonávajú kontrolu, aj so zodpovedajúcimi dopravnými prostriedkami.

3. V odôvodnených prípadoch môžu byť na tento účel vyznačené iné vhodné hraničné priechody.

4. Cestné vozidlá používané orgánmi jednej zo zmluvných strán na území druhej zmluvnej strany musia byť vybavené príslušnými dokladmi.

Článok 10

V prípade náhleho ochorenia alebo úrazu orgánu jednej zo zmluvných strán vykonávajúceho služobné úkony na území druhej zmluvnej strany poskytuje mu prvú lekársku pomoc bezplatne zdravotnícka služba tejto strany.

Článok 11

1. Orgány jednej zo zmluvných strán vykonávajúce kontrolu na území druhej zmluvnej strany používajú bezplatne potrebné služobné priestory spolu s osvetlením, kúrením a sanitárnymi zariadeniami; neuhrádzajú ani náklady za používanie týchto zariadení a upratovanie priestorov.

2. Neuhrádzajú ani náklady generálnych, občasných a bežných opráv priestorov, vodných zdrojov a zariadení, o ktorých sa hovorí v odseku 1, používaných tak priamo, ako aj nepriamo.

Článok 12

Náčelníci oddelení pasových kontrol a riaditelia colníc, ako aj vedúci veterinárnych a fytokaranténnych stanovíšť oboch zmluvných strán určujú spôsob spoločnej práce na hraničných priechodoch, vymieňajú si informácie nevyhnutné na vykonávanie služobných úkonov a v prípade potreby dohodnú zásady spoločného postupu pri kontrole osôb, tovaru a dopravných prostriedkov prestupujúcich štátne hranice.

Článok 13

1. Koncové spojovacie zariadenia pre potrebu orgánov jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany sa musia zriaďovať v súlade s technickými normami záväznými na tomto území.

2. Zariadenia, o ktorých sa hovorí v odseku 1, môžu po vzájomnej dohode zriaďovať podniky štátu, na území ktorého sa kontrola vykonáva.

3. Za účelom zabezpečenia súčinnosti na staniciach a v miestach spoločnej kontroly sa inštalujú prostriedky telefónneho spojenia medzi príslušnými orgánmi oboch zmluvných strán; medzi oddeleniami pasových kontrol oboch zmluvných strán sa zriaďuje priame telefonické spojenie umožňujúce styk medzi vedúcimi orgánmi.

4. Trvalé zariadenia rádiového spojenia na území druhej zmluvnej strany sa môžu zriaďovať na vlastné náklady; príslušné orgány druhého štátu umožňujú výstavbu a zriadenie týchto zariadení, ak sa tým nenarušujú podstatné záujmy tohto štátu.

5. Na železničných hraničných priechodoch, na ktorých sa vykonáva kontrola počas jazdy vlakov, inštaluje sa aj telefónne spojenie do staníc, v ktorých sa kontroly začínajú.

Článok 14

1. Na zabezpečenie operatívneho vybavovania vecí spojených s vykonávaním Zmluvy z 23. septembra 1966, ako aj tohto Dojednania ustanovuje sa Československo-poľská zmiešaná komisia.

2. Zmiešanú komisiu tvoria delegácie oboch zmluvných strán v zložení: predseda, podpredseda a členovia. Predsedov vymenúvajú ministri vnútra a podpredsedov ministri zahraničného obchodu každej zmluvnej strany; členov delegácie vymenúvajú predsedovia delegácií.

3. Zmiešaná komisia v prípade potreby prerokúva otázky vyplývajúce z článku 7 ods. 2, článku 9 ods. 3 a článku 13 ods. 2 a 5 a navrhuje iné nevyhnutné opatrenia na zdokonalenie kontroly, súčinnosti orgánov oboch zmluvných strán a funkčnej činnosti na hraničných priechodoch.

Článok 15

Toto Dojednanie podlieha schváleniu podľa právnych predpisov každej zmluvnej strany, o čom sa upovedomia výmenou nót. Platnosť nadobudne súčasne so Zmluvou z 23. septembra 1966.

Toto Dojednanie zostane v platnosti tak dlho, pokiaľ bude záväzná Zmluva z 23. septembra 1966, a ak ju nevypovie jedna zo zmluvných strán; v takom prípade stráca platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa vypovedania.

Toto Dojednanie bolo spísané v Prahe 8. júla 1971 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Plk. Ing. Ján Hanuliak v. r.

Za vládu

Poľskej ľudovej republiky:

gen. Henryk Slabczyk v. r.

Príloha č. 2

HRANIČNÁ PRIEPUSTKA

Vzor 02

Príloha č. 3

PREUKAZ

Vzor 03

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasujú slovenské znenia.

1) Občania Československej socialistickej republiky len pokiaľ
cestujú do alebo zo štátov vymenovaných v poznámke: