41

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 5. júla 1972

o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Týmto zákonom sa ustanovuje pôsobnosť a úlohy, ktoré v oblasti sociálno-ekonomických informácií vykonávajú orgány Slovenskej republiky (ďalej len „republika“) okrem pôsobnosti a úloh ustanovených zákonom o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií.*)

(2) V rozsahu ustanovenom týmto zákonom a vykonávacími predpismi k nemu vydanými plnia úlohy v oblasti sociálno-ekonomických informácií aj všetky ostatné organizácie a osoby.

Prvý oddiel

Štatistické orgány republiky

§ 2

Slovenský štatistický úrad

(1) Slovenský štatistický úrad je ústredným orgánom štátnej správy republiky pre oblasť sociálno-ekonomických informácií.

(2) Na čele Slovenského štatistického úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh vlády republiky.

(3) Podpredsedov Slovenského štatistického úradu vymenúva a odvoláva vláda republiky na návrh predsedu Slovenského štatistického úradu.

(4) Predseda Slovenského štatistického úradu je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde republiky.

Územné štatistické orgány republiky

§ 3

(1) Územnými štatistickými orgánmi republiky sú

a) Oblastná správa Slovenského štatistického úradu v Bratislave, Oblastná správa Slovenského štatistického úradu v Banskej Bystrici a Oblastná správa Slovenského štatistického úradu v Košiciach (ďalej len „oblastné správy“) pre územné obvody ustanovené v prílohe tohto zákona,

b) Mestská správa Slovenského štatistického úradu v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave (ďalej len „Mestská správa v Bratislave“) pre územný obvod hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,

c) okresné oddelenia Slovenského štatistického úradu (ďalej len „okresné oddelenia“) pre územné obvody okresov,1)

d) Mestské oddelenie Slovenského štatistického úradu v Košiciach (ďalej len „mestské oddelenie“) pre územný obvod mesta Košíc.

(2) Slovenský štatistický úrad môže zriadiť obvodné oddelenia Slovenského štatistického úradu (ďalej len „obvodné oddelenie“) ako územné štatistické orgány republiky pre územné obvody jednotlivých obvodných úradov v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.

(3) Mestská správa v Bratislave vykonáva na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pôsobnosť oblastnej správy a v obvodoch, pre ktoré neboli zriadené obvodné oddelenia, aj pôsobnosť obvodného oddelenia.

(4) Mestské oddelenie a obvodné oddelenia vykonávajú v územnom obvode, pre ktorý boli zriadené, pôsobnosť okresných oddelení.

(5) Územné štatistické orgány republiky sú orgánmi štátnej správy. Oblastné správy a Mestská správa v Bratislave sú rozpočtovými organizáciami.

§ 4

Sídla okresných oddelení sú totožné so sídlami okresných úradov.1) Sídla obvodných oddelení zriadených podľa § 3 ods. 2 určí predseda Slovenského štatistického úradu.

§ 5

(1) Na čele oblastnej správy, Mestskej správy v Bratislave a okresného (obvodného) a mestského oddelenia je riaditeľ. Riaditeľa oblastnej správy a Mestskej správy v Bratislave vymenúva a odvoláva predseda Slovenského štatistického úradu. Riaditeľa okresného a mestského oddelenia vymenúva a odvoláva riaditeľ príslušnej oblastnej správy a riaditeľa obvodného oddelenia riaditeľ Mestskej správy v Bratislave.

(2) Riaditeľ oblastnej správy a riaditeľ Mestskej správy v Bratislave zodpovedajú za výkon svojej funkcie predsedovi Slovenského štatistického úradu. Riaditeľ okresného (obvodného) a mestského oddelenia zodpovedá riaditeľovi príslušnej oblastnej správy (Mestskej správy v Bratislave).

§ 6

Osobné a vecné potreby okresných (obvodných) oddelení a mestského oddelenia zabezpečujú príslušné oblastné správy (Mestská správa v Bratislave).

Druhý oddiel

Pôsobnosť štatistických orgánov republiky

§ 8

Slovenský štatistický úrad

a) zabezpečuje rozvoj jednotnej sústavy sociálno-ekonomických informácií, ako aj realizáciu a uplatňovanie metodiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií ustanovenej pre celú Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku,

b) sleduje a štatisticky vyhodnocuje sociálno-ekonomické informácie o stave a rozvoji hospodárstva, životnej úrovne a o vývoji spoločnosti v republike,

c) vykonáva, organizuje a zabezpečuje na území republiky podľa jednotného plánu**) zisťovanie, zhromažďovanie, spracúvanie a publikovanie sociálno-ekonomických informácií pre potreby federácie a republiky, ako aj štatistické zisťovania nevyhnutné pre rýchlu informovanosť orgánov federácie a republiky,

d) vykonáva štatisticko-ekonomické rozbory a prognózy a vypracúva bilancie národného hospodárstva a iné štatistické národohospodárske zostavy za republiku,

e) organizuje a vykonáva preverovanie správnosti a vierohodnosti sociálno-ekonomických informácií a stavu informačnej sústavy organizácií,

f) riadi územné štatistické orgány republiky,

g) realizuje v republike jednotnú koncepciu rozvoja výpočtovej techniky pre spracovanie sociálno-ekonomických informácií v orgánoch štátnej štatistiky,

h) vytvára podmienky pre účelné spracovanie sociálno-ekonomických informácií pre potreby iných organizácií, pôsobí na zjednocovanie technických a programových prostriedkov pre spracovanie sociálno-ekonomických informácií v republike,

i) vydáva a overuje sociálno-ekonomické informácie za republiku,

j) určuje podmienky pre štatistické zisťovania, ktoré nevykonávajú orgány štátnej štatistiky a ku ktorým je potrebné jeho schválenie,***)

k) udeľuje súhlas na použitie technických nosičov údajov a na diaľkový prenos údajov pomocou prostriedkov výpočtovej a inej techniky pri poskytovaní sociálno-ekonomických informácií,1)

l) plní ďalšie úlohy uložené mu zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo vládou republiky.

§ 9

Slovenský štatistický úrad organizuje proces tvorby a poskytovania sociálno-ekonomických informácií pre výlučnú potrebu republiky. V rámci tejto činnosti najmä

a) určuje rozsah informácií potrebných pre sledovanie stavu a rozvoja hospodárstva, životnej úrovne a vývoja spoločnosti v republike,

b) určuje metodiku zisťovania informácií pod písmenom a) a povoľuje výnimky, prípadne odchýlky z tejto metodiky,

c) ustanovuje predkladacie cesty a program spracovania informácií z týchto zisťovaní,

d) zabezpečuje pri štatistických zisťovaniach metodickú jednotu, obsahovú zhodnosť a porovnateľnosť sociálno-ekonomických informácií v rámci jednotnej sústavy sociálno-ekonomických informácií o rovnakých skutočnostiach v oblasti hospodárstva, životnej úrovne a spoločnosti v republike.

§ 10

(1) Slovenský štatistický úrad predkladá Slovenskej národnej rade a vláde republiky správy, číselné podklady a rozbory o stave a vývoji hospodárstva, životnej úrovne a spoločnosti v republike.

(2) Slovenský štatistický úrad poskytuje ústredným orgánom republiky v dohodnutom rozsahu, lehotách a periodicite sociálno-ekonomické informácie, ktoré potrebujú pre svoju činnosť.

§ 11

Slovenský štatistický úrad spolupracuje s Federálnym štatistickým úradom

a) pri určovaní metodiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií, utváraní systému štatistických zisťovaní, ako aj pri ustanovení jednotného plánu štatistických zisťovaní a spracovaní a publikovaní ich výsledkov,

b) pri určovaní koncepcie rozvoja výpočtovej techniky pre spracovanie sociálno-ekonomických informácií v orgánoch štátnej štatistiky,

c) pri dojednávaní medzinárodných zmlúv upravujúcich medzinárodnú spoluprácu v oblasti sociálno-ekonomických informácií a pri zastupovaní Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v medzinárodných organizáciách, ktoré pôsobia v tejto oblasti,

d) pri vytváraní celoštátne platných integračných a unifikačných nástrojov na vzájomnú koordináciu tvorby, prepojenia a funkcie všetkých celoštátnych informačných sústav.

§ 11a

(1) Slovenský štatistický úrad zabezpečuje programové, organizačné a technické podmienky potrebné v republike pre spracovanie výsledkov volieb do zákonodarných orgánov a do orgánov samosprávy obcí.

(2) Slovenský štatistický úrad po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydáva metodiku spracovania výsledkov volieb do Slovenskej národnej rady a do orgánov samosprávy obcí.

§ 12

Oblastné správy

a) organizujú a vykonávajú priamo alebo prostredníctvom okresných oddelení štatistické zisťovania určené jednotným plánom alebo uložené im Slovenským štatistickým úradom a štatistické zisťovania potrebné výlučne v územnom obvode ich pôsobnosti,

b) poskytujú štátnym orgánom v dohodnutom rozsahu číselné podklady a štatisticko-ekonomické rozbory o hospodárskom a sociálnom vývoji v územnom obvode ich pôsobnosti, ktoré tieto orgány potrebujú pre svoju činnosť,

c) určujú podmienky pre štatistické zisťovania, ktoré nevykonávajú orgány štátnej štatistiky a ku ktorým je potrebné ich schválenie,*)

d) vydávajú a overujú sociálno-ekonomické informácie za územný obvod ich pôsobnosti,

e) sledujú v organizáciách a v ich organizačných zložkách plnenie úloh podľa zákona o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií, podľa tohto zákona a vykonávacích predpisov k nim vydaných; preverujú správnosť a vierohodnosť sociálno-ekonomických informácií a stav informačnej sústavy organizácií,

f) riadia okresné oddelenia,

g) prideľujú identifikačné číslo organizáciám so sídlom v územnom obvode ich pôsobnosti a ich vnútorným organizačným jednotkám,

h) udeľujú súhlas na použitie technických nosičov údajov a na diaľkový prenos údajov pomocou prostriedkov výpočtovej a inej techniky pri poskytovaní sociálno-ekonomických informácií,1)

ch) zabezpečujú podľa pokynov slovenského štatistického úradu organizačné a technické podmienky potrebné pre spracovanie výsledkov volieb do zákonodarných orgánov a do orgánov samosprávy obcí.

§ 13

Okresné oddelenia najmä

a) organizujú a vykonávajú štatistické zisťovania určené jednotným plánom alebo uložené im nadriadenými štatistickými orgánmi republiky a štatistické zisťovania potrebné výlučne v územnom obvode ich pôsobnosti,

b) poskytujú štátnym orgánom a orgánom samosprávy obcí v dohodnutom rozsahu číselné podklady a štatisticko-ekonomické rozbory o hospodárskom a sociálnom vývoji v okrese, ktoré tieto orgány potrebujú pre svoju činnosť,

c) určujú podmienky pre štatistické zisťovania, ktoré nevykonávajú orgány štátnej štatistiky a ku ktorým je potrebné ich schválenie,

d) vydávajú a overujú sociálno-ekonomické informácie za okres,

e) sledujú v organizáciách a v ich organizačných zložkách plnenie úloh podľa zákona o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií, podľa tohto zákona a vykonávacích predpisov k nim vydaných; preverujú správnosť a vierohodnosť sociálno-ekonomických informácií a stav informačnej sústavy organizácií,

f) prideľujú identifikačné číslo občanom individuálne vykonávajúcim podnikateľskú činnosť, ak je trvalé miesto tejto činnosti v okrese, a ak takého miesta niet, občanom, ktorí majú trvalý pobyt v okrese,

g) určujú rodné číslo obyvateľom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo svojom územnom obvode podľa zásad vydaných Federálnym štatistickým úradom,

h) zabezpečujú podľa pokynov Slovenského štatistického úradu organizačné a technické podmienky potrebné pre spracovanie výsledkov volieb do zákonodarných orgánov a do orgánov samosprávy obcí.

Tretí oddiel

Pôsobnosť finančných orgánov republiky

§ 14

Finančnými orgánmi republiky pre účely tohto zákona sú Ministerstvo financií Slovenskej republiky a daňové úrady.

§ 15

(1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s jednotnou metodikou ustanovenou Federálnym ministerstvom financií organizuje, usmerňuje a zabezpečuje rozvoj účtovníctva, rozpočtovníctva a kalkulácie a účtovného výkazníctva v republike. Pri plnení týchto úloh najmä

a) rozpracúva metodické opatrenia Federálneho ministerstva financií, ak to vyžadujú potreby republiky, a zabezpečuje jednotný postup pri ich vykonávaní,

b) zabezpečuje, aby informačná sústava v odboroch účtovníctva, rozpočtovníctva a kalkulácie a v účtovnom výkazníctve pôsobila na zvyšovanie hospodárnosti a na posilnenie finančnej a rozpočtovej disciplíny, systému ekonomickej kontroly a ochrany národného majetku,

c) zabezpečuje dohľad nad informačnou sústavou organizácií, prípadne ho vykonáva.2)

(2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky spolupracuje pri ustanovení jednotnej metodiky odborov účtovníctva, rozpočtovníctva a kalkulácie účtovného výkazníctva s Federálnym ministerstvom financií.3)

§ 15a

Daňové úrady vykonávajú dohľad nad informačnou sústavou organizácií v odboroch účtovníctva, rozpočtovníctva a kalkulácie a nad účtovným výkazníctvom.

Štvrtý oddiel

§ 16

Pôsobnosť ústredných orgánov republiky

(1) Ústredné orgány republiky rozpracúvajú metodiku jednotnej informačnej sústavy za vlastný odbor pôsobnosti v súčinnosti so Slovenským štatistickým úradom, prípadne s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. V súčinnosti s týmito orgánmi postupujú aj v prípadoch, keď spolupracujú s Federálnym štatistickým úradom alebo s Federálnym ministerstvom financií pri ustanovení metodiky jednotnej informačnej sústavy. V spolupráci so Slovenským štatistickým úradom pripravujú aj návrhy na utváranie čiastkových systémov štatistických zisťovaní nahrádzajúcich štátne štatistické zisťovania.

(2) Ústredné orgány republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií podľa § 9

a) spolupracujú so Slovenským štatistickým úradom pri utváraní a organizovaní systému týchto informácií,

b) zabezpečujú v organizáciách v ich riadiacej pôsobnosti zavedenie a dodržiavanie metodiky štatistických zisťovaní a dohliadajú na plnenie úloh v tejto oblasti,

c) poskytujú Slovenskému štatistickému úradu sociálno-ekonomické informácie v určenom alebo dohodnutom rozsahu, lehotách a periodicite.

(3) Ústrednými orgánmi na účely tohto zákona sa rozumejú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy republiky, zväzy družstiev republiky, ústredné orgány spoločenských organizácií v republike, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a Štátna banka československá.

Piaty oddiel

Úlohy okresných a obvodných úradov

§ 17

Okresné a obvodné úrady

a) pripravujú a vykonávajú sčítanie ľudu, domov a bytov a postupujú pritom v súčinnosti so štatistickými orgánmi republiky,

b) poskytujú štatistickým orgánom republiky pomoc pri štatistických zisťovaniach u obyvateľstva,

c) zabezpečujú podľa pokynov Slovenského štatistického úradu na účely štatistických zisťovaní vedenie jednotných evidencií, registrov a pasportov,

d) sústreďujú a spracúvajú štatistické informácie zisťované ich prostredníctvom v organizáciách v ich pôsobnosti.


Šiesty oddiel

Záverečné ustanovenia

§ 19

Na príslušné krajské správy (Mestskú správu v Bratislave) zriadené týmto zákonom prechádzajú všetky práva a záväzky, ktoré patrili doterajším oblastným odborom Slovenského štatistického úradu (Mestskému odboru Slovenského štatistického úradu v Bratislave) ako rozpočtovým organizáciám.

§ 20

Slovenský štatistický úrad môže vykonávacími predpismi upraviť veci ustanovené v § 9 písm. a) až c).

§ 21

Zrušujú sa:

1. § 8 ods. 2, § 11 a 13 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1967 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov, pokiaľ sa týkajú štatistických orgánov republiky,

2. § 2 ods. 2 a § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky.

§ 22

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Čl. II

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných vzťahov prechádzajú z doterajších krajských správ Slovenského štatistického úradu na príslušné oblastné správy.


Klokoč v. r.

Ing. Ďurkovič v. r.


Príloha

Územné obvody oblastných správ

1. Územný obvod Oblastnej správy Slovenského štatistického úradu v Bratislave tvoria okresy Bratislava-vidiek, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Senica, Topoľčany, Trenčín a Trnava.

2. Územný obvod Oblastnej správy Slovenského štatistického úradu v Banskej Bystrici tvoria okresy Banská Bystrica, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Považská Bystrica, Prievidza, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom a Žilina.

3. Územný obvod Oblastnej správy Slovenského štatistického úradu v Košiciach tvoria okresy Bardejov, Humenné, Košice, Košice-vidiek, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Trebišov a Vranov nad Topľou.

Poznámky pod čiarou

*) Zákon č. 21/1971 Zb.

*) § 29 zákona č. 21/1971 Zb.

**) § 11 ods. 3 zákona č. 21/1971 Zb.

***) § 20 zákona č. 21/1971 Zb.

*) § 20 zákona č. 21/1971 Zb.

*) § 18 zákona č. 21/1971 Zb.

1) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení.

2) § 14 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. v znení zákona č. 128/1989 Zb.

3) § 14 ods. 1 zákona č. 21/1971 Zb. v znení zákona č. 128/1989 Zb.

4) § 7 nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 2/1988 Zb. o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru.

5) Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 2/1988 Zb.