Vyhláška č. 4/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zákaze alebo obmedzení vývozu niektorých druhov tovaru v turistickom styku

(v znení č. 68/1976 Zb.)

Čiastka 1/1972
Platnosť od 10.02.1972 do30.06.1979
Účinnosť od 24.06.1976 do30.06.1979
Zrušený 58/1979 Zb.

4

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

z 10. februára 1972

o zákaze alebo obmedzení vývozu niektorých druhov tovaru v turistickom styku

Podľa § 1 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva a podľa § 38 ods. 1 písm. a) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev minister zahraničného obchodu ustanovuje:


§ 1

Veci uvedené v prílohe 1 tejto vyhlášky je zakázané vyvážať v turistickom styku s výnimkou vecí, ktoré predstavujú cestovné potreby cestujúcich, pokiaľ druh a množstvo týchto potrieb zodpovedá stavu a osobným pomerom cestujúceho a dĺžke a účelu cesty (§ 51 vyhlášky Ministerstva zahraničného obchodu č. 82/1961 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon).

§ 2

Veci uvedené v prílohe 2 tejto vyhlášky možno v turistickom styku vyvážať len na základe vývozného povolenia podľa § 2 vyhlášky Ministerstva zahraničného obchodu č. 31/1964 Zb. o konaní pri vývoze.

§ 3

Bez vývozného povolenia podľa § 2 nemožno veci uvedené v prílohe 2 vyvážať bez ohľadu na hodnotu a teda bez ohľadu na ustanovenia bodu 14 prílohy vyhlášky č. 31/1964 Zb.

§ 4

Správny poplatok za udelenie vývozného povolenia na veci uvedené v prílohe 2 [položka 59 písm. a) sadzobníka I k vyhláške č. 138/1971 Zb. o správnych poplatkoch] sa platí z maloobchodnej tuzemskej ceny tovaru.

§ 5

Opatrenia podľa tejto vyhlášky sa netýkajú

a) vecí zakúpených preukázateľne v predajniach organizácie Tuzex alebo v iných organizáciách oprávnených na predaj za voľné meny,

b) vecí vyvážaných pracovníkmi cudzích zastupiteľských úradov a iných orgánov požívajúcich výsady a imunity v ČSSR.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Barčák v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky ministra zahraničného obchodu č. 4/1972 Zb.

Zoznam tovaru, ktorého vývoz je v turistickom styku zakázaný

1. mäso, ryby, hydina a výrobky z nich (včítane konzerv)

2. maslo

3. sadlo

4. jedlé tuky

5. mliečne konzervy (včítane sušeného mlieka)

6. ryža

7. cukor

8. suché plody (orechy, mandle, figy, datle, hrozienka a pod.)

9. južné ovocie (pomaranče, citróny, grapefruity, banány, ananás) a výrobky z neho

10. textilný tovar pre dojčence

11. pletená bielizeň a bielizeň šitá z tkanín

12. pletené vrchné ošatenie

13. pančuchové výrobky okrem dámskych polyamidových pančúch

14. detské vrchné odevy

15. flanely, manchestre a plyše

16. obuv každého druhu

17. výrobky zo zlata

18. pneumatiky a duše

19. benzín vo vozidlách registrovaných v cudzine, s výnimkou benzínu v nádobách pevne zabudovaných vo vozidle

Príloha č. 2 vyhlášky ministra zahraničného obchodu č. 4/1972 Zb.

Zoznam tovaru, ktorý možno v turistickom styku vyvážať iba na vývozné povolenie

Druh tovaru Výška správneho poplatku
1. dovážané tabakové výrobky 100 %
2.prikrývky 100 %
3.kožené rukavice 100 %
4.gumotextilné ležadlá a nafukovacie gumové člny 100 %
5.nehrdzavejúce príbory a nehrdzavejúci riad 100 %
6.príbory a nehrdzavejúci riad100 %
7.inštalačný, elektroinštalačný a stavebný materiál 100 %