Redakčné oznámenie č. 23/1972 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

Čiastka 7/1972
Platnosť od 26.04.1972 do31.12.1976
Zrušený 162/1976 Zb.

23

REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave tlačových chýb

vo vyhláške Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 138/1971 Zb. o správnych poplatkoch v českom i slovenskom vydaní

1. V poznámke k položke 54 v bode 1 v druhej vete na strane 665 bolo nesprávne vytlačené: „Ustanovenie tejto položky . . .“ miesto správneho textu: „Ustanovenie tejto poznámky . . .“.

2. V poznámke k položke 55 v bode 1 na str. 665 bol nesprávne vytlačený poplatok 15 Kčs miesto správneho 10 Kčs; bod 1 správne znie takto:

1. Mládeži do 15 rokov sa môže vydať ročný rybársky lístok za znížený poplatok 10 Kčs na základe:“.

Redakcia