Vyhláška č. 120/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 138/1971 Zb. o správnych poplatkoch

Čiastka 33/1972
Platnosť od 29.12.1972 do31.12.1976
Účinnosť od 01.01.1973 do31.12.1976
Zrušený 162/1976 Zb.

120

Vyhláška

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 28. decembra 1972,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 138/1971 Zb. o správnych poplatkoch

Federálne ministerstvo financií, Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovujú po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 17 ods. 1 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch:


Čl. 1

Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 138/1971 Zb. o správnych poplatkoch sa mení a dopĺňa takto:

1. § 7 sa dopĺňa ustanovením, ktoré znie:

7. úkony v konaní o prihláške vynálezu so žiadosťou o udelenie autorského osvedčenia a úkony v konaní o prihláške priemyselného vzoru so žiadosťou o udelenie osvedčenia.“

2. V sadzobníku 1 sa vykonávajú zmeny a doplnky uvedené v prílohe, ktorá je súčasťou tejto vyhlášky.


Čl. 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1973.


Prvý námestník ministra financií ČSSR:

Hájek v. r.

Prvý námestník ministra financií ČSR:

Ing. Dluhoš v. r.

Námestník ministra financií SSR:

Ing. Hromý v. r.


SADZOBNÍK I

poplatkov vyberaných a vyrubovaných správnymi orgánmi

Oddiel A

Všeobecná správa

1. V poznámke 8 k položke 1 sa vypúšťajú slová „Úradom pre patenty a vynálezy" a nahrádzajú sa slovami „Úradom pre vynálezy a objavy".

2. V poznámke 7 sa slová „chráneného vzoru" nahrádzajú slovami „priemyselného vzoru" a slová „chránených vzorov" sa nahrádzajú slovami „priemyselných vzorov".

3. Poznámky k položke 1 sa dopĺňajú o poznámku 13, ktorá znie:

13. Poplatok sa nevyberie za úkony uvedené v tejto položky vykonávané Úradom pre vynálezy a objavy, pokiaľ o ne žiada autor vynálezu (priemyselného vzoru) alebo jeho dedič a pokiaľ sa týkajú jeho prihlášok vynálezov (priemyselných vzorov) so žiadosťou o udelenie autorského osvedčenia (osvedčenia) alebo jemu udelených autorských osvedčení (osvedčení).

4. Poznámka k položke 2 sa označuje ako poznámka 1 a za ňu sa vkladá poznámka 2, ktorá znie:

2. Poznámka 13 k položke 1 tu platí obdobne.

5. Poznámky k položke 3 sa rozširujú o poznámku 5, ktorá znie:

5. Poznámka 13 k položke 1 tu platí obdobne.

6. Poznámky k položke 6 sa rozširujú o poznámku 4, ktorá znie:

4. Poznámka 13 k položke 1 tu platí obdobne.

7. Poznámky k položke 7 sa rozširujú o poznámku 4, ktorá znie:

4. Poznámka 13 k položke 1 tu platí obdobne.

8. V poznámke 7 k položke 8 sa vypúšťajú slová „Úrad pre patenty a vynález" a nahrádzajú sa slovami „Úrad pre vynálezy a objavy" a doplní sa táto veta:

„Poplatok sa nevyberie za žiadosti podané na Úrade pre vynálezy a objavy, pokiaľ ich podáva autor vynálezu (priemyselného vzoru) alebo jeho dedič a pokiaľ sa podávajú vo veci ich prihlášok vynálezov (priemyselných vzorov) so žiadosťou o udelenie autorských osvedčení (osvedčení) alebo im udelených autorských osvedčení (osvedčení)."

Oddiel C

Výstavba

9. Poznámka 9 k položke 26 znie:

9. Za vydanie rozhodnutia o prípustnosti stavby garáže a za vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby garáže sa vyberie vždy poplatok podľa písmena c) bez ohľadu na to, či stavebníkmi sú občania alebo organizácia. Pri výstavbe súvislých garáží sa vyberie poplatok 200,- Kčs za každú garáž bez ohľadu na počet stavebníkov.

Oddiel L

Konanie o vynálezoch, ochranných značkách a priemyselných vzoroch

A. Vynálezy

10. Spoločná poznámka pre položky 75 až 81:

Poplatky podľa tohto oddielu sa platia v hotovosti alebo prevodom z účtu na peňažnom ústave.

11. Položka 75 s poznámkou znie:

a) za podanie prihlášky, v ktorej sa žiada o udelenie patentuKčs500,-
b) za žiadosť o navrátenie lehotyKčs200,-
c) za žiadosť o odklad zverejnenia prihlášky
- za prvé tri mesiace odkladuKčs100,-
- za každý ďalší mesiac odkladuKčs50,-
d) za zápis licencie na patent a prevodu patentu do registraKčs300,-
e) ta žiadosť o určenie, či vyriešenie technického problému spadá do rozsahu určitého autorského osvedčenia alebo patentu Kčs2 000,-
Poznámka:
Poplatok podľa písmena b) a e) sa nevyberie, ak žiadosť vo veci jemu udeleného autorského osvedčenia podáva autor alebo jeho dedič.

12. Za položku 76 sa vkladá poznámka, ktorá znie:

Poznámka k položke 75 tu platí obdobne.

13. Položka 77 s poznámkou znie:

Zverejnenie prihláškyKčs300,-
Poznámka:
Poplatok sa platí na výzvu správneho orgánu pred zverejnením prihlášky vynálezu a v lehote určenej správnym orgánom.

14. Položka 78 s poznámkou znie:

Tlač opisu vynálezu k patentuKčs1 000,-
Poznámka k položke 77 tu platí obdobne.

15. Položka 79 s poznámkami znie:

Za patent na vynález
a) za prvých päť rokovKčs3 000,-
b) za ďalšie tri rokyKčs2 000,-
c) za deviaty rokKčs800,-
d) za desiaty a každý ďalší rok sa poplatok uvedený sub c) zvyšuje ročne vždy o Kčs200,-
Poznámky:*)
1. a) Poplatok za prvých päť rokov platnosti patentu je zročný vopred, najneskôr do šiestich mesiacov po dni, keď rozhodnutie o udelení patentu andobudne právoplatnosť,
b) poplatok za ďalšie tri roky je zročný pred uplynutím piateho roka platnosti patentu,
c) poplatky za deviaty a každý ďalší rok sú zročné vždy pred uplynutím predchádzajúceho roka platnosti patentu.
2. Ak lehoty uvedené v poznámke 1 pod písmenom b) a c) uplynuli predo dňom, keď rozhodnutie o udelení patentu nadobudlo právoplatnosť, sú poplatky v uvedených prípadoch zročné v lehote určenej v poznámke 1 písm. a).
3. Ak sa poplatok nezaplatí v lehotách uvedených v poznámkach 1 a 2, možno ho zaplatiť ešte v ďalšej lehote šiestich mesiacov; v týchto prípadoch sa však poplatok zvyšuje na dvojnásobok.*)

16. Za položku 80 sa vkladá poznámka, ktorá znie:

Poznámka k položke 75 tu platí obdobne.

17. Položka 81 znie:

Konanie o návrhu na zrušenie autorského osvedčenia alebo patentu a o žiadosti za vyznačenie závilosti autorského osvedčenia alebo patentuKčs 20,-až 2 000,-
Poznámka k položke 75 tu platí obdobne.

B. Ochranné značky, priemyselné vzory a označenia pôvodu**)

18. Položka 82 s poznámkami znie:

a) za podanie prihlášky (včítane prípadného zápisu do registra)
- ochrannej značkyKčs400,-
- priemyselného vzoru so žiadosťou o udelenie patentuKčs200,-
- označenie pôvoduKčs600,-
b) za žiadosť o zápis ďalšieho užívateľa označenia pôvoduKčs400,-
c) za žiadosť
- o obnovu zápisu ochrannej značky
- o rozšírenie zoznamu výrobkov alebo služieb ochrannej značkyKčs400,-
d) za žiadosť o zápis prevodu alebo súhlasu na prevod ochrannej značky, licencie a prevodu patentu do registraKčs100,-
e) za návrh na výmaz
- ochrannej značky
- označenia pôvodu
- ďalšieho užívateľa označenia pôvodu,
ako aj za zisťovací návrhKčs200,-
f) za návrh na zrušenie osvedčenia alebo patentuKčs200,-
g) za žiadosť o určenie, či vonkajšia úprava výrobku spadá do rozsahu určitého osvedčenia alebo patentuKčs200,-
h) za žiadosť o zmenu
- v ochrannej značke
- označenia pôvodu
- názvu majiteľa ochrannej značky, názvu užívateľa alebo ďalšieho užívateľa označenia pôvoduKčs50,-
i) za žiadosť o navrátenie lehotyKčs100,-
j) za žiadosť o odklad zverejnenia prihlášky priemyselného vzoruKčs100,-
k) za zverejnenie prihlášky priemyselného vzoruKčs100,-
l) za vydanie povolenia o predĺžení lehoty v konaní
- za prvé a druhé predĺženieKčs20,-
- za tretie a ďalšie predĺženieKčs100,-
m) za predĺženie platnosti patentu na priemyselný vzorKčs200,-
n) za žiadosť
- o medzinárodný zápis ochrannej značky alebo označenia pôvodu
- o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej značky alebo o predĺženie platnosti medzinárodne zapísanej ochrannej značkyKčs60,-
o) za žiadosť o prevod medzinárodne zapísanej ochrannej značky, o zmenu názvu jej majiteľa, o obmedzenie jej zoznamu výrobkov alebo služieb, o teritoriálne obmedzenie alebo rozšírenie jej ochrany, ako aj za žiadosť o zmenu názvu užívateľa medzinárodne zapísaného označenia pôvodu, o zmenu zoznamu výrobkov alebo zápis spoluužívateľa takého označenia pôvoduKčs40,-
p) za návrh na výmaz medzinárodnej ochrannej značkyKčs200,-
Poznámky:
1. Poplatky za konanie vo veci označenia pôvodu sa budú vyberať až po nadobudnutí účinnosti zákona o označení pôvodu.
2. Prípady uvedené pod písmenami a) až p) sa vzťahujú na ochranné značky, priemyselné vzory a označenia pôvodu zapísané v ČSSR,
- n) a o) sa vzťahujú na čs. ochranné značky a označenia pôvodu zapísané medzinárodne,
- p) sa vzťahujú na iné než čs. ochranné značky zapísané medzinárodne.
3. Poplatok za konanie o prihláške priemyselného vzoru môže správny orgán znížiť až na polovicu sadzby.
4. Poplatky podľa písmen n) a o) sa vyberajú za úkony urobené podľa Madridskej dohody o medzinárodnom zápise ochranných značiek, prípadne podľa Lisabonskej dohody o ochrane označenia pôvodu v Spojených medzinárodných úradoch pre ochranu vlastníctva v Ženeve.
5. Poplatok podľa písmen f), g), i) a l) sa nevyberie, ak žiadosť vo veci jemu udeleného osvedčenia podáva autor alebo jeho dedič.

19. Položka 83 s poznámkou znie:

Vydanie osvedčenia o práve prednosti (prioritný doklad) Kčs40,-
Poznámka:
Poznámka 5 k položke 82 tu platí obdobne.

Poznámky pod čiarou

*) Autorské osvedčenia na vynálezy poplatkom podľa tejto položky nepodliehajú (§ 47 ods. 1 zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch).

*) Ak sa poplatok nezaplatí ani v tejto predĺženej lehote, patent zanikne [§ 57 písm. c) zák. č. 84/1972 Zb.].

**) Patent na priemyselný vzor zanikne, ak sa správny poplatok nezaplatí včas [§ 110 písm. c) zákona č. 84/1972 Zb.].