Vyhláška č. 161/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1970 Zb. o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov

Čiastka 39/1971
Platnosť od 27.12.1971 do31.03.1990
Účinnosť od 27.12.1971 do31.03.1990
Zrušený 75/1990 Zb.

OBSAH