Vyhláška č. 129/1971 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie zamestnaní a jednotnej klasifikácie študijných a učebných odborov

Čiastka 33/1971
Platnosť od 24.11.1971 do31.08.1982
Účinnosť od 01.01.1973 do31.08.1982
Zrušený 81/1982 Zb.
Redakčná poznámka

Vyhláška opätovne zrušená vyhláškou č. 97/1985 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1986.