Nariadenie vlády č. 9/1968 Zb.Vládne nariadenie o zriaďovaní odborov národných výborov

Čiastka 4/1968
Platnosť od 20.01.1968 do31.12.1971
Účinnosť od 11.02.1971 do31.12.1971
Zrušený 136/1971 Zb.

9

VLÁDNE NARIADENIE

zo 17. januára 1968

o zriaďovaní odborov národných výborov

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 61 ods. 4 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch:


§ 2

(1) Národný výbor hlavného mesta Prahy zriaďuje

odbor organizačný,

odbor oblastného plánu,

odbor plánovací,

odbor finančný,

odbor štátnych financií,

odbor územného plánovania a architektúry,

odbor výstavby,

odbor miestneho priemyslu a služieb,

odbor dopravy,

odbor obchodu a cestovného ruchu,

odbor komunálneho hospodárstva a poľnohospodárstva,

odbor bytového hospodárstva,

odbor (správu) školstva,

odbor (správu) kultúry,

odbor zdravotníctva,

odbor sociálneho zabezpečenia,

odbor vnútorných vecí.

(2) Obvodné národné výbory v Prahe zriaďujú

odbor organizačný,

odbor plánovací,

odbor finančný,

odbor štátnych financií,

odbor výstavby,

odbor komunálneho hospodárstva a poľnohospodárstva,

odbor bytového hospodárstva,

odbor obchodu a služieb,

odbor školstva a kultúry,

odbor zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia,

odbor pracovných síl,

odbor vnútorných vecí.

(3) Obvodné národné výbory môžu so súhlasom Národného výboru hlavného mesta Prahy podľa miestnych podmienok niektoré odbory uvedené v odseku 2 zlúčiť.

(4) Miestne národné výbory pôsobiace na území hlavného mesta Prahy môžu zriadiť odbory so súhlasom obvodného národného výboru obdobne podľa § 5 ods. 4.

§ 3

(1) Okresné národné výbory zriaďujú

odbor organizačný,

odbor plánovací,

odbor finančný,

odbor výstavby,

odbor miestneho priemyslu a služieb,

odbor dopravy,

odbor obchodu a cestovného ruchu,

odbor vodného a lesného hospodárstva a poľnohospodárstva,

odbor školstva a kultúry,

odbor zdravotníctva,

odbor sociálneho zabezpečenia,

odbor pracovných síl,

odbor vnútorných vecí.

(2) Okresné národné výbory môžu so súhlasom krajských národných výborov podľa podmienok zriadiť útvar územného plánovania a architektúry.

(3) Okresné národné výbory môžu podľa podmienok

- zlúčiť odbor dopravy, odbor miestneho priemyslu a služieb a odbor obchodu a cestovného ruchu do jedného alebo dvoch odborov; obdobne môžu zlúčiť odbor zdravotníctva, odbor sociálneho zabezpečenia a odbor pracovných síl a ďalej odbor organizačný s odborom vnútorných vecí,

- zriadiť namiesto odboru školstva a kultúry odbor školstva a odbor kultúry.

§ 4

(1) Mestské národné výbory v Brne, v Ostrave, v Plzni a v Košiciach zriaďujú

odbor organizačný,

odbor plánovací,

odbor finančný,

útvar územného plánovania a architektúry,

odbor výstavby,

odbor miestneho priemyslu a služieb,

odbor dopravy,

odbor obchodu a cestovného ruchu,

odbor bytový,

odbor komunálneho hospodárstva a poľnohospodárstva,

odbor školstva a kultúry,

odbor zdravotníctva,

odbor sociálneho zabezpečenia,

odbor pracovných síl,

odbor vnútorných vecí.

(2) Mestské národné výbory uvedené v odseku 1 môžu zlúčiť alebo rozdeliť odbory obdobne podľa ustanovenia § 3 ods. 3.

(3) Mestské národné výbory uvedené v odseku 1 určujú štruktúru odborov obvodných národných výborov v súvislosti s úpravou pôsobnosti obvodných národných výborov podľa ustanovenia § 26 ods. 5 zákona.

§ 5

(1) Mestské národné výbory v mestách s viac ako 25 000 obyvateľmi zriaďujú po schválení okresným národným výborom spravidla

odbor organizačný a vnútorných vecí,

odbor plánovací,

odbor finančný,

odbor výstavby,

odbor komunálneho hospodárstva a služieb,

odbor bytový,

odbor školstva a kultúry,

odbor zdravotníctva, sociálneho zabezpečenia a pracovných síl.

Ďalej môžu zriadiť po schválení okresným národným výborom útvar územného plánovania a architektúry.

(2) Mestské národné výbory v mestách s viac ako 10 000 obyvateľmi zriaďujú po schválení okresným národným výborom spravidla

odbor organizačný a vnútorných vecí,

odbor plánovací a finančný,

odbor výstavby,

odbor komunálneho hospodárstva a služieb,

odbor školstva a kultúry, sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva.

(3) Mestské národné výbory v mestách s viac ako 5 000 obyvateľmi zriaďujú po schválení okresným národným výborom spravidla

odbor plánovací a finančný,

odbor výstavby a komunálneho hospodárstva,

odbor správny.

(4) Ostatné mestské národné výbory a miestne národné výbory vo veľkých obciach môžu zriadiť po schválení okresným národným výborom

odbor hospodársko-správny alebo

odbor hospodársky a odbor správny.


§ 6

(1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. januárom 1968.

(2) Národné výbory usporiadajú štruktúru svojich odborov v súlade s týmto nariadením najneskôr do 30. júna 1968.


Lenárt v. r.