86

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 13. júna 1968

o združovaní prostriedkov socialistických organizácií

Ministerstvo financií ustanovuje podľa § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., § 11 ods. 2 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora, § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, a na vykonanie ustanovenia § 86 ods. 3 vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva:


§ 1

Združené prostriedky sa používajú výhradne na účel, na ktorý sa podľa zmluvy o združení prostriedkov*) (ďalej len „zmluva“) poskytli.

§ 2

Predpisy o združovaní národného majetku na výstavbu spoločných zariadení**) obdobne platia aj o združovaní národného majetku na spoločnú prevádzku, príp. spoločnú činnosť vykonávanú podľa zmluvy.

§ 3

1. Pokiaľ sa hmotný národný majetok bezplatne vnesený štátnou socialistickou organizáciou do podnikania podľa zmluvy stáva vlastníctvom družstevnej alebo spoločenskej organizácie, vyhradí si štátna socialistická organizácia v zmluve podiel na výnose združeného majetku, napr. formou podielu na zisku z činnosti vykonávanej podľa zmluvy, alebo inú náhradu za využitie vneseného majetku.

2. Pre prípad likvidácie družstevnej alebo spoločenskej organizácie, ktorej bol prevedený národný majetok podľa odseku 1, pre prípad zániku združenia prostriedkov alebo pre prípad ukončenia účasti na združení prostriedkov si štátna socialistická organizácia vyhradí bezplatný spätný prevod vneseného hmotného národného majetku, príp. zaplatenie obstarávacej ceny vnesených základných prostriedkov po odpočítaní ich opotrebenia a ceny ostatného vneseného majetku podľa platných cenových predpisov.

§ 4

Zdroje úhrady

1. Na poskytnutie príspevku alebo pôžičky použije hospodárska organizácia voľné vlastné zdroje z rezervného fondu alebo z fondu výstavby, príp. úveru. Hospodárske organizácie môžu ako doplnok použiť na účely združovania prostriedky fondu kultúrnych a sociálnych potrieb v rámci vymedzenom príslušnými predpismi.***)

2. Na združovanie možno použiť dotácie alebo subvencie zo štátneho rozpočtu iba vtedy, ak boli na tento účel určené, alebo so súhlasom orgánu, ktorý ich poskytol.

3. Rozpočtová a príspevková organizácia použije na združovanie prostriedky zdrojov určených na to jej rozpočtom alebo svoje doplnkové zdroje v rozsahu vymedzenom príslušnými predpismi.†) Nepoužité združené prostriedky rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré sú poverené vykonávaním činnosti podľa zmluvy, a uložené na osobitnom účte, koncom roka neprepadajú.

4. Zdroje, ktoré sú prevedené od všetkých ostatných organizácií, predstavujú v preberajúcej hospodárskej organizácii výnosy nezahŕňané do tvorby hrubého dôchodku alebo zisku, ak nejde o úhradu nákladov spoločnej činnosti; pokiaľ sú tieto prostriedky určené na investičnú výstavbu, prevedú sa do fondu výstavby, inak sa z nich vytvorí fond prevádzkových prostriedkov pre spoločnú činnosť.

5. Pokiaľ je v zmluve zabezpečená úhrada časti zvýšeného odvodu zo zásob alebo stabilizačného odvodu, príp. prevádzkových výdavkov alebo príspevok na úhradu straty spoločnému prevádzateľovi, prispievajúca hospodárska organizácia uhradí na základe jeho vyúčtovania príslušný podiel z voľných vlastných zdrojov (odsek 1) alebo z úveru, príp. na ťarchu nákladov podľa príslušných predpisov.*)

§ 5

Prevody prostriedkov

1. Pri prevodoch**) peňažných prostriedkov na úhradu podielov alebo príspevkov na spoločnú výstavbu sa postupuje takto:

a) ak je investorom určeným v zmluve štátna hospodárska alebo družstevná, príp. príspevková organizácia, prevedú ostatné združené organizácie svoje podiely a príspevky na spoločnú investičnú výstavbu na zdrojový investičný účet investora podľa podmienok zmluvy; ako zdroje sa budú tieto podiely a príspevky u investora evidovať vo fonde výstavby a vykazovať oddelene,

b) ak je investorom určeným v zmluve ústredne riadená rozpočtová organizácia, prevedú sa podľa podmienok zmluvy podiely a príspevky od ostatných organizácií na jej samostatný osobitný účet prostriedkov určených na financovanie investícií. Pri národných výboroch a nimi riadených rozpočtových organizáciách prevádzajú sa prostriedky na účet riadiaceho národného výboru.

2. Investor zahrnie podiely a príspevky na spoločnú investičnú výstavbu, ktoré má podľa zmluvy dostať, do plánovaných zdrojov;***) prispievajúca organizácia uvádza svoj podiel alebo príspevok v ostatnej finančnej potrebe na investičnú výstavbu.

Odvody organizácií pri združovaní prostriedkov na spoločnú prevádzku zariadení alebo na vykonávanie inej spoločnej činnosti

§ 6

1. Pri združovaní prostriedkov na výstavbu a na spoločné využívanie novoobstaraných zariadení alebo na spoločné využívanie už existujúcich zariadení odvody sa vykonávajú†) takto:

a) ak ide o zariadenie obstarané podľa zmluvy, v ktorom každá zo zúčastnených organizácií vykonáva samostatne svoju činnosť, každá organizácia vykonáva samostatne podľa predpisov pre ňu platných i všetky odvody okrem odvodu zo základných prostriedkov (odsek b) a odvodu z odpisov základných prostriedkov (odsek c),

b) odvod zo základných prostriedkov vykonáva organizácia poverená správou základných prostriedkov. Výška tohto odvodu sa vypočíta podľa podielov jednotlivých organizácií na spoločných základných prostriedkoch a podľa sadzieb platných pre ich činnosť. Zúčastnené organizácie refundujú na ne pripadajúce sumy správcovi spoločných základných prostriedkov. Ak zúčastnená organizácia odvod zo základných prostriedkov nie je povinná vykonávať, podiel na spoločných základných prostriedkoch na ňu pripadajúci je od odvodu oslobodený,

c) odvod z odpisov základných prostriedkov, ktoré boli prevedené podľa zmluvy na spoločnú prevádzku alebo na spoločnú činnosť a ktoré boli obstarané pred 1. 1. 1967, vykonáva tá organizácia, ktorá tieto základné prostriedky mala v správe k 31. 12. 1966, pokiaľ sa na túto povinnosť nezaviaže iná organizácia.††) Zmluva môže určiť, či a koľko budú ostatné organizácie tejto organizácii refundovať. Pokiaľ pri ukončení alebo zániku činnosti, ktorá je predmetom zmluvy, dochádza k vyčleneniu základných prostriedkov obstaraných pred 1. 1. 1967 a ich spätnému bezplatnému prevodu na pôvodného správcu v prípade, že odvod z odpisov základných prostriedkov vykonávala podľa zmluvy iná organizácia, prevádza sa povinnosť tohto odvodu späť na pôvodného správcu len vtedy, ak sa tak v zmluve určilo.

2. Pri bezplatnom prevode základných prostriedkov obstaraných pred 1. 1. 1967 z organizácie, ktorá nevykonáva odpisy, alebo z organizácie, ktorá nie je povinná vykonávať odvod z odpisov základných prostriedkov, na organizáciu, na ktorú sa vzťahuje povinnosť odvodu z odpisov, nevzniká tejto organizácii povinnosť vykonávať odvod z odpisov základných prostriedkov. Táto povinnosť nevzniká ani pri spätnom bezplatnom prevode základných prostriedkov pri ukončení alebo zániku činnosti vykonávanej podľa zmluvy na pôvodného správcu základných prostriedkov.

3. Odpisy základných prostriedkov obstaraných po 1. 1. 1967 čiastočne alebo úplne z príspevkov Správy štátnych hmotných rezerv odvádza správca týchto základných prostriedkov do štátneho rozpočtu prostredníctvom Správy štátnych hmotných rezerv vo výške vypočítanej zo základu rovnajúceho sa poskytnutému príspevku.

§ 7

1. Pokiaľ pri činnosti vykonávanej organizáciou, ktorú určila zmluva na zabezpečenie spoločnej prevádzky (ďalej len „prevádzateľ“), pre všetky zúčastnené organizácie platia rovnaké sadzby odvodov, vykonáva všetky odvody prevádzateľ podľa predpisov pre neho platných.*)

2. Pri činnosti vykonávanej prevádzateľom podľa zmluvy s organizáciami pre ktoré platia rôzne sadzby odvodov, platí ustanovenie odseku 1 s týmito odchýlkami:

a) odvod z hrubého dôchodku alebo zo zisku**) vykonáva prevádzateľ vo výške vypočítanej podľa podielov vložených prostriedkov jednotlivých organizácií a pre ne platných sadzieb,

b) odvod zo základných prostriedkov sa vykonáva obdobne podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b); neplatí tu však ustanovenie tretej vety,

c) odvod z odpisov základných prostriedkov sa vykonáva obdobne podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) a ods. 2.

§ 8

1. Podiely na hospodárskom výsledku činnosti vykonávanej podľa zmluvy, rozdelené medzi zúčastnené organizácie po vykonaní odvodov u prevádzateľa, nepodliehajú u príjemcu žiadnemu ďalšiemu odvodu.***) Taký podiel používa rozpočtová organizácia ako doplnkový zdroj rozpočtu a nepoužitú sumu môže previesť do pobádacieho fondu; obdobne postupuje i príspevková organizácia.

2. Ak je prevádzateľom činnosti vykonávanej podľa zmluvy rozpočtová alebo príspevková, príp. spoločenská organizácia, podiely na hospodárskom výsledku tejto činnosti, ktoré sú rozdelené medzi zúčastnené hospodárske organizácie, sa u nich zahrnú do základu pre určenie odvodu (dane), ktorý sa vykonáva podľa predpisov pre ne platných.

§ 9

Odvody pri združovaní prostriedkov v poľnohospodárskych organizáciách

Pri vložení prostriedkov nepoľnohospodárskych organizácií do poľnohospodárskych organizácií na vykonávanie činnosti nepoľnohospodárskeho charakteru vykonáva odvody a odvádza dane z celej činnosti poľnohospodárska organizácia podľa predpisov pre ňu platných. V týchto prípadoch sa podiely na hospodárskom výsledku z činnosti poľnohospodárskej organizácie vykonávanej podľa zmluvy v zúčastnených štátnych nepoľnohospodárskych organizáciách†) zahrnú do základu pre určenie odvodu z hrubého dôchodku alebo zo zisku do štátneho rozpočtu (do rozpočtu riadiaceho národného výboru, odborovému riaditeľstvu).††)

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 10

Touto vyhláškou nie sú dotknuté osobitné predpisy upravujúce združovanie prostriedkov v niektorých odvetviach.†††)

§ 11

Ministerstvo financií môže povoliť výnimky z ustanovení § 3, 5, 7 a 8 tejto vyhlášky.


§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

Ing. Lér, CSc., v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Podľa § 352 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. a § 85 vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.

**) § 4, § 12 ods. 3 písm. f) a § 15 ods. 4 vyhlášky č. 104/1966 Zb. o správe národného majetku. Hmotný majetok prevedený podľa zmluvy na družstevné alebo spoločenské organizácie je spravovaný podľa predpisov pre ne platných.

***) Vyhláška č. 48/1967 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb a financovaní niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií.

) Vyhláška č. 2/1967 Zb. o pobádacích fondoch a financovaní niektorých výdavkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách, vládne nariadenie č. 100/1966 Zb., § 79, a pod.

*) Napr. vyhláška č. 48/1967 Zb., vládne nariadenie č. 100/1966 Zb., § 79, smernice k jednotnej účtovnej osnove v národnom hospodárstve (Vestník Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky čiastka 13-14/1966), vyhláška č. 2/1967 Zb.

**) Rozpočtové organizácie postupujú pri prevodoch peňažných prostriedkov podľa pokynov Ministerstva financií č. 110/28 433/1967 (príloha k poradovému číslu 113 v Spravodajcovi Štátnej banky československej, čiastka 24 zo 14. 8. 1967).

***) Prostriedky prevedené počas roka od prispievajúcich organizácií môže investor použiť na financovanie spoločnej výstavby, ktorá nebola zaradená do plánu a rozpočtu, len v súlade s predpismi pre vykonávacie plány a rozpočet. V súčasnosti ide o úpravy hospodárenia so záväznými limitmi plánu a rozpočtu, predpisy o výberovom konaní a pod. Prevod limitov pozri v metodických pokynoch Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií č. 19/1967 Ústredného vestníka, článok 27 ods. 2, pre národné výbory č. 21/1967 Ú. v., článok 45 ods. 2. Pozri aj vládne nariadenie č. 100/1966 Zb., smernice Štátnej plánovacej komisie č. 172 197/1967 z 5. 6. 1967, zaslané Štátnej banke československej, a pod.

) Ak činnosť podľa zmluvy vykonáva družstevná organizácia, platia pre ňu ustanovenia zákona č. 113/1966 Zb. o dôchodkovej dani družstevných a iných organizácií.

††) Pozri § 26 ods. 4 vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb.

*) Vládne nariadenie č. 100/1966 Zb. Ak je prevádzateľom družstevná organizácia, platia pre ňu ustanovenia zákona č. 113/1966 Zb.

**) § 23 vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb.

***) Pozri však výnimku v § 9. Zdanenie pri družstevných organizáciách sa spravuje podľa zákona č. 113/1966 Zb.

) Za nepoľnohospodárske organizácie sa považujú všetky organizácie okrem tých, ktoré sú uvedené v § 46 písm. a) a d) vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb.

††) Ak organizácia združí svoje prostriedky s poľnohospodárskou organizáciou na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti, vykonáva odvody z činnosti realizovanej podľa zmluvy tá poľnohospodárska organizácia, ktorá ju zabezpečuje, a to podľa predpisov pre ňu platných.

†††) Napr. zákon č. 11/1955 Zb. v znení zákona č. 12/1959 Zb. o vodnom hospodárstve, § 32 a); vládne nariadenie č. 14/1959 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o vodnom hospodárstve, § 46; zákon č. 49/1959 Zb. o jednotných roľníckych družstvách, časť 7; spôsob tvorby a použitia odborových fondov v odvetví baníctva.