Ústavný zákon č. 83/1968 Zb.Ústavný zákon o skončení volebného obdobia národných výborov, Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady

Čiastka 26/1968
Platnosť od 28.06.1968 do14.10.1969
Účinnosť od 01.07.1968 do14.10.1969
Zrušený 117/1969 Zb.

OBSAH

83

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 26. júna 1968

o skončení volebného obdobia národných výborov, Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


§ 1

(1) Volebné obdobie národných výborov, Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady sa končí dňom všeobecných volieb do týchto zastupiteľských zborov. Voľby sa vykonajú najneskôr do konca roka 1969.

(2) Ak sa z akéhokoľvek dôvodu uprázdni funkcia poslanca zastupiteľského zboru, netreba pred vykonaním všeobecných volieb do tohto zboru konať doplňovacie voľby.

§ 2

Ustanovenie § 1 ústavného zákona č. 112/1967 Zb. o skončení volebného obdobia Národného zhromaždenia, Slovenskej národnej rady, Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov sa zrušuje.


§ 3

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1968.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.