Ústavný zákon č. 81/1968 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa prechodne upravujú niektoré otázky volieb sudcov

(v znení č. 57/1969 Zb.)

Čiastka 26/1968
Platnosť od 28.06.1968 do31.12.1969
Účinnosť od 01.07.1969 do31.12.1969
Zrušený 155/1969 Zb.

81

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 25. júna 1968,

ktorým sa prechodne upravujú niektoré otázky volieb sudcov

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Článok 1

(1) Sudcov oprávnených zasadať v osobitných senátoch uskutočňujúcich prieskumové konanie podľa zákona o súdnej rehabilitácii volí pre Najvyšší súd a pre vyššie vojenské súdy Federálne zhromaždenie, pre krajské súdy v Českej socialistickej republike Česká národná rada a pre krajské súdy v Slovenskej socialistickej republike Slovenská národná rada.

(2) Za sudcov osobitných senátov môžu byť volení sudcovia z povolania a aj iní občania, ktorí spĺňajú predpoklady pre voľbu sudcu z povolania. Voľbou sa všetci stávajú sudcami z povolania toho súdu, pre ktorý boli zvolení.

(3) Sudcov osobitných senátov môže odvolať len orgán, ktorý ich zvolil. Skončenie volebného obdobia, ako bolo upravené v § 2 ústavného zákona č. 112/1967 Zb., sa sudcov osobitných senátov nedotýka.

Článok 2

Sudcov krajských súdov a sudcov okresných súdov zvolia, prípadne odvolávajú v Českej socialistickej republike Česká národná rada a v Slovenskej socialistickej republike Slovenská národná rada. Na voľby sudcov okresných súdov sa primerane použijú ustanovenia o voľbách sudcov krajských súdov.


Článok 3

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.