8

ZÁKON

z 11. januára 1968

o štátnom rozpočte na rok 1968 a o niektorých ďalších finančných opatreniach

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Určenie výšky štátneho rozpočtu

(1) Celkové príjmy a výdavky štátneho rozpočtu na rok 1968 sa určujú sumami 144 813 891 000 Kčs (príloha č. 1).

(2) V štátnom rozpočte sú obsiahnuté rozpočty národných výborov súhrnným finančným vzťahom k ústrednému rozpočtu (dotáciami z ústredného rozpočtu) vo výške 13 243 700 000 Kčs a účelovými subvenciami poskytovanými z ústredného rozpočtu do rozpočtov národných výborov vo výške 16 382 000 000 Kčs (príloha č. 2).

(3) Vláda zníži súhrnný finančný vzťah rozpočtov národných výborov k ústrednému rozpočtu o odvody z hrubého dôchodku alebo zo zisku vykonané ústredne riadenými štátnymi hospodárskymi organizáciami do rozpočtov národných výborov za rok 1967.

(4) Vláda môže upraviť súhrnný finančný vzťah rozpočtov národných výborov k ústrednému rozpočtu i účelové subvencie poskytované z ústredného rozpočtu do rozpočtov národných výborov, ak príjme opatrenia, ktorými sa zmenia podmienky, za ktorých boli súhrnný finančný vzťah, prípadne účelové subvencie určené; tieto úpravy vykoná v rozsahu vyplývajúcom z finančných dôsledkov týchto opatrení.

§ 5

Úprava sadzby odvodu z hrubého dôchodku vo vnútornom obchode

Sadzba odvodu z hrubého dôchodku ústredne riadených organizácií vnútorného obchodu (s výnimkou odborového podniku Čedok) ustanovená v § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 83/1966 Zb. o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky sa znižuje z 30 % na 18 %.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 7

Vláda môže

a) v rozvinutých priemyslových oblastiach, ktoré určí, zvýšiť prirážku k stabilizačnému odvodu určenú krajskými národnými výbormi podľa § 8 ods. 3 zákona č. 83/1966 Zb., najviac o 2 % z celkového objemu vyplatených miezd; pritom môže určiť, v ktorých odvetviach alebo odboroch sa táto zvýšená prirážka neplatí;

b) pre odvod zo základných prostriedkov slúžiacich výrobe a rozvodu energie znížiť sadzby ustanovené v § 6 ods. 1 zákona č. 83/1966 Zb.;

c) ustanoviť dočasné úpravy ekonomických nástrojov pre podniky určené na likvidáciu.

§ 10

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1968.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.


Príloha č. 1 zákona č. 8/1968 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu Československej socialistickej republiky na rok 1968

PríjmyKčs
(v tisícoch)
VýdavkyKčs
(v tisícoch)
Príjmy zo socialistického hospodárstva121 259 202Hospodárstvo 64 005 596
Kultúrne a sociálne opatrenia 64 563 658
Dane, dávky a poplatky od obyvateľstva 18 240 000Obrana a bezpečnosť 12 913 100
Ostatné príjmy 5 314 689Správa 3 331 537
Úhrn144 813 891Úhrn144 813 891

Príloha č. 2 zákona č. 8/1968 Zb.

Súhrnný finančný vzťah a subvencie do rozpočtov národných výborov obsiahnuté v štátnom rozpočte

KrajSúhrnný finančný vzťah
(v tisícoch Kčs)
Účelové subvencie
(v tisícoch Kčs)
Národný výbor hl. mesta Prahy 1 262 200 2 444 400
Stredočeský 844 000 920 200
Juhočeský 817 600 686 300
Západočeský 1 023 500 935 200
Severočeský 1 420 100 1 403 500
Východočeský 915 200 853 100
Juhomoravský 1 206 100 1 379 700
Severomoravský 1 619 400 2 618 100
Západoslovenský 1 333 800 2 093 500
Stredoslovenský 1 400 600 1 492 000
Východoslovenský 1 401 200 1 556 000
Úhrn13 243 70016 382 000