Vyhláška č. 76/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o filmovej spolupráci

Čiastka 24/1968
Platnosť od 20.06.1968
Účinnosť od 05.07.1968
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 13 ods. 1 nadobudla Dohoda platnosť dňom podpisu.

76

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 17. mája 1968

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o filmovej spolupráci


Dňa 25. marca 1968 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o filmovej spolupráci.

Podľa svojho článku 13 ods. 1 nadobudla Dohoda platnosť dňom podpisu.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Dr. Hájek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o filmovej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Talianskej republiky vedené prianím rozvíjať spoluprácu v oblasti kinematografie hodnotnou filmovou tvorbou,

presvedčené, že táto spolupráca prispeje k rozšíreniu a posilneniu kultúrnych a hospodárskych vzťahov medzi oboma štátmi,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi filmovými výrobnými podnikmi oboch štátov formou kooprodukčnej výroby filmov podľa zásad ustanovených v tejto Dohode.

Článok 2

1. Zmluvné strany budú považovať filmy vytvorené v kooprodukcii za filmy národnej produkcie a budú im poskytovať všetky výhody podľa svojich vnútroštátnych predpisov.

2. Výhody podľa odseku 1 sa priznajú tak kooprodukčným filmom s väčšinovou účasťou, ako aj s menšinovou účasťou.

3. Výhody podľa odseku 1 sa priznajú iba kooproducentovi alebo kooproducentom tej krajiny, zákonodarstvo ktorej to pripúšťa.

Článok 3

Výhody kooprodukcie budú požívať tak celovečerné filmy, ako aj krátke filmy.

Pre krátke filmy (do 1 600 m) príslušné orgány a organizácie zmluvných strán určia podmienky pre priznanie týchto výhod.

Článok 4

Kooprodukčným filmom sa priznajú výhody podľa článku 2 tejto Dohody za týchto podmienok:

a) filmy budú nakrúcať pracovníci kooproducentov oboch štátov a s ich technickými prostriedkami;

b) autori a herci, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretieho štátu a ktorí trvale sídlia a pracujú na území jednej zo zmluvných strán, môžu sa výnimočne zúčastniť na práci na kooprodukčnom filme ako príslušníci štátu, v ktorom majú trvalé bydlisko, pri zachovaní vnútroštátnych predpisov zmluvných strán;

c) účasť umelcov a technikov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretieho štátu a nemajú trvalé bydlisko na území jednej zo zmluvných strán, môže sa povoliť len výnimočne po dohode príslušných orgánov a organizácií zmluvných strán v prípade, že je to pre vytvorenie filmu nevyhnutné;

d) nakrúcanie v exteriéroch tretieho štátu, ktorý sa nezúčastní na kooprodukcii, môže sa povoliť len po dohode príslušných orgánov a organizácií zmluvných strán v prípade, že to vyžaduje scenár alebo vernosť prostredia;

e) kooprodukčné filmy musia sa nakrúcať v českej alebo slovenskej a talianskej verzii;

f) v úvodných titulkoch v záhlaví kooprodukčných filmov hneď za menom kooproducentov musí byť vždy uvedené, že film bol vytvorený „v československo-talianskej kooprodukcii“ alebo „v taliansko-československej kooprodukcii“;

Tento text sa musí uvádzať i v obchodnej inzercii, pri umeleckých a kultúrnych príležitostiach a najmä na medzinárodných festivaloch.

Pokiaľ sa kooproducenti nedohodnú inak, bude filmy na medzinárodných festivaloch uvádzať štát s väčšinovou účasťou, filmy s rovnakou účasťou bude uvádzať štát, ktorého štátnym príslušníkom je režisér;

g) žiadosť o priznanie výhod kooprodukčného filmu musí sa predložiť príslušným orgánom a organizáciám najmenej 30 dní pred začiatkom nakrúcania spolu so zmluvou o kooprodukčnej výrobe filmu a scenárom.

Článok 5

1. Réžia každého filmu sa musí zveriť štátnemu príslušníkovi jednej zo zmluvných strán.

2. Menšinová účasť kooproducenta podľa článku 2 ods. 2 tejto Dohody nemôže byť nižšia ako 30 % nákladov na film, pričom umelecký a technický prínos kooproducenta s menšinovou účasťou musí spočívať v účasti aspoň jedného autora, herca v hlavnej úlohe, herca vo vedľajšej úlohe a technika.

3. Výnimky z ustanovenia odseku 2 tohto článku môžu byť povolené len po dohode príslušných orgánov a organizácií zmluvných strán pri filmoch s mimoriadnou umeleckou a kultúrnou hodnotou a pri veľkofilmoch. Náklady na veľkofilmy musia značne prevyšovať priemerné náklady na výrobu filmov v krajine kooproducenta s väčšinovou účasťou.

Účasť menšinového kooproducenta nesmie byť nižšia ako 20 % nákladov na film.

Článok 6

Príslušné orgány a organizácie zmluvných strán budú podporovať tvorbu kooprodukčných filmov medzinárodného významu medzi výrobcami zmluvných strán a štátmi, s ktorými obe zmluvné strany dojednali obdobné dohody o kooprodukčnej spolupráci, pričom

a) účasť menšinového kooproducenta nemôže byť nižšia ako 20 % nákladov na film;

b) menšinový kooproducent, ktorého účasť tvorí 20 % nákladov na film, môže byť v jednotlivých prípadoch po uvážení zbavený povinnosti prispieť technickým a umeleckým prínosom.

Článok 7

1. Každá zo zmluvných strán zabezpečí na svojom území osobám vyslaným druhou zmluvnou stranou na základe ustanovení tejto Dohody podmienky potrebné pre splnenie ich úloh pri nakrúcaní kooprodukčného filmu.

2. Pri dovoze a vývoze materiálu potrebného na vytvorenie a na využitie kooprodukčných filmov (filmový i technický materiál, kostýmy, scénický i publikačný materiál), ako aj pri prevodoch valút na platby v súvislosti s realizáciou kooprodukčných filmov budú sa poskytovať všetky výhody podľa platných dohôd medzi oboma štátmi.

Článok 8

Pre každý kooprodukčný film sa pripravia dva negatívy alebo jeden negatív a dubnegatív. Každý kooproducent bude vlastníkom buď jedného negatívu, alebo dubnegatívu. Menšinový kooproducent môže po predchádzajúcej dohode s väčšinovým kooproducentom používať originálny negatív.

Článok 9

1. Zmluvy o kooprodukčnej výrobe filmov dojednávané medzi kooproducentmi musia obsahovať ustanovenia o využití filmu pri dodržaní týchto zásad:

a) rozdeľovanie ziskov a trhov musia schváliť príslušné orgány a organizácie zmluvných strán;

b) rozdelenie ziskov musí zodpovedať účasti kooproducentov na výdavkoch spojených s výrobou filmu.

2. Ak sa kooprodukčný film vyvezie do štátu, kde sa dovoz filmov kontingentuje, film sa pripisuje zásadne na kontingent štátu väčšinového kooproducenta s tým, že

a) ak má jedna zo zmluvných strán lepšie možnosti vyviezť filmy do tretieho štátu, táto možnosť sa využije i pre vývoz kooprodukčných filmov;

b) filmy, pri ktorých kooproducenti majú rovnakú účasť, budú sa vyvážať ako filmové diela štátu, ktorý má lepšie vývozné možnosti.

Článok 10

V prípade, že menšinový kooproducent by mal doplniť svoj prínos v hotovosti, musí tak urobiť v lehote 60 dní odo dňa odovzdania všetkého materiálu nevyhnutného pre vytvorenie verzie v reči krajiny s väčšinovou účasťou. Pri nedodržaní tejto podmienky môžu príslušné orgány a organizácie zmluvných strán odoprieť výhody kooprodukcie, pokiaľ strata týchto výhod nevyplýva už z vnútroštátnych predpisov zmluvných strán.

Článok 11

1. Po dobu platnosti tejto Dohody zmluvné strany vytvoria zmiešanú komisiu, ktorá bude zabezpečovať jej vykonávanie.

2. Na čele československej časti zmiešanej komisie bude ústredný riaditeľ Československého filmu alebo jeho zástupca, na čele talianskej časti bude predstaviteľ Ministerstva turistiky a divadiel, ktorí si priberú k spolupráci odborných pracovníkov a expertov.

3. Zmiešaná komisia:

a) skúma rovnováhu prínosov v kooprodukčných filmoch,

b) môže každý rok určiť minimálne náklady na filmy nakrúcané v kooprodukcii s tromi alebo viacerými výrobcami.

4. Zmiešaná komisia sa bude schádzať každoročne striedavo v Československu a v Taliansku.

Článok 12

1. Vykonávacie predpisy k tejto Dohode sú obsiahnuté v prílohe, ktorá je nedeliteľnou súčasťou Dohody.

2. Príloha sa môže zmeniť na základe dohody medzi príslušnými orgánmi a organizáciami zmluvných strán. Zmeny prílohy sa predbežne budú vykonávať odo dňa podpisu protokolu o ich dojednaní a nadobudnú platnosť dňom výmeny nót o ich schválení.

Článok 13

1. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu. Uzaviera sa na dobu jedného roka a jej platnosť sa mlčky predlžuje vždy o ďalší rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie tri mesiace pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti.

2. Skončením platnosti Dohody nebude dotknutá platnosť už uzavretých zmlúv o filmovej kooprodukcii medzi kooproducentami zmluvných strán.

Dané v Prahe 25. marca 1968 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a talianskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej

republiky:

A. Poledňák v. r.

Za vládu

Talianskej republiky:

Vittorio Winspeare

Guicciardi v. r.

PRÍLOHA

Vykonávacie predpisy k Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o filmovej spolupráci

K článku 12 Dohody.

Žiadosti o priznanie výhod filmovej kooprodukcie musia byť uložené v Československu na Ústrednom riaditeľstve Československého filmu a v Taliansku na Ministerstve turistiky a divadiel najmenej 30 dní pred začiatkom nakrúcania filmu, ako ustanovuje článok 4 ods. g) Dohody.

Kompletná dokumentácia žiadosti musí sa predložiť príslušným orgánom a organizáciám zmluvných strán pred začatím nakrúcania a musí obsahovať nasledujúce doklady v národnom jazyku zmluvných strán:

I. scenár a dialógy;

II. doklad o platnom prevode autorských práv pre filmové spracovanie alebo doklad o právoplatnej opcii;

III. zmluva o kooprodukcii (v jednom podpísanom vyhotovení s tromi priepismi) dojednaná s výhradou schválenia príslušnými orgánmi a organizáciami zmluvných strán.

Táto zmluva musí obsahovať:

1. názov filmu,

2. meno autora námetu alebo spracovateľa, ak ide o spracovanie literárneho diela,

3. meno režiséra,

4. celkové náklady,

5. rozsah prínosov kooproducentov,

6. rozdelenie ziskov a trhov,

7. záväzok kooproducentov, že sa budú úmerne podľa svojich prínosov podieľať na event. zvýšených výdavkoch alebo úsporách vzniknutých pri nakrúcaní filmu; podiel na zvýšených výdavkoch sa môže obmedziť na 30 % nákladov na film;

8.

- ustanovenie, že poskytnutie výhod nezakladá povinnosť príslušných orgánov a organizácií zmluvných strán vydať povolenie na verejné premietanie filmu;

- ustanovenie o úprave finančných podmienok pre prípad, že by príslušné orgány po preskúmaní predloženej dokumentácie nedali požadovaný súhlas;

- obdobné ustanovenie aj pre prípad, že by príslušné orgány a organizácie zmluvných strán nepovolili premietanie filmu v jednej alebo v druhej krajine alebo jeho vývoz;

- osobitný dodatok musí taktiež riešiť vzťahy medzi kooproducentami v prípade, že by neboli vyplácané finančné prínosy podľa ustanovenia článku 10 Dohody;

9. predpokladaný približný čas začatia nakrúcania filmu.

IV. plán financovania;

V. zoznam všetkého technického a umeleckého personálu s udaním štátnej príslušnosti a uvedením úloh zverených jednotlivým hercom;

VI. plán nakrúcania.

Príslušné orgány a organizácie zmluvných strán si môžu vyžiadať podľa potreby ďalšie doklady a údaje.

Zmeny zmluvy o kooprodukcii môžu sa dohodnúť i po jej uložení, musia však byť predložené na schválenie príslušným orgánom a organizáciám zmluvných strán pred ukončením nakrúcania filmu.

Príslušné orgány a organizácie sa vzájomne informujú o vydanom povolení na kooprodukciu.

Kooproducenti budú informovaní o rozhodnutí o svojich žiadostiach až po dosiahnutí dohody medzi zodpovednými orgánmi a organizáciami zmluvných strán.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.