Vyhláška č. 75/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave

Čiastka 24/1968
Platnosť od 20.06.1968 do30.11.1999
Účinnosť od 05.07.1968 do30.11.1999
Zrušený 105/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 19 nadobudla Dohoda platnosť 20. marcom 1968.

75

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 15. mája 1968

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave

Dňa 15. novembra 1967 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave.

Podľa svojho článku 19 nadobudla Dohoda platnosť 20. marcom 1968.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Dr. Hájek v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Holandského kráľovstva

vedené snahou upraviť a uľahčiť prepravy cestujúcich a tovaru úžitkovými vozidlami cestnej dopravy medzi oboma štátmi a tranzitom cez ich územie vykonávanej vozidlami evidovanými v týchto štátoch, ako aj prepravy medzi oboma štátmi a tretími štátmi vozidlami evidovanými na území druhej zmluvnej strany dohodli sa takto:

I

Preprava cestujúcich

Článok 1

Všetky prepravy cestujúcich autobusmi medzi oboma štátmi a tranzitom cez ich územie podliehajú povoľovaciemu konaniu s výnimkou prepráv uvedených v článku 5.

Článok 2

1. Pravidelné autobusové trate medzi oboma štátmi alebo tranzitom cez ich územie schvaľujú po vzájomnej dohode príslušné orgány zmluvných strán.

2. Príslušné orgány zmluvných strán vydávajú povolenia pre úsek trasy prechádzajúci cez ich územie na základe vzájomnosti alebo s prihliadnutím na iné dôvody.

3. Príslušné orgány zmluvných strán určia po vzájomnej dohode podmienky, za ktorých sa budú vydávať povolenia, najmä určia dobu ich platnosti.

4. K žiadosti o povolenie musí sa pripojiť nevyhnutná dokumentácia (návrh trasy, cestovného poriadku a tarify, program ročnej prevádzky, oznámenie o predpokladanom dátume začatia prevádzky). Príslušné orgány zmluvných strán okrem toho môžu požadovať iné údaje, ktoré považujú za účelné.

Článok 3

1. Žiadosť o povolenie podľa článku 2 ods. 4 treba predložiť príslušným orgánom štátu, v ktorom je sídlo žiadateľa.

2. Príslušné orgány každej zmluvnej strany odovzdajú príslušným orgánom druhej zmluvnej strany žiadosti o povolenia, ku ktorým je pripojená všetka nevyhnutná dokumentácia.

3. Žiadosti o povolenia treba predložiť najneskoršie dva mesiace pred predpokladaným dátumom začatia prepráv.

Článok 4

Pre príležitostné prepravy cestujúcich autobusmi, s výnimkou prepráv uvedených v článku 5, požaduje sa povolenie príslušných orgánov druhej zmluvnej strany. Tieto povolenia vydávajú príslušné orgány zmluvnej strany, kde je vozidlo evidované. Opatrenia nevyhnutné na uskutočňovanie povoľovacieho konania dohodnú príslušné orgány zmluvných strán.

Článok 5

Príležitostné prepravy cestujúcich autobusmi nepodliehajú povoľovaciemu konaniu vo všetkých prípadoch, v ktorých tie isté osoby sú prepravované tým istým vozidlom:

a) pri okružnej ceste, ktorej východiskový i konečný bod sú na území štátu, kde je vozidlo evidované, alebo v treťom štáte;

b) pri ceste, ktorej východiskový bod je na území štátu, kde je vozidlo evidované, a konečný bod na území druhej zmluvnej strany, a to pod podmienkou, že sa vozidlo - s výnimkou osobitného povolenia - vráti prázdne na územie štátu, kde je evidované;

c) pri tranzitnej ceste.

II

Preprava tovaru

Článok 6

Pre prepravy tovaru medzi oboma štátmi, tranzitom cez ich územie a z tretieho štátu na ich územie, s výnimkou prípadov uvedených v článku 7, požaduje sa povolenie príslušných orgánov druhej zmluvnej strany. Tieto povolenia vydávajú príslušné orgány zmluvnej strany, kde je vozidlo evidované. Opatrenia nevyhnutné na uskutočňovanie povoľovacieho konania dohodnú príslušné orgány zmluvných strán.

Článok 7

Povoľovaciemu konaniu nepodliehajú:

a) prepravy sťahovaných zvrškov vykonávané na to osobitne upravenými vozidlami;

b) prepravy predmetov určených pre veľtrhy, výstavy alebo predvádzanie;

c) prepravy pretekárskych koní, pretekárskych automobilov a iných športových potrieb určených na športové podujatia;

d) prepravy divadelných dekorácií a rekvizít;

e) prepravy hudobných nástrojov a potrieb pre rozhlasové, filmové alebo televízne nakrúcanie;

f) prepravy tovaru nákladnými automobilmi, ktorých užitočné zaťaženie vrátane užitočného zaťaženia prívesu neprevyšuje 1000 kg;

g) príležitostné prepravy tovaru na letisko a z letiska v prípade odklonenia leteckých služieb (deviácia);

h) prepravy batožín prívesmi za vozidlami určenými pre prepravy cestujúcich a prepravy batožín vozidlami všetkých druhov na letisko a z letiska;

i) prepravy poštových zásielok;

j) prepravy poškodených vozidiel;

k) prepravy včiel a rybieho plôdika;

l) prepravy pohrebné.

Prepravy tovaru uvedené pod písmenami b) až e) sú však oslobodené od povoľovacieho konania len vtedy, ak predmety alebo zvieratá sú dočasne dovezené.

Článok 8

Pri prepravách tovaru na cudzí účet vykonávaných podľa tejto Dohody treba používať medzinárodné nákladné listy.

III

Všeobecné ustanovenia

Článok 9

Príslušné orgány zmluvných strán vydajú povolenia na prepravy cestujúcich a na prepravy tovaru podľa tejto Dohody iba dopravcom, ktorí podľa vnútroštátnych predpisov svojho štátu sú oprávnení vykonávať medzinárodnú cestnú dopravu.

Článok 10

Colné prejednanie vozidiel a tovaru sa spravuje ustanoveniami medzinárodných dohovorov, ktorými sú obe zmluvné strany viazané.

Článok 11

Bez osobitného povolenia príslušných orgánov druhej zmluvnej strany nie sú dovolené prepravy cestujúcich a prepravy tovaru:

a) medzi dvoma miestami ležiacimi na území druhej zmluvnej strany;

b) z územia druhej zmluvnej strany na územie tretieho štátu.

Článok 12

Príslušné orgány zmluvných strán určia po vzájomnej dohode spôsob výmeny požadovanej dokumentácie a štatistických údajov.

Článok 13

V prípade porušenia ustanovení tejto Dohody, ku ktorému došlo na území jednej zo zmluvných strán, urobia príslušné orgány štátu, kde je vozidlo evidované, opatrenia podľa vnútroštátnych predpisov svojho štátu.

Článok 14

Platby, ktoré sa majú uskutočniť na základe záväzkov vyplývajúcich z ustanovení tejto Dohody, budú sa vyrovnávať podľa platobnej dohody platnej medzi oboma štátmi v čase príslušnej platby.

Článok 15

1. Prepravy cestujúcich a prepravy tovaru vykonávané dopravcami jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany podľa článkov 2, 4, 5, 6 a 7 sú na území druhej zmluvnej strany oslobodené od všetkých daní a poplatkov, ktoré ich zaťažujú. Vozidlá, ktorými sa uvedené prepravy vykonávajú, sú na území druhej zmluvnej strany oslobodené od dane z cestných motorových vozidiel. Vydanie povolenia pre vykonávanie uvedených prepráv je taktiež oslobodené od poplatkov.

2. Ustanovenie odseku 1 tohto článku sa nepoužije, ak povolenia pre prepravu tovaru sa nevydávajú za podmienok ustanovených v článku 6. Takéto povolenia sa vydávajú podľa vnútroštátnych predpisov každej zo zmluvných strán.

Článok 16

Zmluvné strany si navzájom oznámia, ktoré orgány sú príslušné upravovať otázky týkajúce sa vykonávania tejto Dohody.

Článok 17

1. Zmluvné strany budú riešiť rokovaním a konzultáciami všetky otázky, ktoré by sa mohli vyskytnúť vo vzťahu k výkladu a vykonávaniu tejto Dohody.

2. Na žiadosť jednej zo zmluvných strán sa zriadi Zmiešaná komisia, zložená zo zástupcov príslušných orgánov zmluvných strán, s cieľom riešenia otázok týkajúcich sa vykonávania tejto Dohody, a to najmä:

a) návrhov na zriadenie pravidelných autobusových tratí;

b) opatrení nevyhnutných na uskutočňovanie povoľovacieho konania pre prepravy cestujúcich a pre prepravy tovaru;

c) ostatných otázok, ktoré sa môžu vyskytnúť.

Článok 18

Vnútroštátne predpisy zmluvných strán, najmä colné, o cestnej premávke a verejnej správe nie sú dotknuté.

Článok 19

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa príslušných ústavných predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót o tomto schválení.

Pokiaľ sa týka Holandského kráľovstva, táto Dohoda sa vzťahuje len na Kráľovstvo v Európe.

Táto Dohoda zostane v platnosti jeden rok odo dňa, keď nadobudne platnosť, a bude sa mlčky predlžovať vždy o jeden rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím doby jej platnosti.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, túto Dohodu podpísali.

Dané v Prahe 15. novembra 1967 v dvoch pôvodných vyhotoveniach vo francúzskom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

A. Indra v. r.

Za vládu

Holandského kráľovstva:

Luns v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.