Vyhláška č. 74/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Ženevskom protokole z roku 1967 k Všeobecnej dohode o clách a obchode

Čiastka 24/1968
Platnosť od 20.06.1968
Účinnosť od 05.07.1968
Redakčná poznámka

Ženevský protokol k Všeobecnej dohode o clách a obchode nadobudol pre Československú socialistickú republiku platnosť na základe svojho článku 6 dňom podpisu, t. j. 11. marcom 1968.

OBSAH

74

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 15. mája 1968

o Ženevskom protokole z roku 1967 k Všeobecnej dohode o clách a obchode


Dňa 30. júna 1967 bol v Ženeve dojednaný Ženevský protokol k Všeobecnej dohode o clách a obchode. V mene Československej socialistickej republiky bol podpísaný v Ženeve 11. marca 1968.

Ženevský protokol k Všeobecnej dohode o clách a obchode nadobudol pre Československú socialistickú republiku platnosť na základe svojho článku 6 dňom podpisu, t. j. 11. marcom 1968.

Zľavy z československých colných sadzieb, ktoré vyplývajú zo Ženevského protokolu z roku 1967, nadobudnú účinnosť 1. júlom 1968, a to podľa odseku 2 b) Ženevského protokolu z roku 1967 dvoma pätinami rozdielu medzi pôvodnou sadzbou a konečnou sadzbou. Zníženie o zvyšujúce tri pätiny sa uskutoční vždy po jednej pätine 1. januára 1970, 1971 a 1972.

Zníženie colných sadzieb pri položkách, ktoré sú v čs. listine colných koncesií označené jedným alebo dvoma krížikmi († a ††), sa uskutočňuje jednorazove v plnom rozsahu dňom nadobudnutia účinnosti tejto listiny ako listiny koncesií Všeobecnej dohody o clách a obchode, t. j. dňom prístupu Československej socialistickej republiky k tomuto protokolu.

Český preklad Ženevského protokolu k Všeobecnej dohode o clách a obchode sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Dr. Hájek v. r.

Ženevský protokol z roku 1967 k Všeobecnej dohode o clách a obchode

Zmluvné strany Všeobecnej dohody o clách a obchode, ako aj Európske hospodárske spoločenstvo, ktoré sa zúčastnili v rokoch 1964 až 1967 na Obchodnej konferencii (ďalej len účastníci),

po ukončení rokovania podľa odseku 6 čl. XXIV, čl. XXVIII bis a čl. XXXIII, ako aj iných príslušných ustanovení Všeobecnej dohody o clách a obchode (ďalej len „Všeobecná dohoda“),

sa prostredníctvom svojich zástupcov dohodli, ako je uvedené ďalej:

I. Ustanovenia týkajúce sa listín koncesií

1. Listina koncesií pripojená k tomuto Protokolu týkajúca sa jedného účastníka sa stane listinou koncesií Všeobecnej dohody o clách a obchode príslušného účastníka dňom, keď tento Protokol nadobudne platnosť podľa ustanovenia odseku 6.

2. Každý účastník sa zaväzuje, že zabezpečí, aby - pokiaľ sa ktorákoľvek sadzba uvedená v príslušnom stĺpci jeho listiny koncesií predstavujúca dohodnutú sadzbu (ďalej len „konečná sadzba“) nestane účinnou 1. januárom 1968 - sa táto konečná sadzba stala účinnou najneskoršie 1. januárom 1972. Počas obdobia medzi prvým januárom 1968 a prvým januárom 1972 bude taký účastník pristupovať k zníženiu sadzieb číselne zodpovedajúcim sumám uvedeným v niektorom z nasledujúcich pododsekov, a to v obdobiach zodpovedajúcich taktiež niektorým z časových období uvedených v nasledujúcich pododsekoch, s výnimkou jasne odlišných ustanovení uvedených v jednotlivých listinách koncesií:

(a) účastník, ktorý začne znižovať sadzby prvým januárom 1968, zníži ich o jednu pätinu rozdielu medzi existujúcou sadzbou a konečnou sadzbou k tomuto dátumu a ďalšie štyri pätiny zníži vždy po jednej pätine prvého januára 1969, 1970, 1971 a 1972;

(b) účastník, ktorý začne znižovať sadzby prvým júlom 1968, resp. niektorým dňom medzi prvým januárom a prvým júlom 1968, zníži sadzbu k tomuto dátumu o dve pätiny rozdielu medzi pôvodnou sadzbou a konečnou sadzbou a zvyšujúce tri pätiny zníži vždy po jednej pätine 1. januára 1970, 1971 a 1972.

3. Ktorýkoľvek účastník, ktorého listina koncesií, pripojená k tomuto Protokolu sa stala listinou koncesií Všeobecnej dohody o clách a obchode podľa ustanovenia čl. 1 tohto Protokolu, bude oprávnený kedykoľvek suspendovať, resp. úplne alebo sčasti odvolať ústupok v tejto listine koncesií týkajúci sa výrobku, na ktorom iný účastník alebo vláda, ktorej žiadosť o prístup bola prerokovaná na Konferencii v rokoch 1964 až 1967 (ďalej len „pristupujúca vláda“), avšak ktorej listina koncesií pripojená k tomuto Protokolu, resp. k Protokolu o prístupe pristupujúcej vlády sa ešte nestala prílohou Všeobecnej dohody o clách a obchode, majú podstatný dodávateľský záujem. Predpokladom takého odvolania, resp. suspenzie však bude, že:

(a) účastník písomne oznámi suspenziu ústupku Zmluvným stranám do tridsiatich dní od dátumu tejto suspenzie;

(b) účastník písomne oznámi svoj úmysel odvolať taký ústupok Zmluvným stranám najneskoršie tridsať dní pred uskutočnením takého zamýšľaného odvolania;

(c) na žiadosť ktoréhokoľvek účastníka, resp. pristupujúcej vlády, ktorých príslušná listina koncesií sa stala už listinou koncesií Všeobecnej dohody o clách a obchode a ktorí majú podstatný záujem na príslušnom výrobku, budú sa v tomto smere viesť konzultácie;

(d) ktorýkoľvek ústupok, ktorý bol suspendovaný, resp. odvolaný, sa však stane platným odo dňa, od ktorého sa listina koncesií účastníka, resp. pristupujúcej vlády, ktorí majú podstatný záujem na príslušnom výrobku, stane sa listinou koncesií Všeobecnej dohody o clách a obchode.

4.

(a) Vo všetkých prípadoch, v ktorých sa odsek 1 písm. (b) a (c) čl. II Všeobecnej dohody o clách a obchode dovoláva dátumu tejto Všeobecnej dohody, sa s ohľadom na každý výrobok, ktorý je predmetom ústupku uvedeného v listine koncesií pripojenej k tomuto Protokolu, použije dátum tohto Protokolu, avšak bez prejudikovania akýchkoľvek záväzkov platných k tomuto dátumu.

(b) Pre účely zmienky v čl. II odseku 6 písm. (a) Všeobecnej dohody o clách a obchode o dátume tejto Všeobecnej dohody bude sa za tento dátum, ktorý sa vzťahuje na listinu koncesií pripojenú k tomuto Protokolu, považovať dátum tohto Protokolu.

II. Záverečné ustanovenia

5.

(a) Tento Protokol bude vyložený na prijatie účastníkom prostredníctvom podpisu alebo iným spôsobom do 30. júna 1968.

(b) Doba, v ktorej tento Protokol môže účastník prijať, môže sa predĺžiť na základe rozhodnutia Rady zástupcov, avšak nie dlhšie ako do 31. decembra 1968. Také rozhodnutie súčasne určí podmienky a pravidlá pre uvedenie do života listiny koncesií pripojenej k tomuto Protokolu, týkajúcej sa tohto účastníka.

6. Tento Protokol sa stane platným 1. januárom 1968 pre tých účastníkov, ktorí ho prijali pred 1. decembrom 1967. Pre účastníkov, ktorí ho prijmú po tomto dátume, sa Protokol stane platným k dátumu prijatia. Účastníci, ktorí Protokol prijali pred prvým decembrom 1967, resp. ktorí sú k tomuto dátumu pripravení ho prijať, posúdia, či ich je dostatočný počet, ktorý by ospravedlňoval začatie znižovania sadzieb podľa ustanovenia čl. 2 tohto Protokolu. Ak dospejú k názoru, že ich nie je dostatočný počet, oznámia to generálnemu riaditeľovi, ktorý vyzve všetkých účastníkov, aby preskúšali vzniknutú situáciu s cieľom zabezpečenia čo najväčšieho počtu prístupov v čo možno najkratšom čase.

7. Tento Protokol bude uložený u generálneho riaditeľa Zmluvných strán, ktorý bude povinný bezodkladne doručiť overenú kópiu tohto Protokolu a oznámiť každý prístup podľa ustanovenia čl. 5 každej zmluvnej strane Všeobecnej dohody o clách a obchode, ako aj Európskemu hospodárskemu spoločenstvu.

8. Tento Protokol bude zaregistrovaný v súlade s ustanovením čl. 102 Charty Spojených národov.

Dané v Ženeve 30. júna 1967 v jednom vyhotovení, v znení francúzskom a anglickom s výnimkou, ako je uvedené ďalej, s ohľadom na jednotlivé listiny koncesií, pričom oba texty sú autentické.

Prílohy pripojené k Ženevskému protokolu z roku 1967

I - Austrália

II - Benelux (Belgicko, Luxembursko a Holandsko)

III - Brazília

V - Kanada

VII - Chile

X - Československo

XI - Francúzsko

XII - India

XIII - Nový Zéland

XIV - Nórsko

XVIII - Južná Afrika

XIX - Spojené kráľovstvo

oddiel A - Metropola

oddiel C - Hong- Kong

XX - Spojené štáty americké

XXII - Dánsko

XXIII - Dominikánska republika

XXIV - Fínsko

XXVII - Taliansko

XXX - Švédsko

XXXII - Rakúsko

XXXIII - Nemecká spolková republika

XXXV - Peru

XXXVII - Turecko

XXXVIII - Japonsko

XL - Európske hospodárske spoločenstvo

XL bis - členské štáty Európskej uhoľnej a oceliarskej únie

XLII - Izrael

XLIV - Portugalsko

XLV - Španielsko

LVII - Juhoslávia

LVIII - Malawi

LIX - Švajčiarsko

LX - Kórejská republika

LXVI - Jamaika

LXVII - Trinidad a Tobago

Do listiny koncesií ČSSR, ako aj do ostatných listín koncesií, ktoré tvoria prílohy Ženevského protokolu z roku 1970, možno nahliadnuť v colnopolitickom oddelení Čs. obchodnej komory v Prahe. Tam možno taktiež nahliadnuť do protokolov o prístupe Argentíny, Islandu, Írska a PĽR k Všeobecnej dohode o clách a obchode z 30. júna 1967.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.