Vyhláška č. 73/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Čiastka 24/1968
Platnosť od 20.06.1968
Účinnosť od 05.07.1968
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 24 odseku 1 Dohoda nadobudla platnosť 9. aprílom 1968.

73

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 5. mája 1968

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o medzinárodnej cestnej doprave


Dňa 6. decembra 1967 bola v Bukurešti podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o medzinárodnej cestnej doprave.

Podľa svojho článku 24 odseku 1 Dohoda nadobudla platnosť 9. aprílom 1968.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Dr. Hájek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Rumunskej socialistickej republiky

vedené prianím upraviť prepravu osôb a nákladov dopravnými prostriedkami cestnej dopravy medzi oboma štátmi, ako aj tranzitom cez ich územie

dohodli sa takto:

I. Preprava cestujúcich autobusmi

Článok 1

Prepravy cestujúcich autobusmi medzi oboma štátmi, ako aj tranzitom cez ich územie podliehajú povoľovaciemu konaniu s výnimkou prepráv uvedených v článku 4.

Článok 2

1. Pravidelné autobusové trate medzi oboma štátmi, ako aj pravidelné tranzitné trate cez ich územie povoľujú na základe vzájomnosti a po vzájomnej dohode príslušné orgány oboch zmluvných strán.

2. Príslušné orgány oboch zmluvných strán vydávajú povolenia pre tú časť trate, ktorá prechádza cez ich územie.

3. Príslušné orgány oboch zmluvných strán spoločne určia podmienky pre vydávanie povolení.

Článok 3

Príslušný orgán jednej zmluvnej strany odovzdá príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany žiadosti na zriadenie pravidelných tratí, na ktorých zamýšľa mať prevádzku, spolu so všetkými potrebnými dokladmi.

Článok 4

1. Od povolenia sú oslobodené príležitostné, ako aj turistické prepravy cestujúcich, ak:

a) jedna skupina turistov sa prepravuje v jednom smere alebo tam i späť po rovnakej trase alebo pri okružnej ceste medzi oboma štátmi alebo tranzitom cez územie druhej zmluvnej strany;

b) skupiny turistov sa prepravujú autobusom v opakovaných, po sebe idúcich prepravách do miest a z miest, kde strávili určitý čas; autobus prepravujúci skupinu turistov v smere tam sa použije na spiatočnú prepravu inej skupiny turistov predtým prepravenej.

Turistické prepravy sa môžu vykonávať v priebehu celého roka po príležitostných alebo opakovaných trasách s cestujúcimi, ktorí sú občanmi jedného z oboch štátov alebo tretieho štátu a ktorí sa prechodne zdržujú na území zmluvnej strany, kde je autobus evidovaný.

2. Oslobodenie od povolenia sa vzťahuje tak na autobus, ktorý nahrádza poškodený autobus, ktorým sa vykonávala preprava, ako aj príslušný ťažný dopravný prostriedok.

Článok 5

Každý dopravca používa prepravný doklad zavedený v jeho vlastnom podniku a vypĺňa ho v jazyku svojej krajiny.

II. Preprava nákladov

Článok 6

1. Prepravy nákladov medzi oboma štátmi alebo tranzitom cez ich územie podliehajú povoleniu s výnimkou prepráv uvedených v článku 7.

2. Príslušné orgány zmluvných strán si vzájomne každoročne odovzdajú do 15. decembra počet povolení, a to v medziach kontingentu dohodnutého na budúci rok.

3. Ak počet vydaných povolení bude nedostačujúci, príslušné orgány zmluvných strán môžu vydať v priebehu roka ďalšie požadované povolenia.

Článok 7

1. Povoleniu nepodliehajú prepravy:

a) sťahovaných zvrškov,

b) vecí určených pre veľtrhy a výstavy,

c) koní, vozidiel a iných športových potrieb určených pre športové podniky,

d) divadelných dekorácií a rekvizít,

e) hudobných nástrojov, predmetov a zariadení pre rozhlasové, televízne a filmové nakrúcanie,

f) rakiev, prípadne popolníc s ostatkami zomretých,

g) poškodených vozidiel, ako aj na nich prepravovaných nákladov.

2. Výnimky uvedené pod písmenami b) - e) platia len vtedy, ak prepravovaný náklad bude dopravený späť na územie zmluvnej strany, kde je vozidlo evidované alebo na územie tretieho štátu.

Článok 8

1. Pre každú cestu a pre každé vozidlo alebo súpravu vozidiel sa vydáva samostatné povolenie zodpovedajúce vzoru dohodnutému medzi príslušnými orgánmi oboch zmluvných strán.

2. Jedno povolenie oprávňuje na cestu tam i späť.

3. Povolenie musí byť pri vozidle alebo súprave vozidiel pri preprave po území druhej zmluvnej strany a treba ho predložiť na žiadosť príslušných orgánov tejto zmluvnej strany.

4. Príslušné orgány zmluvných strán si vrátia použité i nepoužité povolenia do konca prvého mesiaca nasledujúceho roka.

Článok 9

Ak presahuje váha, prípadne rozmery použitého vozidla alebo prepravovaného nákladu najvyššiu prípustnú váhu alebo rozmery na území zmluvnej strany, treba na prepravu osobitné povolenie príslušných orgánov tejto zmluvnej strany.

Článok 10

Prepravy nákladov vozidlami cestnej dopravy podľa tejto Dohody sa vykonávajú na základe nákladného listu, ktorý sa používa v medzinárodnej cestnej doprave.

III. Všeobecné ustanovenia

Článok 11

Prepravy cestujúcich autobusmi a prepravy nákladov podľa tejto Dohody môžu vykonávať dopravcovia, ktorí majú sídlo na území jednej zo zmluvných strán a ktorí podľa vnútroštátnych predpisov svojej krajiny sú oprávnení vykonávať medzinárodnú cestnú dopravu.

Článok 12

Colné prejednávanie vozidiel a nákladov sa vykonáva v súlade s ustanoveniami medzinárodných dohôd, ktorými sú obe zmluvné strany viazané; pokiaľ také úpravy nie sú, použijú sa vnútroštátne predpisy príslušnej zmluvnej strany.

Článok 13

1. Pohonné látky v nádržiach, ktoré navrhol konštruktér pre daný typ vozidla, sa oslobodzujú od colných a iných poplatkov alebo dávok.

2. Náhradné súčiastky potrebné na opravu dočasne dovezeného vozidla sa taktiež oslobodzujú od colných a iných poplatkov alebo dávok.

3. Vymenené súčiastky sa opäť vyvezú alebo zničia pod úradným dohľadom.

Článok 14

Dopravca je povinný vopred poistiť pre prípad svojej hmotnej zodpovednosti každé vozidlo, ktoré vykonáva prepravy podľa tejto Dohody; poistenie sa musí vzťahovať na všetky škody spôsobené tretím osobám.

Článok 15

1. Dopravcovia, ktorí majú sídlo na území jednej zmluvnej strany, nemajú právo prepravovať cestujúcich a náklady medzi dvoma miestami ležiacimi na území druhej zmluvnej strany.

2. Dopravcovia, ktorí majú sídlo na území jednej zmluvnej strany, môžu prepravovať náklady z územia druhej zmluvnej strany na územie tretieho štátu, len ak dostanú súhlas príslušných orgánov druhej zmluvnej strany.

Článok 16

Príslušné orgány oboch zmluvných strán vzájomne uznávajú národné osvedčenie o technickom preukaze vozidla, ako aj národné vodičské preukazy.

Článok 17

Osádky vozidiel, osoby sprevádzajúce náklad, ako aj prepravovaní cestujúci musia mať platné cestovné doklady.

Článok 18

1. Prepravy cestujúcich vykonávané na základe tejto Dohody, ako aj prepravy nákladov vykonávané na základe povolení vydaných v súlade s podmienkami článku 6 ods. 2 sa vzájomne oslobodzujú od všetkých daní, poplatkov a dávok. Oslobodenie sa vzťahuje taktiež na vozidlá a na poplatky za vydanie povolení na prepravu.

2. Povolenia na prepravu nákladov nad ustanovený kontingent, ktoré sú požadované podľa článku 6 odseku 3, budú sa vydávať v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi každej zmluvnej strany.

Článok 19

Platby vyplývajúce z vykonávania tejto Dohody sa vyrovnávajú podľa platobnej dohody platnej medzi oboma štátmi.

Článok 20

1. Každá zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane, ktoré orgány sú príslušné upravovať otázky týkajúce sa vykonávania tejto Dohody.

2. Zástupcovia spomenutých príslušných orgánov sa môžu podľa potreby zísť v Zmiešanej komisii s cieľom určenia podmienok pre vykonávanie prepráv a počtu povolení, ako aj s cieľom riešenia ďalších otázok, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vykonávaní tejto Dohody.

3. Rozhodnutia Zmiešanej komisie podliehajú schváleniu príslušných orgánov oboch zmluvných strán.

Článok 21

Príslušné orgány oboch zmluvných strán dohodnú spôsob výmeny štatistických údajov a dokladov o prepravách uskutočnených podľa tejto Dohody.

Článok 22

V prípade porušenia ustanovení tejto Dohody, ku ktorému by došlo na území jednej zo zmluvných strán, príslušný orgán štátu, v ktorom je vozidlo evidované, je povinný na žiadosť príslušného orgánu druhej zmluvnej strany uplatniť voči dopravcovi nevyhnutné opatrenia a upovedomiť o tom príslušné orgány druhej zmluvnej strany.

Článok 23

V prípadoch, ktoré nie sú upravené ustanoveniami tejto Dohody, prípadne ustanoveniami medzinárodných zmlúv, ktorými sú obe zmluvné strany viazané, použijú sa vnútroštátne predpisy každej zo zmluvných strán.

Článok 24

1. Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov každej zmluvnej strany a vstúpi v platnosť dňom vzájomnej výmeny nót o tomto schválení.

2. Táto Dohoda zostane v platnosti jeden rok začínajúc dňom, kedy nadobudla platnosť, a bude sa mlčky predlžovať z roka na rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskoršie tri mesiace pred uplynutím doby jej platnosti.

Na dôkaz toho splnomocnenci túto Dohodu podpísali.

Dané v Bukurešti 6. decembra 1967 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v jazyku českom a rumunskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej

republiky:

Ing. Jan Dufek v. r.

Za vládu

Rumunskej socialistickej

republiky:

Ing. Nicolae Stero v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.