Vyhláška č. 72/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Jednotných ustanoveniach týkajúcich sa homologácie svetlometu typu SB (Sealed Beam) pre automobily dávajúce európske asymetrické tlmené svetlo alebo diaľkové svetlo alebo obe tieto svetlá

Čiastka 24/1968
Platnosť od 20.06.1968
Účinnosť od 05.07.1968
Redakčná poznámka

Pre Československú socialistickú republiku Predpis č. 5 nadobudol platnosť 15. aprílom 1968.

OBSAH

72

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 25. apríla 1968

o Jednotných ustanoveniach týkajúcich sa homologácie svetlometu typu SB (Sealed Beam) pre automobily dávajúce európske asymetrické tlmené svetlo alebo diaľkové svetlo alebo obe tieto svetlá (Predpis č. 5)


Na základe Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel, Ženeva 20. marca 1958 (Dohoda bola publikovaná pod č. 176/1960 Zb.), Československá socialistická republika oznámila generálnemu tajomníkovi OSN, že bude v budúcnosti používať Jednotné ustanovenia týkajúce sa homologácie svetlometu typu SB (Sealed Beam) pre automobily dávajúce európske asymetrické tlmené svetlo alebo diaľkové svetlo alebo obe tieto svetlá (Predpis č. 5).

Pre Československú socialistickú republiku Predpis č. 5 nadobudol platnosť 15. aprílom 1968.

Do českého znenia Predpisu č. 5 možno nahliadnuť na Ústredí vedeckých, technických a ekonomických informácií v Prahe.*)

Minister:

Dr. Hájek v. r.

Poznámky pod čiarou

*) České znenie Predpisu č. 5 možno taktiež objednať pod č. 32806 v ÚVTEI, Praha 1, Konviktská č. 5.