Nariadenie vlády č. 70/1968 Zb.Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení gréckokatolíckej cirkvi štátom

Čiastka 23/1968
Platnosť od 19.06.1968 do19.11.1992
Účinnosť od 29.05.1990 do19.11.1992
Zrušený 522/1992 Zb.

OBSAH

70

VLÁDNE NARIADENIE

z 13. júna 1968

o hospodárskom zabezpečení gréckokatolíckej cirkvi štátom

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom:


§ 1

Pre hospodárskej zabezpečenie gréckokatolíckej cirkvi štátom obdobne platí vládne nariadenie č. 219/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení rímskokatolíckej cirkvi štátom.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Husák v. r.