Vyhláška č. 67/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o zrušení návratných víz pri služobných alebo súkromných cestách a precestovacích víz

Čiastka 22/1968
Platnosť od 18.06.1968 do04.09.1991
Účinnosť od 03.07.1968 do04.09.1991
Zrušený 371/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 12 Dohoda nadobudla platnosť 27. májom 1968.

67

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 28. mája 1968

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o zrušení návratných víz pri služobných alebo súkromných cestách a precestovacích víz

Dňa 26. januára 1968 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o zrušení návratných víz pri služobných alebo súkromných cestách a precestovacích víz.

Podľa svojho článku 12 Dohoda nadobudla platnosť 27. májom 1968.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Dr. Hájek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o zrušení návratných víz pri služobných alebo súkromných cestách a precestovacích víz

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Rumunskej socialistickej republiky vedené prianím ďalej upevňovať a rozvíjať priateľské vzťahy medzi oboma štátmi a vytvárať svojim občanom najlepšie podmienky pre to, aby navzájom poznávali úspechy pri budovaní socializmu, rozhodli sa uľahčiť cestovný styk svojich občanov za služobným a súkromným účelom a uzavreli túto dohodu.

S tým cieľom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky

Dr. Jana Čecha, vedúceho odboru Ministerstva zahraničných vecí

vláda Rumunskej socialistickej republiky

Hutanu Virgila, zástupcu vedúceho odboru Ministerstva zahraničných vecí,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré boli v dobrej a náležitej forme, dohodli sa na tomto:

Článok 1

Občania jednej zmluvnej strany, ktorí majú trvalé bydlisko na jej území alebo na území tretieho štátu a sú držiteľmi niektorého z platných cestovných dokladov uvedených v prílohe tejto Dohody, môžu vstupovať bez víz druhej zmluvnej strany na jej územie na prechodný pobyt pri služobných alebo súkromných cestách a pri prechode.

Článok 2

Ustanovenia tejto Dohody sa nevzťahujú na občanov jednej zmluvnej strany, ktorí sa hodlajú trvale usídliť na území druhej zmluvnej strany.

Článok 3

Občania jednej zmluvnej strany, ktorí majú trvalý pobyt na území druhej zmluvnej strany, môžu cestovať z jej územia a vracať sa naň len v súlade s jej vnútroštátnymi predpismi.

Článok 4

1. Zmluvné strany si vymenia vzory cestovných dokladov uvedených v prílohe tejto Dohody.

2. O výmene alebo zavedení nových cestovných dokladov sa budú zmluvné strany informovať diplomatickou cestou a súčasne si zašlú vzory týchto dokladov. Nové cestovné doklady sa budú môcť použiť až po uplynutí 30 dní odo dňa odovzdania príslušnej nóty a vzorov týchto dokumentov druhej zmluvnej strane.

Článok 5

Občania jednej zmluvnej strany, ktorí cestujú na územie druhej zmluvnej strany, môžu prekračovať štátne hranice na ktoromkoľvek hraničnom priechode otvorenom pre medzinárodný cestovný styk.

Článok 6

1. Občania jednej zmluvnej strany, ktorí cestujú služobne na územie druhej zmluvnej strany, môžu sa zdržiavať na jej území po dobu svojho služobného pridelenia.

2. Občania jednej zmluvnej strany, ktorí cestujú súkromne na územie druhej zmluvnej strany, môžu sa na jej území zdržiavať 30 dní odo dňa prekročenia štátnych hraníc. Príslušné orgány prijímajúceho štátu môžu v odôvodnených prípadoch predľžiť dobu pobytu najviac o 60 dní v rámci platnosti cestovného dokladu. Predľženie pobytu je oslobodené od poplatkov.

3. Občania jednej zmluvnej strany môžu sa pri prechode zdržiavať na území druhej zmluvnej strany v súlade s jej vnútroštátnymi predpismi.

Článok 7

1. Každá zo zmluvných strán bude s občanmi druhej zmluvnej strany, ktorí vstúpia na jej územie na základe tejto Dohody, zdvorilo zaobchádzať v rámci zákonov upravujúcich právne postavenie cudzincov na jej území.

2. Občania jednej zmluvnej strany sú pri prechodnom pobyte na území druhej zmluvnej strany povinní zachovávať vnútroštátne predpisy prijímajúceho štátu, ako aj povinnosti vyplývajúce pre nich z tejto Dohody.

3. Ustanovenia tejto Dohody sa nedotýkajú práva každej zo zmluvných strán skrátiť alebo prerušiť pobyt občanom druhej zmluvnej strany dočasne sa zdržiavajúcich na jej území v prípade, že porušili jej zákony, a takisto práva odmietnuť vstup nežiadúcej osobe.

Orgány prijímajúceho štátu bez meškania upovedomia o skrátení alebo prerušení pobytu diplomatickú misiu alebo konzulárny úrad štátu, ktorého štátne občianstvo má príslušná osoba.

Článok 8

Občania jednej zmluvnej strany, ktorí v priebehu pobytu na území druhej zmluvnej strany stratili cestovný doklad alebo ktorých cestovný doklad bol zničený, sú povinní to ohlásiť príslušným miestnym orgánom.

V týchto prípadoch, ako aj v prípade cesty občanov jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany na spoločný cestovný doklad, keď niektorý z občanov zapísaný do takého dokladu musí v odôvodnenom prípade prerušiť cestu, diplomatická misia alebo konzulárny úrad štátu, ktorého je občanom, vydá nový cestovný doklad. Doklad musí mať fotografiu a vycestovacie vízum príslušných orgánov prijímajúceho štátu. Vízum sa udeľuje bezplatne.

Článok 9

Súkromné cesty sa budú uskutočňovať v rámci objemu ročne dohodnutého medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán podľa potreby a ďalej podľa možností prijímajúceho štátu.

Ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje na organizované turistické cesty a na prechody.

Článok 10

Spôsob zúčtovania platieb, ktorý sa týka ciest upravených touto Dohodou, určí sa vo vzájomnej dohode zmluvných strán.

Článok 11

Zmluvné strany budú v prípade potreby diplomatickou cestou konzultovať o všetkých otázkach, ktoré by vznikli z vykonávania tejto Dohody.

Článok 12

1. Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť 30 dní odo dňa výmeny nót o tomto schválení.

2. Nadobudnutím platnosti tejto Dohody strácajú platnosť všetky dohody o cestovnom styku, ktoré boli dojednané medzi zmluvnými stranami.

Článok 13

Táto Dohoda sa uzaviera na neobmedzený čas a zostane v platnosti ešte 6 mesiacov odo dňa, keď ju písomne vypovie jedna zo zmluvných strán.

Táto Dohoda bola podpísaná v Prahe 26. januára 1968 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a rumunskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Dr. Jan Čech v. r.

Za vládu

Rumunskej socialistickej republiky:

Hutanu Virgil v. r.

PRÍLOHA

Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o zrušení návratných víz pri služobných alebo súkromných cestách a precestovacích víz, podpísanej v Prahe 26. januára 1968

1. Československí občania budú na prekročenie štátnych hraníc používať tieto cestovné doklady:

a) na služobné cesty:

- diplomatický pas

- služobný pas

- osobitný pas

- cestovný pas s vycestovacou doložkou na služobnú cestu

b) na súkromné cesty:

- diplomatický pas

- cestovný pas s vycestovacou doložkou

- cestovný preukaz

- cestovnú prílohu k občianskemu preukazu.

Cestovná príloha obsahuje osobné údaje držiteľa, číslo jeho občianskeho preukazu a platí len s občianskym preukazom;

c) na skupinové cesty:

- cestovnú súpisku. Obsahuje osobné údaje a číslo občianskeho preukazu, ktorým sa každý účastník preukazuje. V prípade, že niektorý z účastníkov nemá občiansky preukaz, na cestovnej súpiske je jeho fotografia;

d) maloleté deti do 15 rokov:

- ak cestujú s rodičmi, budú zapísané do cestovného dokladu jedného z rodičov,

- ak cestujú samy, budú mať cestovný doklad s fotografiou;

e) na prechodové cesty:

- niektorý z dokladov uvedený v bode 1 písm. a), b), c), d) tejto prílohy.

2. Rumunskí občania budú na prekročenie štátnych hraníc používať tieto cestovné doklady:

a) na služobné cesty:

- diplomatický pas

- služobný pas

- cestovný pas vydaný Ministerstvom zahraničných vecí

b) na súkromné cesty:

- diplomatický pas

- cestovný pas vydaný Ministerstvom vnútra

- cestovný preukaz

- cestovný pas vydaný rumunským občanom bývajúcim trvale v zahraničí

c) na skupinové cesty:

- služobné a cestovné pasy podľa účelu cesty. Pas je vystavený na meno vedúceho skupiny a je k nemu pripojený menný zoznam potvrdený orgánom, ktorý doklad vydal. Menný zoznam obsahuje osobné údaje a fotografie osôb zapísaných do tohto zoznamu. V prípade, že pri mennom zozname nie sú fotografie osôb, obsahuje meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu, ktorým sa tieto osoby preukazujú

d) maloleté deti do 14 rokov:

- ak cestujú s rodičmi, budú zapísané do cestovného dokladu jedného z rodičov

- ak cestujú samy, budú mať cestovný doklad s fotografiou

e) na prechodové cesty:

- niektorý z dokladov uvedený v bode 2 písm. a), b), c), d) tejto prílohy alebo cestovnú prílohu k občianskemu preukazu.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.