Vyhláška č. 65/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Karaexportu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov

Čiastka 22/1968
Platnosť od 18.06.1968
Účinnosť od 18.06.1968

65

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

z 12. mája 1968

o určení Karaexportu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov

Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií podľa § 2 ods. 1, 2 a 3 a § 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:


§ 1

Karaexport, účastinná spoločnosť pre zahraničný obchod so sídlom v Prahe (ďalej len „spoločnosť“), pre vznik ktorej bolo udelené štátne povolenie spolu so schválením stanov rozhodnutím Ministerstva zahraničného obchodu z 29. februára 1968, vydaným po dohode s Ministerstvom spotrebného priemyslu, Ministerstvom vnútra a Ústrednou radou družstiev, sa určuje na vykonávanie zahraničného obchodu s tovarom uvedeným v § 2.

§ 2

(1) Spoločnosti je vyhradený vývoz a dovoz kožušníckych kožiek, kožušníckej polokonfekcie a konfekcie.

(2) Jednotlivé druhy tovaru, ktorého vývoz a dovoz je spoločnosti vyhradený, podrobnejšie podľa potreby určí minister zahraničného obchodu osobitným opatrením.

(3) Spoločnosť je oprávnená vykonávať všetku činnosť súvisiacu s predmetom jej podnikania.

§ 3

Na činnosť spoločnosti podľa tejto vyhlášky sa vzťahujú predpisy platné pre vykonávanie zahraničného obchodu.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Minister:

Ing. Valeš v. r.