Vyhláška č. 61/1968 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa menia smernice ÚRO pre uzavieranie, registráciu a kontrolu kolektívnych zmlúv uverejnené vyhláškou č. 3/1967 Zb.

Čiastka 20/1968
Platnosť od 21.05.1968 do29.09.1968
Účinnosť od 21.05.1968 do29.09.1968
Zrušený 133/1968 Zb.

61

VYHLÁŠKA

Ústrednej rady odborov

zo 16. apríla 1968,

ktorou sa menia smernice ÚRO pre uzavieranie, registráciu a kontrolu kolektívnych zmlúv uverejnené vyhláškou č. 3/1967 Zb.

Ústredná rada odborov ustanovuje podľa § 21 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.:


Čl. I

Článok 5 smerníc pre uzavieranie, registráciu a kontrolu kolektívnych zmlúv uverejnených vyhláškou č. 3/1967 Zb. sa mení a znie:

„Článok 5

Na zabezpečenie súladu obsahu odborových kolektívnych zmlúv s celospoločenskými záujmami a s platnými predpismi, najmä v oblastiach odmeňovania a pracovnoprávnych vzťahov, vykonáva sa ich registrácia.

Registrácii podliehajú aj zmeny a doplnky odborových kolektívnych zmlúv týkajúce sa pracovnoprávnych a mzdových otázok.

Odborové kolektívne zmluvy sa registrujú na ústredných hospodárskych orgánoch a ústredných výboroch odborových zväzov.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda:

Poláček v. r.