Vyhláška č. 60/1968 Zb.Vyhláška Ministra zahraničných vecí o Veterinárnom dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky

Čiastka 20/1968
Platnosť od 21.05.1968
Účinnosť od 05.06.1968
Redakčná poznámka

Dohovor podľa svojho článku 9 nadobudol platnosť 10. novembrom 1967.

60

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničných vecí

z 10. apríla 1968

o Veterinárnom dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky


Dňa 30. mája 1967 bol v Paríži podpísaný Veterinárny dohovor medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky.

Dohovor podľa svojho článku 9 nadobudol platnosť 10. novembrom 1967.

České znenie Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*) Do textu príloh Dohovoru možno nahliadnuť v archíve Ministerstva zahraničných vecí.

Minister:

Dr. Hájek v. r.

VETERINÁRNY DOHOVOR

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Francúzskej republiky vedené prianím prehľbiť spoluprácu na veterinárnom úseku s cieľom obmedziť nebezpečenstvo, ktoré pre ľudské zdravie a pre chov zvierat znamenajú choroby zvierat, a uľahčiť výmenu zvierat a výrobkov živočíšneho pôvodu, dohodli sa na týchto ustanoveniach:

Článok 1

Veterinárne podmienky pre dovoz živých zvierat a výrobkov živočíšneho pôvodu z územia jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany sú ustanovené v Spoločných pravidlách o vykonávaní tohto článku, ktoré sú pripojené k tomuto Dohovoru.

Článok 2

Veterinárne orgány oboch štátov si budú najmenej mesačne vymieňať veterinárne výkazy o výskyte nákazy zvierat.

Veterinárne orgány si budú taktiež oznamovať informácie, ktoré by ich mohli zaujímať.

Veterinárne orgány oboch štátov môžu dojednávať na určité časové obdobie plány spolupráce na zabezpečenie spoločných konkrétnych opatrení v rámci tohto Dohovoru.

Podrobnejšie ustanovenia sú uvedené v Spoločných pravidlách o vykonávaní tohto článku, ktoré sú pripojené k tomuto Dohovoru.

Článok 3

Zmluvné strany uľahčia:

1. spoluprácu medzi ústavmi veterinárnych zariadení oboch štátov,

2. výmenu veterinárnych odborníkov s cieľom získavania informácií o zdravotnom stave zvierat a všetkých užitočných informácií o činnosti veterinárnych služieb, ako aj poznatkov veterinárnej vedy a techniky.

Článok 4

Veterinárne orgány oboch štátov budú v priamom styku v otázkach týkajúcich sa vykonávania tohto Dohovoru a v otázkach štúdia prípadných zmien Spoločných pravidiel týkajúcich sa jeho vykonávania.

Zmeny alebo doplnenie Spoločných pravidiel, ktoré sa dohodli podľa predchádzajúceho odseku, nadobudnú platnosť dňom výmeny nót medzi zmluvnými stranami.

Článok 5

Náklady spojené s vykonávaním článku 3 tohto Dohovoru uhradí zmluvná strana, ktorá vo svojom záujme vyšle odborníkov alebo ktorá požiada o vyslanie odborníkov druhej zmluvnej strany.

Článok 6

Sporné otázky, ktoré by mohli vzniknúť pri vykonávaní tohto Dohovoru, bude riešiť zmiešaná komisia.

Každá zo zmluvných strán vymenuje do zmiešanej komisie po troch členoch, z ktorých dvaja musia byť veterinárni lekári ústredného veterinárneho orgánu.

Komisia sa zíde do dvoch mesiacov po zvolaní jednou zo zmluvných strán na území tejto zmluvnej strany. Jej zasadania bude striedavo viesť člen každej delegácie. Prvé zasadanie bude viesť člen delegácie tej zmluvnej strany, na území ktorej sa zasadanie bude konať.

Otázky, v ktorých zmiešaná komisia nedosiahne dohodu, budú sa riešiť diplomatickou cestou.

Článok 7

Tento Dohovor sa bude vzťahovať na štátne územie Československej socialistickej republiky a na metropolitné územie Francúzskej republiky.

Článok 8

Tento Dohovor nahradí Veterinárny dohovor medzi Československom a Francúzskom z 3. októbra 1930, ktorý sa zrušuje.

Článok 9

Každá zo zmluvných strán písomne oznámi druhej zmluvnej strane splnenie náležitostí ustanovených ústavnými predpismi pre nadobudnutie platnosti tohto Dohovoru. Dohovor nadobudne platnosť dňom, ktorým je datované posledné z týchto písomných oznámení.

Tento Dohovor zostane v platnosti, dokiaľ ho jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie so šesťmesačnou výpovednou lehotou.

Na dôkaz toho splnomocnenci zmluvných strán, riadne splnomocnení svojimi vládami, tento Dohovor podpísali.

Spísané v Paríži 30. mája 1967 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej

republiky:

V. Pithart v. r.

Za vládu

Francúzskej republiky:

G. de Chambrun v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.