Vyhláška č. 59/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky

Čiastka 20/1968
Platnosť od 21.05.1968 do17.07.1995
Účinnosť od 05.06.1968 do17.07.1995
Zrušený 183/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 24 Dohoda nadobudla platnosť 9. februárom 1968.

59

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 10. apríla 1968

o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky

Dňa 26. októbra 1967 bola v Paríži podpísaná Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky.

Podľa svojho článku 24 Dohoda nadobudla platnosť 9. februárom 1968.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Dr. Hájek v. r.

KULTÚRNA DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Francúzskej republiky vedené prianím uľahčiť a rozvíjať spoluprácu a výmenu v oblasti kultúry, školstva a osvety, vedy, techniky a umenia medzi Československou socialistickou republikou a Francúzskou republikou,

presvedčené, že takáto spolupráca prispeje k posilneniu ich dobrých vzťahov,

rozhodli sa uzavrieť kultúrnu dohodu a za tým účelom sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú rozvíjať spoluprácu v oblasti kultúry, školstva a osvety, vedy a techniky, umenia, rozhlasového vysielania, televízie, filmu, turistiky a športu.

Článok 2

Zmluvné strany sa zaväzujú, že výučbe jazyka a poznávaniu vzdelanosti druhej zmluvnej strany vyhradia náležité miesto.

Článok 3

Každá zmluvná strana uľahčí štúdium jazyka a poznávanie vzdelanosti druhej krajiny najmä

a) zriadením katedier na vysokých školách,

b) pozývaním profesorov druhej krajiny na prednáškové cykly na vysokých školách,

c) prijímaním lektorov a asistentov druhej krajiny na školské a iné vyučovacie zariadenia,

d) vysielaním profesorov na prax, ktorú pre zvýšenie ich kvalifikácie usporiada druhá krajina,

e) účasťou učiteľov a študentov na prázdninových kurzoch jazyka a literatúry organizovaných druhou krajinou,

f) pravidelnými zásielkami kníh a publikácií katedrám jazykov, literatúry, vedy a techniky druhej krajiny.

Článok 4

Každá zmluvná strana bude podporovať činnosť kultúrnych zariadení, poslaním ktorých je rozvíjať znalosti kultúry a vzdelanosti druhej krajiny. Poskytne im pomoc a podporu potrebnú pre ich činnosť.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať a uľahčovať nadviazanie pravidelných stykov medzi kultúrnymi, vedeckými a vysokoškolskými inštitúciami oboch krajín. V prípade potreby sa uskutočnia vzájomné konzultácie.

Článok 6

Zmluvné strany budú skúmať možnosti, ako zabezpečiť štúdiu, zloženým skúškam a dosiahnutým diplomom na území jednej zo zmluvných strán čiastočnú alebo úplnú platnosť aj na území druhej zmluvnej strany. Uzavrú o tom osobitné dojednanie.

Článok 7

Zmluvné strany sa vynasnažia zabezpečiť objektívne informácie o druhej krajine vo svojich učebných osnovách a učebniciach.

Článok 8

Zmluvné strany si budú vymieňať učebné osnovy, pedagogické publikácie a všetku užitočnú dokumentáciu o univerzitných a školských problémoch.

Článok 9

Každá zo zmluvných strán udelí štipendiá štátnym príslušníkom druhej krajiny spôsobom určeným v časových programoch výmeny.

Článok 10

Zmluvné strany budú

a) podporovať výmenu vedcov, profesorov, vedeckých pracovníkov, učiteľov, odborníkov a zásadne všetkých kultúrnych, vedeckých a umeleckých pracovníkov vybratých na štúdium alebo prax v rámci zvyšovania kvalifikácie a na prednášky z ich odborov v druhej krajine alebo na spoločné štúdium,

b) podporovať účasť týchto osôb na kongresoch, konferenciách alebo kultúrnych festivaloch usporiadaných na svojom území,

c) umožňovať týmto osobám v duchu vzájomnosti a podľa svojich zákonov a predpisov prístup do kultúrnych a vedeckých inštitúcií, knižníc, archívov a múzeí.

Článok 11

Zmluvné strany budú podporovať rozvíjanie výmeny programov a materiálov medzi rozhlasovými a televíznymi organizáciami oboch krajín, aby tak prispeli k vzájomnému poznaniu v oblasti kultúry, jazyka a civilizácie svojich krajín.

Článok 12

Zmluvné strany budú podporovať

a) vzájomné obchodné rozširovanie filmov. Napomáhajú spoločnú produkciu umeleckých a dokumentárnych filmov, ako aj výmenu informácií a dokumentácie,

b) spoluprácu svojich filmoték a experimentálnych kín a všeobecne rozvoj výmeny umeleckých, dokumentárnych a vedeckých filmov a diapozitívov na neobchodnom základe. Prostredníctvom svojich kultúrnych služieb uľahčia predvádzanie a požičiavanie filmov a diapozitívov tohto druhu inštitúciám a organizáciám, ktoré o ne prejavia záujem.

Článok 13

Každá zo zmluvných strán bude podporovať výmenu umeleckých súborov a umelcov, ako aj uvádzanie dramatických a iných diel druhej krajiny, a to na obchodnom i neobchodnom základe.

Článok 14

Zmluvné strany budú vzájomne podporovať usporadúvanie umeleckých, kultúrnych a vedeckých výstav, ako aj výstav kníh.

Článok 15

Zmluvné strany

a) budú podporovať najmä na obchodnom základe dovoz kníh, periodík a ostatných publikácií druhej krajiny, ktoré sa týkajú výučby, vedy, techniky, literatúry a umenia. Skúmajú možnosti, ktoré by mohli uľahčiť predaj kultúrnych diel verejnosti, a vymieňajú si všetky užitočné informácie o otázkach rozširovania kníh,

b) v rámci možností budú napomáhať výmenu kultúrnych diel, vedeckej a technickej literatúry, ako aj dokumentácie medzi knižnicami a odbornými inštitúciami oboch krajín. Doplňujú svoje úsilie v tejto oblasti deponátmi alebo darmi,

c) budú podporovať prekladanie a vydávanie najvýznamnejších diel druhej krajiny v oblasti vedy, techniky, literatúry a umenia. Budú podporovať rozvoj stykov medzi vydavateľmi oboch krajín, najmä s cieľom koedícií. Budú uľahčovať uverejňovanie článkov vedcov a kultúrnych pracovníkov druhej krajiny v odborných časopisoch.

Článok 16

Zmluvné strany budú podporovať uvádzanie hudobných diel, gramofónových platní a magnetofónových záznamov druhej krajiny, ako aj výmenu informácií o hudobnom živote.

Článok 17

Zmluvné strany budú podporovať vzájomné turistické styky prostredníctvom oprávnených organizácií oboch krajín.

Článok 18

Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú výmenu mládeže a študentov prostredníctvom oprávnených organizácií oboch krajín.

Článok 19

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj výmeny v oblasti športu a telesnej výchovy.

Článok 20

Zmluvné strany čo najviac uľahčia vyriešenie administratívnych a finančných otázok vyplývajúcich z vykonávania tejto Dohody. Finančné podmienky výmeny sa upresňujú v časových programoch.

Článok 21

Vytvára sa Československo-francúzska kultúrna komisia, ktorá bude zabezpečovať spôsob vykonávania tejto Dohody a sledovať jej plnenie.

Táto komisia nahrádza komisiu, ktorá bola vytvorená podľa Protokolu o kultúrnych, vedeckých a technických výmenách medzi Československou socialistickou republikou a Francúzskou republikou z 26. septembra 1964. Bude zasadať striedavo v Československu a Francúzsku, bude vypracúvať periodické programy výmeny a určovať jej finančné podmienky. Komisia môže vytvoriť kultúrne podkomisie. Československo-francúzska kultúrna komisia bude koordinovať svoj pracovný plán a svoju činnosť s pracovnými plánmi a činnosťou Stáleho výboru vytvoreného na základe Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci podpísanej v Prahe 29. júna 1965.

Článok 22

Zmluvné strany sa budú diplomatickou cestou informovať o osobitných dojednaniach uzavretých v oblastiach zahrnutých v tejto Dohode.

Článok 23

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi svojimi Národnými komisiami pre spoluprácu s UNESCO.

Článok 24

Každá zmluvná strana oznámi druhej strane schválenie Dohody podľa svojich príslušných ústavných predpisov. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom, keď došlo k poslednému z týchto oznámení.

Článok 25

Táto Dohoda je uzavretá na dobu piatich rokov a bude sa mlčky predlžovať vždy na obdobie ďalších piatich rokov. Každá zo zmluvných strán ju môže vypovedať v lehote šiestich mesiacov pred uplynutím každého obdobia piatich rokov.

Článok 26

Dňom, keď nadobudne platnosť táto Dohoda, strácajú platnosť Deklarácia o vedeckých, literárnych a školských vzťahoch medzi Československom a Francúzskom z 30. apríla 1924 a Dodatkový protokol z 8. decembra 1945.

Dané v Paríži 26. októbra 1967 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho splnomocnenci zmluvných strán túto Dohodu podpísali.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

V. David v. r.

Za vládu

Francúzskej republiky:

Couve de Murville v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.