Vyhláška č. 57/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej spolkovej republiky o výmene obchodných zastúpení

Čiastka 19/1968
Platnosť od 13.05.1968
Účinnosť od 28.05.1968
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 18 Dohoda nadobudla platnosť 15. februárom 1968.

57

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 28. marca 1968

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej spolkovej republiky o výmene obchodných zastúpení


Dňa 3. augusta 1967 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej spolkovej republiky o výmene obchodných zastúpení.

Podľa svojho článku 18 Dohoda nadobudla platnosť 15. februárom 1968.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej spolkovej republiky o výmene obchodných zastúpení

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Nemeckej spolkovej republiky

vedené prianím rozšíriť a položiť na pevný základ hospodárske styky medzi oboma krajinami, aby zlepšili svoje vzájomné vzťahy,

dohodli sa takto:

Článok 1

Obe vlády zriadia obchodné zastúpenia, ktoré budú nazvané „Obchodné zastúpenie Československej socialistickej republiky v Nemeckej spolkovej republike“ a „Obchodné zastúpenie Nemeckej spolkovej republiky v Československej socialistickej republike“.

Sídlom Obchodného zastúpenia Československej socialistickej republiky bude Frankfurt nad Mohanom, sídlom Obchodného zastúpenia Nemeckej spolkovej republiky bude Praha.

Článok 2

Poslaním obchodných zastúpení je podporovať a rozvíjať hospodárske vzťahy medzi oboma krajinami v súhrnnom zmysle, predovšetkým vykonávaním uzavretej obchodnej dohody.

Článok 3

Vedúci obchodných zastúpení používajú úradné označenie „vedúci obchodného zastúpenia“. Vedúci obchodného zastúpenia môže mať najviac päť zástupcov.

Vedúci obchodného zastúpenia oznámi s cieľom potvrdenia príslušnému ministerstvu prijímajúceho štátu nástup svojej úradnej činnosti.

Článok 4

Celkový počet zamestnancov obchodného zastúpenia neprekročí bez súhlasu vlády prijímajúceho štátu 30 osôb.

Článok 5

Vláda prijímajúceho štátu umožní a zaručí obchodnému zastúpeniu pri plnení jeho úradných úloh voľný styk a umožní k obchodnému zastúpeniu voľný prístup.

Článok 6

Vedúci a ostatní pracovníci Obchodného zastúpenia Československej socialistickej republiky sa obracajú vo všetkých úradných veciach na Ministerstvo zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky alebo na miesta, ktoré im toto ministerstvo označí za príslušné.

Vedúci a ostatní pracovníci Obchodného zastúpenia Nemeckej spolkovej republiky sa obracajú vo všetkých úradných veciach na Ministerstvo zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky, alebo na miesta, ktoré im toto ministerstvo označí za príslušné.

Článok 7

Vedúci i ostatní pracovníci obchodného zastúpenia sú povinní dbať na zákony a ostatné právne predpisy prijímajúceho štátu.

Článok 8

Archívy a ostatné miestnosti obchodných zastúpení, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie úradných úloh, požívajú nedotknuteľnosť. Úradná korešpondencia obchodných zastúpení vrátane úradných telegramov, ďalekopisov a písomného styku je chránená pred akýmkoľvek zásahom.

Článok 9

Obchodné zastúpenia sú oprávnené viesť nerušenú úradnú korešpondenciu a v styku s vysielajúcim štátom používať šifrované oznámenia.

Batožiny, ktoré obsahujú len úradné listy alebo predmety určené pre úradnú potrebu, sú nedotknuteľné. Osoby určené vysielajúcim štátom na ich prepravu sú taktiež nedotknuteľné.

Článok 10

Obchodné zastúpenia sú oprávnené umiestniť na úradnej budove alebo na jej plote úradné označenie a štátne symboly.

Článok 11

Vedúci a ostatní vyslaní pracovníci obchodného zastúpenia a k ich domácnosti patriaci rodinní príslušníci, pokiaľ sú občanmi vysielajúceho štátu, sú - s výnimkou dočasného zaistenia pri dôvodnom podozrení z ťažkého trestného činu - nedotknuteľní a nepodliehajú trestnej právomoci prijímajúceho štátu.

Vedúci a ostatní vyslaní pracovníci obchodných zastúpení sú taktiež vyňatí z civilnej súdnej a správnej právomoci, pokiaľ nejde o ich súkromné vlastníctvo alebo súkromnú činnosť.

Článok 12

Obchodné zastúpenia sa oslobodzujú od cla a iných dávok za dovoz predmetov určených pre ich úradnú potrebu. To isté platí pre dovoz sťahovacích zvrškov všetkých vyslaných pracovníkov obchodných zastúpení a pre dovoz predmetov osobnej potreby vedúcich obchodných zastúpení a ich zástupcov.

Ostatní vyslaní pracovníci obchodných zastúpení požívajú tieto výsady, len pokiaľ ide o predmety dovezené pri ich prvom služobnom nástupe.

Článok 13

Vedúci a ostatní vyslaní pracovníci obchodných zastúpení sú oslobodení od zdanenia svojich služobných príjmov.

Článok 14

Motorové vozidlá obchodných zastúpení a ich vyslaných pracovníkov sú oslobodené od dane z motorových vozidiel. Pokiaľ je v prijímajúcom štáte možný predaj benzínu nezaťaženého dávkami, resp. za zníženú cenu, môže sa takýto benzín na základe vzájomnosti poskytnúť pre uvedené motorové vozidlá a menovanému okruhu osôb.

Článok 15

Vedúci a ostatní vyslaní pracovníci obchodných zastúpení, ako aj ich rodinní príslušníci žijúci s nimi v spoločných domácnostiach nepodliehajú ani predpisom o povoľovaní pobytu, ani všeobecným predpisom o hlásení.

Osobné údaje a služobné zaradenie pracovníkov obchodných zastúpení ohlasujú ich vedúci príslušným ministerstvám v zmysle článku 6 Dohody.

Článok 16

Prijímajúci štát vydá v súlade s vnútroštátnymi predpismi vyslaným pracovníkom obchodných zastúpení a ich rodinným príslušníkom preukazy zodpovedajúce ich štatútu.

Článok 17

Príslušné orgány prijímajúceho štátu pomôžu vysielajúcemu štátu pri obstarávaní miestností potrebných pre obchodné zastúpenie. To isté platí aj pre obstarávanie vhodných bytov pre vedúceho a ostatných vyslaných pracovníkov obchodného zastúpenia.

Byty vedúcich obchodných zastúpení a ich zástupcov sú nedotknuteľné.

Článok 18

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom, ktorý sa dohodne osobitnou výmenou listov, len čo budú pre to v oboch štátoch vytvorené potrebné vnútroštátne predpoklady.

Táto Dohoda môže sa vypovedať s výpovednou lehotou šiestich mesiacov po uplynutí platnosti súčasne uzavieranej obchodnej dohody alebo novej obchodnej dohody namiesto nej dojednanej medzi zmluvnými stranami.

Dané v Prahe 3. augusta 1967 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Babáček v. r.

Za vládu Nemeckej spolkovej republiky:

Bahr v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.