Vyhláška č. 56/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku veterinárnom

Čiastka 19/1968
Platnosť od 13.05.1968 do07.02.2002
Účinnosť od 28.05.1968 do07.02.2002
Zrušený 242/2002 Z. z.

56

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 25. marca 1968

o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku veterinárnom

Dňa 9. júna 1957 bola v Bukurešti podpísaná Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku veterinárnom.

Dohoda bola dojednaná na trojročné obdobie s platnosťou do 9. októbra 1963.

Výmenou nót zo 16. augusta 1963 a 18. októbra 1963 bola platnosť Dohody predĺžená do 9. októbra 1966. Výmenou nót zo 16. mája 1967 a 25. decembra 1967 bola platnosť Dohody upravená tak, že sa bude mlčky predlžovať vždy na obdobie ďalších troch rokov, pokiaľ žiadna zo zmluvných strán neoznámi písomne šesť mesiacov pred uplynutím práve prebiehajúceho obdobia platnosti svoj úmysel ju vypovedať.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Dávid v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku veterinárnom

Vláda Československej republiky a vláda Rumunskej ľudovej republiky prajúc si ešte viac prehľbiť spoluprácu na úseku veterinárnom rozhodli sa v záujme ďalšieho rozvoja národného hospodárstva a v záujme zabezpečenia výživy a zdravia obyvateľstva oboch krajín uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

Obe zmluvné strany budú spolupracovať pri zábrane a zdolávaní prenosných chorôb zvierat. Za tým účelom

1. budú si vymieňať periodické správy o nákazách zvierat a budú sa bez meškania informovať o chorobách zvierat s vysokou kontagiozitou alebo úmrtnosťou, ktoré sa vyskytujú epizooticky,

2. budú koordinovať opatrenia nevyhnutné pre zábranu a zdolávanie jednotlivých nákaz,

3. poskytnú si vzájomnú podporu a pomoc pri obstarávaní zdolávacích a liečebných prostriedkov,

4. budú si v prípade potreby vymieňať kmene choroboplodných pôvodcov,

5. budú rozvíjať spoluprácu vedeckých ústavov pri bádaní o chorobách zvierat, najmä zoonózach,

6. vypracujú jednotné ustanovenia a postupy pre skúšanie biopreparátov a liečiv s cieľom ich štandardizácie,

7. zjednotia diagnostické metódy nákazlivých chorôb,

8. vypracujú smernice o dovoze, vývoze a tranzite zvierat a výrobkov živočíšneho pôvodu.

Článok 2

Pri akýchkoľvek chorobách zvierat, ktoré spôsobujú veľké straty v ich stavoch a v úžitkovosti, upovedomia sa obe zmluvné strany o vzniku a o priebehu týchto chorôb a o zdolávacích opatreniach.

Článok 3

Obe zmluvné strany budú podporovať vedeckú a organizačnú spoluprácu v oblasti veterinárneho lekárstva. Na ten cieľ budú uskutočňovať:

1. Výmena skúseností o štúdiu a doškoľovaní veterinárno-lekárskeho personálu a príslušných študijných a vzdelávacích programov,

2. vzájomné návštevy vedeckých a praktických veterinárnych pracovníkov v zmysle platnej Dohody o kultúrnej spolupráci uzavretej medzi oboma krajinami,

3. vzájomné oznamovanie konferencií, porád a doškoľovacích kurzov tak, aby odborníci druhej zmluvnej strany mali možnosť sa na nich zúčastniť,

4. výmenu odborných kníh a periodických tlačovín z odboru veterinárneho lekárstva,

5. výmenu veterinárnych správnych predpisov a iných dokumentov o organizácii veterinárstva,

6. výmenu skúseností o veterinárnej štatistike a iné spravodajstvo.

Článok 4

Ministerstvá oboch zmluvných strán, ktoré sú príslušné pre veterinárstvo, rokujú spolu pri plnení tejto Dohody priamo.

Článok 5

Na uskutočnenie tejto Dohody sa vytvorí zmiešaná komisia, do ktorej každá zmluvná strana vymenuje po troch zástupcoch.

Jej úlohou bude vypracovať smernice podľa článku 1 ods. 8 tejto Dohody a ročný pracovný plán veterinárnej spolupráce, ktoré po schválení oboma zmluvnými stranami budú platnou súčasťou tejto Dohody.

Táto komisia bude zasadať raz za rok striedavo v Prahe a Bukurešti a v naliehavých prípadoch koľkokrát to bude potrebné. Každá zmluvná strana uhrádza výdavky svojich zástupcov na týchto zasadaniach.

Článok 6

Výdavky vzniknuté pri vykonávaní tejto Dohody uhradí tá strana, v záujme ktorej sa akcie podniknú. Ostatné finančné otázky spojené so spoluprácou podľa tejto Dohody budú sa riešiť pri vypracovaní plánu veterinárnej spolupráce.

Článok 7

Táto Dohoda nadobudne účinnosť dňom oznámenia o jej schválení oboma vládami.

Nadobudnutím účinnosti tejto Dohody strácajú platnosť všetky predtým uzavreté veterinárne zdravotné dojednania medzi oboma stranami.

Článok 8

Táto Dohoda zostane v platnosti po dobu troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti. Ak jedna zo zmluvných strán neoznámi aspoň šesť mesiacov pred uplynutím tejto lehoty svoj úmysel Dohodu vypovedať, zostane Dohoda v platnosti po dobu ďalších troch rokov.

Táto Dohoda bola spísaná vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a rumunskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho splnomocnenci oboch zmluvných strán túto Dohodu podpísali a opatrili ju svojou pečaťou.

Dané v Bukurešti 9. júna 1957.

Za vládu Československej republiky:

prof. Kunz v. r.

Za vládu Rumunskej ľudovej republiky:

dr. V. Gligor v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.