55

Rozhodnutie prezidenta o amnestii

V roku päťdesiateho výročia vzniku samostatného štátu, v ktorom sa uskutočnilo štátne spojenie Čechov a Slovákov, umožňujú výsledky dosiahnuté pri výstavbe socialistickej spoločnosti, aby sa v trestnej oblasti poskytli určité úľavy osobám, ktoré sa previnili proti zákonom republiky.

V súlade so zvyklosťou používať po nástupe do úradu prezidenta republiky ústavné právo zakotvené teraz v čl. 62 ods. 1 bod 10 ústavy udeľujem preto túto

amnestiu:

Článok 1

Odpúšťam nevykonané tresty odňatia slobody, prípadne ich zvyšky právoplatne uložené súdom predo dňom tohto rozhodnutia za trestný čin opustenia republiky podľa § 109 ods. 1, 2 Trestného zákona, ako aj za obdobný trestný čin podľa predtým platného zákona, pokiaľ trestný čin bol spáchaný po 1. januári 1956, a za trestný čin nadržovania k nim.

Článok 2

Z trestov odňatia slobody, ktoré boli alebo budú súdom právoplatne uložené za iné trestné činy proti republike podľa I. hlavy osobitnej časti Trestného zákona, trestné činy ohrozenia hospodárskeho tajomstva podľa § 122, ohrozenia služobného tajomstva podľa § 173, násilia proti skupine obyvateľov alebo jednotlivcovi podľa § 196 a 197, hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 198, šírenia poplašnej správy podľa § 199 Trestného zákona, ako aj za obdobné trestné činy podľa predtým platných zákonov spáchané predo dňom tohto rozhodnutia, ďalej za trestné činy neoznámenia a neprekazenia uvedených trestných činov a nadržovania k nim, odpúšťam nevykonané tresty, prípadne ich zvyšky neprevyšujúce tri roky.

Z trestov, prípadne z dlhších zvyškov odpúšťam časť vo výške troch rokov.

Článok 3

Odsúdeným, ktorí z trestu odňatia slobody uloženého za trestné činy uvedené v článku 1 a 2, prípadne z trestov postupne uložených za takéto trestné činy odpykali k dňu tohto rozhodnutia už aspoň dobu ôsmich rokov, odpúšťam celý nevykonaný zvyšok trestu bez ohľadu na dĺžku.

Ustanovenie tohto článku sa nepoužije u osôb, ktoré svojím činom zavinili smrť.

Článok 4

Z trestov odňatia slobody, ktoré boli alebo budú súdom právoplatne uložené za iné trestné činy, než ktoré sú uvedené v článku 1 a 2, spáchané predo dňom tohto rozhodnutia, odpúšťam odsúdeným, ktorí trest odpykávajú alebo majú odpykať v prvej nápravnovýchovnej skupine, vo vojenskom nápravnom útvare alebo ktorí sú mladistvými osobami, nevykonané tresty, prípadne ich zvyšky neprevyšujúce jeden rok.

Z trestov, prípadne z dlhších zvyškov im odpúšťam časť vo výške jedného roka.

Článok 5

Odsúdeným, ktorí z trestu odňatia slobody uloženého pred 1. januárom 1962, prípadne z trestov odňatia slobody postupne uložených pred týmto dňom odpykali k dňu tohto rozhodnutia už aspoň dobu 15 rokov, odpúšťam celý neodpykaný zvyšok trestu bez ohľadu na dĺžku.

Odsúdeným, ktorí z takéhoto trestu, prípadne z takýchto trestov do dňa tohto rozhodnutia dobu 15 rokov ešte neodpykali, odpúšťam časť trestu, o ktorú trest, prípadne súčet trestov po úprave vykonanej podľa § 297 ods. 1 Trestného zákona prevyšuje dobu 15 rokov.

Článok 6

Odpúšťam podmienečné tresty odňatia slobody a nevykonané tresty nápravného opatrenia, prípadne ich zvyšky, ktoré boli alebo budú súdom právoplatne uložené za trestné činy spáchané predo dňom tohto rozhodnutia, s účinkom, že sa dňom tohto rozhodnutia na páchateľa hľadí, ako by nebol odsúdený. Ak je tu iný nevykonaný trest, ktorý tomu bráni, nastane uvedený účinok až dňom výkonu tohto trestu.

Článok 7

Odpúšťam nezaplatené peňažné tresty, prípadne ich zvyšky, ako aj nevykonané náhradné tresty, prípadne ich zvyšky, ktoré boli alebo budú súdom právoplatne uložené za trestné činy spáchané predo dňom tohto rozhodnutia.

Článok 8

Odsúdeným, ktorí boli predo dňom tohto rozhodnutia z výkonu trestu odňatia slobody súdom podmienečne prepustení alebo ktorým bol trest, prípadne jeho zvyšok podmienečne odpustený na podklade amnestie alebo individuálnej milosti, odpúšťam zvyšok skúšobnej doby.

Článok 9

Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a ak sa už začalo, aby sa zastavilo trestné stíhanie pre nižšie uvedené trestné činy spáchané predo dňom tohto rozhodnutia:

a) trestné činy uvedené v článku 1;

b) trestné činy uvedené v článku 2, ak nie je na ne v zákone ustanovený trest odňatia slobody prevyšujúci tri roky;

c) trestné činy uvedené v článku 4, ak nie je na ne v zákone ustanovený trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok.

Článok 10

Ukladám ministrovi spravodlivosti, aby mi predložil na rozhodnutie prípady odsúdených

a) osôb, ktoré trpia ťažkou nevyliečiteľnou chorobou,

b) mužov, ktorí sú v deň tohto rozhodnutia starší ako 65 rokov, a žien, ktoré sú v deň tohto rozhodnutia staršie ako 60 rokov, pokiaľ im nebudú tresty odňatia slobody právoplatne uložené súdmi za trestné činy spáchané predo dňom tohto rozhodnutia úplne odpustené na podklade predchádzajúcich článkov tohto rozhodnutia.

Článok 11

Ak prichádza pre zmiernenie trestu odňatia slobody do úvahy niekoľko článkov tohto rozhodnutia, použije sa ten z nich, ktorý je pre odsúdeného najvýhodnejší.

Z úhrnných a súhrnných (dodatkových) trestov uložených jednak za trestné činy uvedené v článku 1, jednak za zbiehajúce sa iné trestné činy odpustí sa neodpykaný trest, jeho časť alebo zvyšok rovnajúci sa hornej hranici trestu ustanoveného v zákone na trestný čin uvedený v článku 1. Ak neprevyšuje nevykonaný trest alebo jeho zvyšok túto hranicu, odpustí sa celý.

Z úhrnných a súhrnných (dodatkových) trestov uložených jednak za trestné činy uvedené v článku 2, jednak za zbiehajúce sa trestné činy uvedené v článku 4 odpustí sa neodpykaný trest, jeho časť alebo zvyšok rovnajúci sa hornej hranici trestu ustanoveného v zákone na trestný čin uvedený v článku 2, prípadne ak je ich viac, za najťažší z nich, najviac však tri roky. Ak neprevyšuje nevykonaný trest alebo jeho zvyšok túto hranicu, odpustí sa celý.

Pri úhrnných a súhrnných (dodatkových) trestoch uložených jednak za trestné činy uvedené v článku 1 a 2, jednak za zbiehajúce sa iné trestné činy sa pre účely článku 3 odpykaná časť trestu počíta na trestné činy uvedené v článku 1 a 2, a to až do výšky zodpovedajúcej hornej hranici sadzby na uvedený trestný čin, prípadne ak je ich viac, na najťažší z nich.

Článok 12

Ustanovenia článkov 4, 6, 8, 9, 10 a 11 sa primerane použijú aj na previnenia a priestupky posudzované podľa zákona č. 58/1965 Zb.

V Prahe 9. mája 1968

Ludvík Svoboda