Nariadenie vlády č. 54/1968 Zb.Vládne nariadenie o zmene názvov niektorých fakúlt

Čiastka 17/1968
Platnosť od 29.04.1968
Účinnosť od 29.04.1968

OBSAH

54

VLÁDNE NARIADENIE

z 12. apríla 1968

o zmene názvov niektorých fakúlt

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 32 ods. 2 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách:


§ 1

(1) Názov Fakulty politickej ekonómie Vysokej školy ekonomickej v Prahe sa mení a znie: „Fakulta národohospodárska“.

(2) Názov Inštitútu národohospodárskeho plánovania Vysokej školy ekonomickej v Prahe sa mení a znie: „Fakulta riadenia“.

§ 2

(1) Názov Fakulty politickej ekonómie Vysokej školy ekonomickej v Bratislave sa mení a znie: „Fakulta národohospodárska“.

(2) Názov Inštitútu národohospodárskeho plánovania Vysokej školy ekonomickej v Bratislave sa mení a znie: „Fakulta riadenia“.


§ 3

Toto vládne nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ing. Černík v. r.