Vyhláška č. 5/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckých službách medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckeho kráľovstva

Čiastka 1/1968
Platnosť od 11.01.1968 do24.05.1998
Účinnosť od 26.01.1968 do24.05.1998
Zrušený 73/1999 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 17 Dohoda vstúpila v platnosť 2. októbrom 1967.

5

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 1. decembra 1967

o Dohode o leteckých službách medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckeho kráľovstva

Dňa 21. júla 1964 bola v Prahe podpísaná Dohoda o leteckých službách medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckeho kráľovstva.

Podľa svojho článku 17 Dohoda vstúpila v platnosť 2. októbrom 1967.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA
o leteckých službách medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckeho kráľovstva

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Gréckeho kráľovstva, ďalej nazývané v tejto Dohode „zmluvnými stranami“, súc stranami Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve otvoreného na podpis v Chicagu 7. decembra 1944, ďalej v tejto Dohode nazývaného „Dohovorom“, a prajúc si urobiť opatrenia na zriadenie pravidelných obchodných leteckých služieb medzi ich krajinami a cez tieto krajiny, dohodli sa takto:

Článok 1

1. Pre účely tejto Dohody a jej Prílohy majú nasledujúce pojmy tento význam:

a) „letecký úrad“ znamená, pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku, Správu civilného letectva Ministerstva dopravy, a pokiaľ ide o vládu Gréckeho kráľovstva, Správu civilného letectva Ministerstva komunikácií alebo v oboch prípadoch každú osobu alebo orgán poverené vykonávaním úloh, ktoré v súčasnosti vykonávajú uvedené úrady; b) „územie“, „letecké služby“, „medzinárodné letecké služby“ a „pristátie pre neobchodné účely“ majú pri vykonávaní tejto Dohody význam uvedený v článkoch 2 a 96 Dohovoru;

c) „ustanovené trate“ znamenajú trate ustanovené v Prílohe tejto Dohody;

d) „dohodnuté služby“ znamenajú medzinárodné letecké služby vykonávané na tratiach ustanovených v Prílohe tejto Dohody;

e) „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, ktorý jedna zmluvná strana oznámila druhej zmluvnej strane v súlade s ustanovením článku 3 ako letecký podnik, ktorý bude vykonávať niektorú z dohodnutých služieb.

2. Príloha tejto Dohody sa považuje za jej nedeliteľnú súčasť a akýkoľvek odkaz na Dohodu znamená odkaz aj na Prílohu, pokiaľ nie je výslovne ustanovené inak.

Článok 2

Každá zmluvná strana poskytuje druhej zmluvnej strane práva ustanovené v tejto Dohode a jej Prílohe s cieľom zavedenia a vykonávania pravidelných obchodných leteckých služieb na tratiach ustanovených v Prílohe.

Článok 3

1. Každá zmluvná strana má právo určiť písomným oznámením druhej zmluvnej strane jeden letecký podnik na vykonávanie dohodnutých služieb na ustanovených tratiach.

2. Po prijatí takého určenia druhá zmluvná strana udelí, s výhradou ustanovení odsekov 3 a 4 tohto článku, bez odkladu určenému leteckému podniku príslušné prevádzkové oprávnenie.

3. Každá zmluvná strana má právo písomným oznámením zaslaným druhej zmluvnej strane odvolať určenie leteckého podniku a určiť iný letecký podnik.

4. Letecký úrad jednej zmluvnej strany môže požadovať, aby určený letecký podnik druhej zmluvnej strany preukázal, že je spôsobilý na plnenie podmienok ustanovených v zákonoch a predpisoch a ktoré obvykle tento letecký úrad uplatňuje pri vykonávaní medzinárodných leteckých služieb v súlade s ustanoveniami Dohovoru.

5. Ak niektorá zo zmluvných strán nebude považovať za preukázané, že podstatná časť vlastníctva a skutočné riadenie určeného leteckého podniku patrí zmluvnej strane, ktorá podnik určila, alebo občanom tejto zmluvnej strany, má právo odmietnuť udelenie prevádzkového oprávnenia uvedeného v odseku 2 tohto článku alebo uložiť v ňom určenému leteckému podniku také podmienky, aké bude považovať za nevyhnutné pre výkon práv uvedených v Prílohe.

6. Len čo bol letecký podnik takto určený a bolo mu udelené oprávnenie, môže kedykoľvek začať s vykonávaním dohodnutých služieb, avšak za predpokladu, že je pre tieto služby v platnosti tarifa ustanovená v súlade s ustanovením článku 9 tejto Dohody.

Článok 4

1. Zákony a predpisy každej zo zmluvných strán vzťahujúce sa na vstup na jej územie alebo na výstup lietadiel vykonávajúcich medzinárodné lety alebo pobyt či prevádzku týchto lietadiel na jej území budú sa rovnako vzťahovať aj na lietadlá určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany.

2. Zákony a predpisy každej zo zmluvných strán vzťahujúce sa na vstup na jej územie alebo na výstup cestujúcich, posádok alebo nákladu, ako sú predpisy o vstupe, prejednaní, prisťahovalectve, cle a karanténe, musia sa dodržiavať pri vstupe, výstupe a pobyte na území tejto zmluvnej strany, pokiaľ ide o cestujúcich, posádky alebo náklad lietadiel určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany.

Článok 5

1. Každá zmluvná strana má právo odvolať prevádzkové oprávnenie alebo zastaviť výkon práv ustanovených v tejto Dohode a jej Prílohe určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany alebo ustanoviť pre výkon týchto práv také podmienky, aké bude považovať za nevyhnutné, ak

a) nebude považovať za preukázané, že podstatná časť vlastníctva a skutočné riadenie tohto leteckého podniku patrí zmluvnej strane, ktorá ho určila, alebo jej príslušníkom, alebo

b) tento letecký podnik neplní zákony alebo predpisy zmluvnej strany udeľujúcej tieto práva alebo

c) tento letecký podnik inak neplní podmienky ustanovené na základe tejto Dohody.

2. Ak nebude odvolanie prevádzkového oprávnenia, obmedzenie výkonu práv alebo ustanovenie podmienok podľa odseku 1 tohto článku treba vykonať ihneď v záujme toho, aby sa zabránilo ďalšiemu porušovaniu zákonov a predpisov, vykoná sa iba po prerokovaní s druhou zmluvnou stranou.

Článok 6

1. Lietadlá používané určeným leteckým podnikom jednej zmluvnej strany na vykonávanie dohodnutých služieb, ako aj obvyklé vybavenie lietadiel zásobami palív a mazacích olejov, náhradnými dielmi a zásobami na palube lietadla vrátane potravín, nápojov a tabaku, budú oslobodené od všetkých colných poplatkov, inšpekčných poplatkov a iných poplatkov a dávok pri prílete na územie druhej zmluvnej strany za podmienky, že toto vybavenie a zásoby zostanú na palube lietadla do okamihu, keď sa znovu vyvezú alebo použijú na časti trate nad územím tejto druhej zmluvnej strany.

2. Od rovnakých daní a poplatkov s výnimkou poplatkov za vykonané služby budú taktiež oslobodené:

a) zásoby vzaté na palubu lietadiel na území ktorejkoľvek zmluvnej strany v rozsahu ustanovenom úradmi tejto zmluvnej strany a určené na použitie na palube lietadiel pri prevádzke na určenej trati druhej zmluvnej strany;

b) náhradné diely a obvyklé vybavenie, ktoré bolo privezené na územie ktorejkoľvek zmluvnej strany s cieľom udržiavania alebo opravy lietadiel používaných určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany na prevádzku na ustanovenej trati;

c) pohonné hmoty a mazacie oleje pre lietadlá používané určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany na prevádzku na ustanovených tratiach, aj keď tieto zásoby majú sa spotrebovať na časti trate nad územím zmluvnej strany, kde boli vzaté na palubu.

Predmety uvedené vyššie v pododsekoch a), b) a c) môžu sa skladovať na letisku, ktoré používa určený letecký podnik, kde budú pod colným dohľadom alebo kontrolou.

3. Obvyklé vybavenie lietadiel, ako aj predmety a zásoby na palube lietadiel používaných leteckým podnikom ktorejkoľvek zmluvnej strany môžu sa vyložiť na území druhej zmluvnej strany iba so súhlasom jej colných orgánov. V takom prípade môžu sa uložiť pod dohľadom týchto orgánov až do toho času, keď sa znovu vyvezú alebo inak použijú v súlade s colnými predpismi.

Článok 7

Poplatky uložené ktoroukoľvek zmluvnou stranou za používanie letísk a ostatných leteckých zariadení lietadlom určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany budú primerané a spravodlivé a budú sa ukladať v súlade s úradnými sadzbami jednotne zavedenými podľa zákonov a predpisov tejto zmluvnej strany a rovnako uplatňovanými voči všetkým zahraničným prevádzateľom.

Článok 8

1. Určené letecké podniky oboch zmluvných strán budú mať rovnakú možnosť vykonávať dohodnuté služby na ustanovených tratiach medzi územím oboch štátov.

2. Pri vykonávaní medzinárodných leteckých služieb na tratiach ustanovených v Prílohe tejto Dohody bude určený letecký podnik jednej zmluvnej strany prihliadať na záujmy určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany tak, aby nevhodne nezasiahol do leteckých služieb, ktoré tento letecký podnik poskytuje na rovnakých tratiach alebo na iných úsekoch.

3. Dopravná kapacita ponúkaná určenými leteckými podnikmi prispôsobí sa požiadavkám na prepravu na ustanovených tratiach. Určený letecký podnik každej zmluvnej strany bude v prvom rade zabezpečovať primeranú dopravnú kapacitu, ktorá by uspokojovala pri primeranom vyťažení lietadiel obvyklé a predvídateľné požiadavky na prepravu osôb, tovaru a pošty medzi územím zmluvnej strany určujúcej letecký podnik a krajinou konečného určenia dopravy.

Právo na prepravu osôb, tovaru a pošty prijímaných na palubu lietadiel alebo vykladaných na území tretích štátov sa bude vykonávať v súlade so všeobecnou zásadou, že dopravná kapacita sa prispôsobí:

a) požiadavkám na prepravu na území a z územia zmluvnej strany určujúcej letecký podnik;

b) požiadavkám na prepravu v oblastiach, ktorými prechádza letecká linka s prihliadnutím na miestne a oblastné služby;

c) požiadavkám na ekonomickú prevádzku preletových služieb.

Článok 9

1. Tarify zavedené určeným leteckým podnikom jednej zmluvnej strany pre prepravu na území alebo z územia druhej zmluvnej strany budú ustanovené v primeranej výške s prihliadnutím na všetky príslušné okolnosti vrátane prevádzkových nákladov, primeraného zisku a taríf ostatných leteckých podnikov na rovnakých tratiach.

2. Tarify uvedené v odseku 1 tohto článku sa dohodnú predovšetkým medzi určenými leteckými podnikmi oboch zmluvných strán, prípadne po konzultácii s ostatnými leteckými podnikmi úplne alebo čiastočne vykonávajúcimi služby na tej istej trati; táto Dohoda sa pokiaľ možno uzavrie za použitia postupu pre ustanovenie tarify zavedenej v rámci Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA).

3. Takto dohodnuté tarify sa predložia na schválenie leteckým úradom zmluvných strán najmenej tridsať dní pred zamýšľaným dňom ich zavedenia; v osobitných prípadoch môže sa so súhlasom leteckých úradov táto lehota skrátiť.

4. Ak sa určené letecké podniky nemôžu dohodnúť o žiadnej z týchto taríf alebo tarifa sa nemôže z iných dôvodov ustanoviť v súlade s ustanoveniami odsekov 1 a 2 tohto článku, pokúsia sa letecké úrady zmluvných strán ustanoviť tarifu na základe dohody medzi sebou. Ak sa to nepodarí, bude sa prípadný spor riešiť v súlade s ustanoveniami článku 14 tejto Dohody.

Článok 10

Určený letecký podnik každej zo zmluvných strán predloží leteckému úradu druhej zmluvnej strany aspoň tridsať dní pred zavedením leteckých služieb na tratiach ustanovených v Prílohe tejto Dohody letové poriadky vrátane frekvencie a typu lietadiel, ktoré sa majú použiť. To isté platí pre neskoršie zmeny týchto letových poriadkov.

Článok 11

Určený letecký podnik každej zo zmluvných strán predloží leteckému úradu druhej zmluvnej strany na jeho žiadosť všetky periodické štatistické údaje, ktoré sa môžu rozumne požadovať s cieľom preskúmania dopravnej kapacity poskytovanej na tratiach uvedených v prílohe tejto Dohody. Tieto údaje budú zahŕňať aj podklady potrebné pre určenie objemu dopravy medzi bodmi na určených tratiach.

Článok 12

Letecké úrady zmluvných strán sa budú v duchu úzkej spolupráce z času na čas radiť s cieľom v potrebnom rozsahu zabezpečiť vykonávanie tejto Dohody a jej Prílohy.

Článok 13

1. Ak jedna zo zmluvných strán bude považovať za žiadúcu zmenu ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Dohody, môže požiadať o konzultáciu s druhou zmluvnou stranou. Táto konzultácia sa uskutoční do šesťdesiatich dní odo dňa žiadosti a môže sa vykonať písomne alebo ústne medzi leteckými úradmi.

2. Zmeny Prílohy tejto Dohody môžu sa vykonať priamo na základe dohody medzi leteckými úradmi zmluvných strán a budú sa vykonávať odo dňa určeného taktiež na základe dohody týchto leteckých úradov.

3. Akákoľvek zmena tejto Dohody alebo jej Prílohy vykonaná podľa ustanovení odsekov 1 a 2 tohto článku vstúpi definitívne v platnosť, len čo bude schválená výmenou nót medzi zmluvnými stranami.

Článok 14

Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody alebo jej Prílohy sa urovná priamym rokovaním medzi leteckými úradmi zmluvných strán; ak sa medzi týmito leteckými úradmi nedosiahne dohoda, spor sa urovná diplomatickou cestou.

Článok 15

Táto Dohoda a akákoľvek jej zmena bude sa registrovať u Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo.

Článok 16

Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane svoje rozhodnutie vypovedať platnosť tejto Dohody; toto oznámenie sa súčasne zašle Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

V takomto prípade platnosť tejto Dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa prijatia oznámenia druhou zmluvnou stranou, pokiaľ sa výpoveď po vzájomnej dohode neodvolá pred uplynutím tohto obdobia. V prípade, že príjem oznámenia o výpovedi druhá zmluvná strana nepotvrdí, bude sa mať za to, že oznámenie bolo prijaté štrnásť dní po jeho prijatí Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo.

Článok 17

Táto Dohoda vstúpi v platnosť dňom, keď si zmluvné strany oznámia, že ju schválili.

Zmluvné strany sa však dohodli, že ustanovenia tejto Dohody budú sa dočasne vykonávať odo dňa jej podpisu.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci riadne na to splnomocnení svojimi vládami túto Dohodu podpísali.

Dané v Prahe 21. júla 1964 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Martin Murín v. r.

Za vládu Gréckeho kráľovstva:

Ménélas Alexandrakis v. r.

PRÍLOHA

Článok I

Letecký podnik určený vládou Československej socialistickej republiky bude oprávnený nakladať a vykladať cestujúcich, tovar a poštu v medzinárodnej doprave na týchto tratiach:

1. Praha - Sofia - Atény - Bejrút - Damašek - Bagdad, Teherán - Kábul v oboch smeroch (na úseku Atény - Bejrút a späť bez práva piatej slobody);

2. Praha - Atény - Káhira - Chartúm v oboch smeroch.

Článok II

Letecký podnik určený vládou Gréckeho kráľovstva bude oprávnený nakladať a vykladať cestujúcich, tovar a poštu v medzinárodnej doprave na týchto tratiach:

(Trate budú určené neskôr na žiadosť gréckeho leteckého úradu na základe dohody s československým leteckým úradom a na základe reciprocity.)

Článok III

Letecký podnik určený ktoroukoľvek zo zmluvných strán nebude mať právo vykonávať obchodnú dopravu medzi bodmi ležiacimi na území druhej zmluvnej strany (kabotáž).

Článok IV

Určené letecké podniky budú môcť podľa svojej úvahy trvale alebo pri ktoromkoľvek lete vynechávať pristátie v ktoromkoľvek bode na určených tratiach.

Článok V

V prípade, že by medzi zmluvnými stranami prestala platiť Dohoda o tranzite medzinárodných leteckých služieb, budú sa uplatňovať tieto ustanovenia:

Určený letecký podnik ktorejkoľvek strany bude mať okrem práv uvedených v článku I a II tejto Prílohy právo preletu bez pristátia a právo pristátia pre neobchodné účely na území druhej zmluvnej strany s tým, že prelet bez pristátia môže uskutočniť v oboch smeroch dvakrát týždenne a pristátie pre neobchodné účely taktiež dvakrát týždenne v oboch smeroch. Body na tratiach uskutočňovaných v súlade s týmto článkom sa dohodnú medzi leteckými úradmi.

Článok VI

Obsluha lietadiel a cestujúcich určeného leteckého podniku jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany bude zverená leteckému podniku druhej zmluvnej strany, ktorý ju bude vykonávať.

Článok VII

Nepravidelné lety vykonávané určenými leteckými podnikmi budú podliehať predchádzajúcemu schváleniu. Žiadosť o takéto schválenie predloží zainteresovaný letecký podnik priamo leteckému úradu druhej zmluvnej strany najmenej dva plné pracovné dni predo dňom, keď sa lety majú uskutočniť, pokiaľ kratší termín nebude ustanovený príslušnými vnútroštátnymi predpismi.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.