Zákon č. 44/1968 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rokovacom a pracovnom poriadku Národného zhromaždenia

Čiastka 14/1968
Platnosť od 29.03.1968 do15.06.1969
Účinnosť od 29.03.1968 do15.06.1969
Zrušený 56/1969 Zb.

OBSAH

44

ZÁKON

z 29. marca 1968,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rokovacom a pracovnom poriadku Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Národné zhromaždenie zriaďuje branný a bezpečnostný výbor.

(2) Z doterajšieho mandátového výboru sa zriaďuje mandátový a imunitný výbor.

§ 2

Ustanovením § 1 sa mení a dopĺňa § 31 ods. 2 zákona č. 183/1964 Zb. o rokovacom a pracovnom poriadku Národného zhromaždenia v znení zákona č. 51/1967 Zb.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Lenárt v. r.

aj na mieste prezidenta republiky podľa čl. 65 ústavy

Laštovička v. r.