Opatrenie č. 39/1968 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o strate funkcie poslanca Národného zhromaždenia

Čiastka 12/1968
Platnosť od 21.03.1968 do31.07.1971
Účinnosť od 21.03.1968 do31.07.1971
Zrušený 44/1971 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 46/1968 Zb. zo dňa 29. marca 1968.

OBSAH